วันที่ หัวข้อประกาศ
 
2020-12-14 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 4 ปีและสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมฯ
2020-12-01 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
2020-10-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)
2020-08-04 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
2020-06-22 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒
2020-06-05 อัตราค่าธรรมเนียม ธุรกิจการบิน(นักศึกษาจีน)
2020-04-22 คำสั่งแต่งตั้ง 1276-2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 AEC
2020-01-23 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-11 ประกาศ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-08 คำสั่งที่ 4777-2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
2019-10-11 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.2562
2019-10-07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
2019-10-04 สรุปบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้ดำเนินการปรับ พักสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559
2019-07-23 กําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 พ.ศ.2562
2019-06-28 รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
2019-05-22 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี และสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการ)
2019-03-07 คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 887/2562 เรื่องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (AEC)
2019-02-22 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/61 (AEC)
2019-02-22 คำสั่งถอนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่2/61 (AEC)
2018-02-08 กําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 พ.ศ.2561
2017-07-19 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 56-59
2017-07-18 ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 59 ที่มีสถานภาพ นักศึกษารอพินิจ
2017-07-18 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 56-58 เนื่องจากขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
2017-05-26 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)
2017-02-24 ประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 พ.ศ. 2560
2016-08-29 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559
2016-08-29 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559
2016-08-29 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
2016-08-18 การรับรองคุณวุฒิ กคศ. หลักสูตรสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
2016-08-17 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 พ.ศ. 2559
2016-08-15 การรับรองคุณวุฒิ
2016-08-15 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการสำหรับจัดการ การชี้แจงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย กรณีปลอมแปลงวุฒิการศึกษาและเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ.2559
2016-04-25 ประกาศ มสด.การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2559
2015-08-27 ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
2015-07-23 ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ และภาคปกติ (นอกเวลา) ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เนื่องจาก ระยะเวลาเรียนเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
2015-07-21 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นศ.ภาคปกติ สาขาวิชาศิลปศึกษาและธุรกิจระหว่างประเทศ
2015-07-21 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก้บเงินค่าธรรมเนียม นศ.ภาคปกติ 7 ภาคเรียน
2015-06-25 รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่พ้นสภาพจาการเป็นนักศึกษา เนื่องจาก ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
2015-04-24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558
2014-07-08 ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์