หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(54)/2564
ข่าว ณ วันที่ : 2021-08-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เป็นประธานในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3(54)/2564  
โดยมีวาระสำคัญ เช่นมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาอันเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันอังคารที่ 3  สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting