หัวข้อข่าว : นักศึกษารหัส 56 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้นำส่งสำเนา ใบ ปพ.1 (2 ฉบับ) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1 ภายใน 30 กันยายน 2557
ข่าว ณ วันที่ : 2014-08-26
เอกสารแนบ : ตามว_ฒ_ 56 313.pdf
รายละเอียด :

นักศึกษารหัส 56 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้นำส่งสำเนา ใบ ปพ.1 (2 ฉบับ) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1 ภายใน 30 กันยายน 2557