วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2017-09-05 รายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติภาคการศึกษาที่1 ปกีารศึกษา 2560 (ระบบ AEC เปดิภาคการศึกษา 15 สิงหาคม 2560)
2017-09-04 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (อนุมัติวันที่ 15 สิงหาคม 2560) และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (อนุมัติวันที่ 16 สิงหาคม 2560)
2017-07-27 ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
2017-07-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer)
2017-07-14 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (อนุมัติวันที่ 4 กรกฎาคม 2560) และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (อนุมัติวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
2017-07-11 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
2017-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
2017-07-05 ตารางเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษารหัส 59 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 AEC (เปิดเรียน 15 ส.ค. 60)
2017-07-01 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
2017-06-05 รายชื่อนักศึกษากรณียื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค 2-59 AEC ภาคปกติ
2017-05-29 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
2017-05-29 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
2017-05-25 แบบฟอร์มในสมัครอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2529 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบAEC)
2017-04-19 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ระบบ AEC)
2017-03-28 การยืนยันการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเรียนตามแผนภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2559 AEC และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2560 คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5
2017-03-21 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559
2017-03-21 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559
2017-03-02 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบที่ 4) อนุมัติวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2) อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
2017-03-02 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบที่ 4) อนุมัติวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2) อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
2017-02-07 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (อนุมัติวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
2017-02-06 รายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เปิดภาคการศึกษา 16 มกราคม 2560)
2017-01-20 รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559 (เปดิภาคการศึกษาวันที่16 มกราคม 2560)
2017-01-19 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 2/2559
2017-01-18 รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 59 รอบ 2
2017-01-17 ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่มีผลการประเมิน I ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
2017-01-04 ประกาศตารางสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค 1/59(AEC) และ 2/59 (ระบบเดิม)
2016-12-15 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
2016-11-29 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่ยังไม่นำส่งวุฒิการศึกษา จากสถานศึกษาเดิมให้กับสานักส่งเสริมวิชาการฯ
2016-11-25 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบที่ 3) อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
2016-11-16 ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559(AEC) และ ภาคการศึกษาที่ 2/2559(ระบบเดิม)
2016-10-19 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2558 (รอบเพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 5 ตุลาคม 2559
2016-10-13 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียน อาคาร 3 ห้อง 327 และห้อง 328 เป็นเวลา 2 สัปดาห์
2016-10-12 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (อนุมัติวันที่ 16 กรกฎาคม 2558) และภาคการศึกษาที่ 3/2558 (อนุมัติวันที่ 13 กันยายน 2559)
2016-10-03 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน / 2558 (อนุมัติวันที่ 30 สิงหาคม 2559) และภาคเรียนที่ 1 / 2559 (รอบที่ 2)(อนุมัติวันที่ 31 สิงหาคม 2559)
2016-09-30 รายชื่อหนังสือเรียนมาใหม่ ภาคการศึกษา 1 ปี 2559
2016-09-05 ตรวจสอบรายชื่อสำหรับรับบัตรนักศึกษา รหัส 59
2016-08-23 การรับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559
2016-08-17 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 พ.ศ. 2559
2016-08-17 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 3 ปีการศึกษา 2559
2016-08-16 รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2/2559 (เปิดภาคเรียน 15 สิงหาคม 2559)
2016-08-15 รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 1/2559 (เปิดภาคเรียน 15 สิงหาคม 2559)
2016-08-13 ประกาศที่นั่งสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2559
2016-08-12 ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ให้กับนักศึกษารหัส 59 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2016-08-09 ประกาศที่นั่งสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
2016-08-08 ตารางสอบขาดสอบปลายภาคเรียน 1/2559 (นักศึกษาที่เปิด 28 มี.ค. 2559)
2016-08-08 แจ้งงดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
2016-08-02 ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สาหรับนักศึกษา(พิการ)ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2016-07-27 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2558 (รอบเพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
2016-07-14 ตารางสอบภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (ระบบAEC) (เปิดภาคการศึกษา 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559)“โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559”
2016-07-11 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 24 มิถุนายน 2559
2016-07-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำกับห้องสอบปลายภาค 1/2559 (นักศึกษาที่เปิดเรียนวันที่ 28 มี.ค. 2559)
2016-07-06 ตารางสอบปลายภาค 1/2559 (นักศึกษาที่เปิด 28 มี.ค. 2559)
2016-06-16 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน / 2558 (อนุมัติวันที่ 1 มิถุนายน 2559)
2016-06-15 โครงการ ติวสรุปเส้นทางสู่สายอาชีพ
2016-06-03 การจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ-1
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ-2
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาล
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการเรือน
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
2016-06-01 รายชื่อ นศ. ขาดสอบปกติ มสด. 2 58 เปิด 15 มค 59
2016-06-01 รายชื่อ นศ. ขาดสอบปกติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 2 58 เปิด 15 มค 59
2016-05-30 สำนักส่้งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรสำนัก ครั้งที่ 2(2)/2559
2016-05-19 จัดประชุม โครงการปรับพื้นฐานและกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2016-05-19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2016-05-14 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์) ประจำปีการศึกษา 2559
2016-05-11 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2016-04-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2016-04-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2016-04-20 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบภาคปกติ ประจำภาคเรียน 2/2558
2016-04-18 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 / 2558 (อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2559)
2016-03-31 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (อนุมัติวันที่ 22 มีนาคม 2559)
2016-03-28 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนห้องเรียน อาคาร 11
2016-02-26 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (อนุมัติวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559) และภาคเรียนที่ 2 / 2558 (อนุมัติวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
2016-02-09 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ
2016-01-19 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น.
2016-01-07 ประกาศรายชื่อ นศ. ยื่นเรื่องขาดสอบ กรณี ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558และ 2/2558 ในมหาวิยาลัย
2016-01-05 ประกาศรายชื่อ นศ. ยื่นเรื่องขาดสอบ กรณี ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558 ศูนย์การศึกษา
2016-01-05 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)
2015-12-18 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
2015-11-26 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน / 2557 (อนุมัติวันที่ 29 ตุลาคม 2558) ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (อนุมัติวันที่ 30 ตุลาคม 2558)
2015-11-24 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
2015-11-24 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2015-11-24 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
2015-11-24 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2015-11-24 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ ภาคปกติ 1/2558 และ 2/2558
2015-11-16 ขอเชิญ นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2015-11-06 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
2015-10-28 ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา iregis.dusit.ac.th
2015-10-19 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียน ฤดูร้อน/2557 (อนุมัติวันที่ 14 กันยายน 2558) และภาคเรียนที่ 1/2558 (อนุมัติวันที่ 15 กันยายน 2558)
2015-10-06 ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะปิดบริการในวันที่ 8 ตุลาคม 2558
2015-09-30 รูปถ่ายชุดครุยนักศึกษาที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 และ 2/2558 (เปิดภาคเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2558)
2015-09-25 ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเทียน จะปิดบบริการในวันที่ 30 กันยายน 2558
2015-09-17 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2557
2015-08-27 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
2015-08-21 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iRegis) เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 – 24.00 น.
2015-08-18 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH)
2015-08-18 ตารางสอบและรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 (เปิด 1 เมษายน 2558)
2015-08-17 ประกาศ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา(iregis.dusit.ac.th)
2015-08-05 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2557 (รอบเพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 22 มิถุนายน 2558
2015-07-24 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 25 มิถุนายน 2558
2015-07-21 คำสัั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ปลายภาคเรียน 1/2558
2015-07-21 ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2558 (ในมหาวิทยาลัย)
2015-07-21 ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2558 (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร)
2015-07-21 กำหนดการปรับพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา รหัส 58
2015-07-20 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ยกเว้นศูนย์การศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2558
2015-06-26 เอกสารประกอบการสัมมนา อบรม การสร้างความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในเกณฑ์ใหม่ พ.ศ.2557
2015-06-22 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน / 2557 อนุมัติวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
2015-06-03 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะก่อนเปิดภาคเรียน (Remedial Course) สำหรับนักศึกษารหัส 58
2015-06-02 ประกาศรายชื่อ นศ. ยื่นเรื่องขาดสอบ กรณี ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 ในมหาวิยาลัย
2015-06-02 ประกาศรายชื่อ นศ. ยื่นเรื่องขาดสอบ กรณี ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 ศูนย์การศึกษา
2015-05-28 การประชุม การวิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ ๒
2015-05-06 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์
2015-05-06 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558 ในมหาวิทยาลัย
2015-05-06 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับห้องสอบ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2-2557 หลักสูตรที่เปิดในวันที่ 15 มกราคม 2558 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
2015-04-29 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ภาคเรียนที่ 2 / 2557 อนุมัติวันที่ 2 เมษายน 2558
2015-04-23 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 / 2557 (รอบเพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2558
2015-04-01 ตารางเรียน-ตารางสอน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่1/2558 ในมหาวิทยาลัย
2015-04-01 ตารางเรียน-ตารางสอน นศ.ภาคปกติ ภาคเรียนที่1/2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์
2015-02-25 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 7) อนุมัติวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และภาคเรียนที่ 2 / 2557 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
2015-02-10 รายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องมาจาก มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียน 2/2557
2015-02-03 แจ้งปิดระบบ E-service SDU เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ระหว่างวันที่ 7-8 กุมพาพันธ์ 2558
2015-01-27 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
2015-01-16 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 2) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (อนุมัติวันที่ 24 ธันวาคม 2557)
2015-01-15 เอกสารประกอบการสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ โรงแรมพาวิลเลียน จังหวัดกาญจนบุรี
2015-01-15 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมตารางสอบภาคการศึกษา 2/2557 และภาคเรียนฤดูร้อน 2557
2015-01-05 ประกาศรายชื่อ นศ.ยื่นคำร้องขอสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 - 2 /2557
2014-12-19 ขยายเวลา การยื่นเรื่องขอสอบกรณีขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1-2/2557
2014-12-08 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 5) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557)
2014-12-02 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 1-2557 และ 2-2557 ในมหาวิทยาลัย
2014-12-02 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 1-2557 และ 2-2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์
2014-12-02 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 1-2557 และ 2-2557 สำหรับศูนย์การเรียน
2014-12-02 ตารางสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาคเรียนที่ 1-2557 และ 2-2557 สำหรับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
2014-11-17 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 1) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (อนุมัติวันที่ 28 ตุลาคม 2557)
2014-11-10 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 3) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 27 ตุลาคม 2557)
2014-10-14 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 16 กันยายน 2557)
2014-10-09 ประชุมอนุมัติสำเร็จการศึกษา และอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2557 รอบที่ 2
2014-09-22 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคฤดูร้อน / 2556 (รอบที่ 2) (อนุมัติ 15 สิงหาคม 2557) และภาคเรียนที่ 1 / 2557 (รอบที่ 1) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติ 21 สิงหาคม 2557)
2014-08-30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาพิเศษ
2014-08-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะขยายเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคเรียน 1/2557 และ ภาคเรียน 2/2557
2014-08-26 นักศึกษารหัส 56 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้นำส่งสำเนา ใบ ปพ.1 (2 ฉบับ) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1 ภายใน 30 กันยายน 2557
2014-08-21 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2557
2014-08-20 กำหนดการปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2014-08-19 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคฤดูร้อน / 2556 (รอบที่ 1) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 16 กรกฎาคม 2557)
2014-08-16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2014-08-14 ตารางขาดสอบ1/2557 สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2014-08-14 ตารางขาดสอบ1/2557 สำหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษา
2014-08-13 (Update )ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2014-07-29 นศ.รหัส 57 ตรวจสอบผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั้วไป
2014-07-22 ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 1) 1/2557
2014-07-10 ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่1/2557(31 มี.ค.-10 ก.ค.57)
2014-06-25 ขอแจ้งปิดบริการ Contact Center สำนักส่งเสริมวิชาการฯและสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์
2014-06-23 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2556 (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี (อนุมัติวันที่ 5 มิถุนายน 2557)
2014-06-13 ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมทั้งเอกสารที่ต้องเตรียมมาสำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ ภาคเรียนที่ 2/2556
2014-06-12 ตารางสอบนักศึกษารหัส57ภาคเรียนฤดูร้อน(การจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน)
2014-06-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและกำกับห้องสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน รหัส57-2360
2014-06-12 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556