หัวข้อข่าว : PowerPoint การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของหลักสูตร
ข่าว ณ วันที่ : 2013-06-10
เอกสารแนบ : ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร.pptx
รายละเอียด :

การประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของหลักสูตร”
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556