หัวข้อข่าว : เอกสารประกอบการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ โรงแรมพาวิลเลียน จังหวัดกาญจนบุรี
ข่าว ณ วันที่ : 2015-01-15
เอกสารแนบ : การจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ในศตวรรษที่ 21.pdf
MACRO รูปแบบการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21.pdf
รายละเอียด :

เอกสารประกอบการสัมมนา  ดร.ดิเรก  วรรณเศียรและอาจารย์เอื้ออารี  จันทร