หัวข้อข่าว : เอกสารประกอบการสัมมนา อบรม การสร้างความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในเกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2557
ข่าว ณ วันที่ : 2015-06-26
เอกสารแนบ : คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 2557 (มสด.) (1).pdf
1.IQA curr 14.3.pdf
2.IQA ระดับคณะและสถาบัน.pdf
รายละเอียด :