หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556
ข่าว ณ วันที่ : 2014-06-09
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักฯ และผู้จัดเก็บตรวจชี้วัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม sharing room สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ