หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องมาจาก มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียน 2/2557
ข่าว ณ วันที่ : 2015-02-10
เอกสารแนบ : รายชื่อที่คาดว่ามีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์.xls
รายละเอียด :

รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องมาจาก มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  ประจำภาคเรียน 2/2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร.02-244-5234-5