หัวข้อข่าว : กำหนดการปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ข่าว ณ วันที่ : 2014-08-20
เอกสารแนบ : รายช__อผ__ม_ส_ทธ__เข_ารายงานต_ว 2.pdf
รายละเอียด :

กำหนดการปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557