วันที่ หัวข้อประกาศ
 
2022-01-26 การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2022-01-26 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 2564
2022-01-25 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565
2021-11-29 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
2021-09-23 ประกาศ มสด.-แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ
2021-07-17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-07-17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
2021-07-15 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ พ.ศ.2564
2021-07-15 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.2564
2021-06-08 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-04-09 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ล่ามภาษามือ พ.ศ.2564
2021-03-17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ฉบับที่2 พ.ศ.2563
2021-03-10 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564 (ฉบับรวม)
2021-03-03 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564
2021-02-17 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษารหัส 63
2021-02-04 ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ฉบับ 2 พ.ศ.2563
2020-12-31 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560
2020-12-15 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ พ.ศ.2563
2020-12-14 ประกาศมหาวิทยาลัย-อัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรการจัดการงานบริการ นานาชาติ 2562
2020-12-14 ประกาศมหาวิทยาลัย-อัตราค่าธรรมเนียม ธุรกิจการบิน(นศ.จีน)