หัวข้อข่าว : แจ้งขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ผ่านระบบ http://iregis.dusit.ac.th
ข่าว ณ วันที่ : 2014-04-17
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแจ้งขยายระยะเวลาลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาผ่าน http://iregis.dusit.ac 
จากเดิมวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑๗ เมษายน เป็นถึง วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗