หัวข้อข่าว : แจ้งปิดให้บริการระบบบริหารการศึกษา
ข่าว ณ วันที่ : 2013-08-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยมีความจำเป็น ต้องปิดเครื่องแม่ข่าย เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ระบบงานต่างๆต่อไปนี้ได้  1.ระบบบริหารการศึกษา 2.ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 3.ระบบการเงิน 4.ระบบพัสดุ 5.ระบบบริหารงานบุคคล 6.ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 7.ระบบกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่าย โทร. 0-2244-5233, 5240