หัวข้อข่าว : การประชุม การวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๒
ข่าว ณ วันที่ : 2015-05-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุม การวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๒ โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ใหม่) ปรับปรุงหลังการวิพากษ์ ครั้งที่  และนำเสนอรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความเป็นมนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าสู่ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร   ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต