หัวข้อข่าว : ประกาศผลการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์และวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคฤดูร้อน นักศึกษารหัส 56
ข่าว ณ วันที่ : 2013-06-03
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประกาศผลการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์และวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคฤดูร้อน นักศึกษารหัส 56 สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เว็บไซด์ตามที่แนบมาส่วนล่างนี้   http://webregis.dusit.ac.th:8090/web/app/score