หัวข้อข่าว : ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 1) 1/2557
ข่าว ณ วันที่ : 2014-07-22
เอกสารแนบ : ปฏิทินการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 1).pdf
รายละเอียด :

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 1)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต