วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2019-01-23 ประกาศการเปิดการปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
2019-01-21 รายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2562)
2019-01-08 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2018-12-03 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2562)
2018-11-19 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561 (AEC)
2018-11-15 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 (อนุมัติวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) และภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อนุมัติวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)
2018-09-11 กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 61
2018-08-29 ประกาศรายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2561)
2018-08-15 แนวทางในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (รายวิชาภาษาอังกฤษ)
2018-08-14 รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2561)
2018-08-14 ประกาศผลการเรียนรหัส 61
2018-08-01 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อนุมัติวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 (อนุมัติวันที่ 26 กรกฎาคม 2561)
2018-08-01 รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปี 2561
2018-07-19 ประกาศรายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระบบ AEC) ปรับพื้นฐานนักศึกษา รหัส 61 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 4 มิถุนายน 2561
2018-07-06 เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)
2018-07-06 เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)
2018-07-06 รายวิชา 1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 6(6-0-12) รายวิชา 400113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2018-07-06 เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 400113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5)
2018-07-06 การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 9 ก.ค. 61 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2018-07-04 เอกสารประกอบการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2018-07-04 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559
2018-06-29 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2018-06-14 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้หลักสูตรสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
2018-06-08 วันเปิดปิดภาคเรียน
2018-06-04 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค จัดสอบในมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
2018-06-04 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค จัดสอบวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
2018-05-23 รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 มิถุนายน 2561
2018-05-22 ตรวจสอบห้องเรียนและตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน
2018-04-04 ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ระบบ AEC)
2018-04-02 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อนุมัติวันที่ 27 มีนาคม 2561) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อนุมัติวันที่ 28 มีนาคม 2561) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560 (อนุมัติวันที่ 29 มีนาคม 2561)
2018-03-12 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อนุมัติวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561) และภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อนุมัติวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
2018-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อนุมัติสำเร็จการศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2561)
2018-02-14 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อนุมัติวันที่ 31 มกราคม 2561) และภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อนุมัติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)
2018-01-29 ประกาศรายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2561)
2018-01-12 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2561)
2018-01-08 ตารางสอบขาดสอบปลายประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (AEC) และ 2 ปีการศึกษา 2560 (ระบบเดิม)
2017-11-24 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ระบบ AEC)
2017-11-07 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (อนุมัติวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
2017-10-17 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (อนุมัติวันที่ 28 กันยายน 2560) และภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อนุมัติวันที่ 29 กันยายน 2560)
2017-09-27 การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2560
2017-09-05 รายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติภาคการศึกษาที่1 ปกีารศึกษา 2560 (ระบบ AEC เปดิภาคการศึกษา 15 สิงหาคม 2560)
2017-09-04 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (อนุมัติวันที่ 15 สิงหาคม 2560) และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (อนุมัติวันที่ 16 สิงหาคม 2560)
2017-07-27 ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
2017-07-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer)
2017-07-14 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (อนุมัติวันที่ 4 กรกฎาคม 2560) และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (อนุมัติวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
2017-07-11 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
2017-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
2017-07-05 ตารางเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษารหัส 59 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 AEC (เปิดเรียน 15 ส.ค. 60)
2017-07-01 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
2017-06-05 รายชื่อนักศึกษากรณียื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค 2-59 AEC ภาคปกติ
2017-05-29 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
2017-05-29 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
2017-05-25 แบบฟอร์มในสมัครอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2529 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระบบAEC)
2017-04-19 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ระบบ AEC)
2017-03-28 การยืนยันการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเรียนตามแผนภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2559 AEC และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2560 คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5
2017-03-21 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559
2017-03-21 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาคการศึกษาที่ 2/2559
2017-03-02 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบที่ 4) อนุมัติวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2) อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
2017-03-02 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบที่ 4) อนุมัติวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2) อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
2017-02-07 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (อนุมัติวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
2017-02-06 รายวิชาจัดสอบในตาราง ภาคปกติภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เปิดภาคการศึกษา 16 มกราคม 2560)
2017-01-20 รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559 (เปดิภาคการศึกษาวันที่16 มกราคม 2560)
2017-01-19 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบตารางเรียนตารางสอน ปีการศึกษา 2/2559
2017-01-18 รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 59 รอบ 2
2017-01-17 ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่มีผลการประเมิน I ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
2017-01-04 ประกาศตารางสอบสำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค 1/59(AEC) และ 2/59 (ระบบเดิม)
2016-12-15 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
2016-11-29 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่ยังไม่นำส่งวุฒิการศึกษา จากสถานศึกษาเดิมให้กับสานักส่งเสริมวิชาการฯ
2016-11-25 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (รอบที่ 3) อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
2016-11-16 ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2559(AEC) และ ภาคการศึกษาที่ 2/2559(ระบบเดิม)
2016-10-19 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน / 2558 (รอบเพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 5 ตุลาคม 2559
2016-10-13 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียน อาคาร 3 ห้อง 327 และห้อง 328 เป็นเวลา 2 สัปดาห์
2016-10-12 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (อนุมัติวันที่ 16 กรกฎาคม 2558) และภาคการศึกษาที่ 3/2558 (อนุมัติวันที่ 13 กันยายน 2559)
2016-10-03 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน / 2558 (อนุมัติวันที่ 30 สิงหาคม 2559) และภาคเรียนที่ 1 / 2559 (รอบที่ 2)(อนุมัติวันที่ 31 สิงหาคม 2559)
2016-09-30 รายชื่อหนังสือเรียนมาใหม่ ภาคการศึกษา 1 ปี 2559
2016-09-05 ตรวจสอบรายชื่อสำหรับรับบัตรนักศึกษา รหัส 59
2016-08-23 การรับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559
2016-08-17 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 พ.ศ. 2559
2016-08-17 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 3 ปีการศึกษา 2559
2016-08-16 รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 2/2559 (เปิดภาคเรียน 15 สิงหาคม 2559)
2016-08-15 รายวิชาเลือกเสรีประจำปีการศึกษา 1/2559 (เปิดภาคเรียน 15 สิงหาคม 2559)
2016-08-13 ประกาศที่นั่งสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2559
2016-08-12 ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ให้กับนักศึกษารหัส 59 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2016-08-09 ประกาศที่นั่งสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
2016-08-08 ตารางสอบขาดสอบปลายภาคเรียน 1/2559 (นักศึกษาที่เปิด 28 มี.ค. 2559)
2016-08-08 แจ้งงดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
2016-08-02 ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สาหรับนักศึกษา(พิการ)ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2016-07-27 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2558 (รอบเพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
2016-07-14 ตารางสอบภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (ระบบAEC) (เปิดภาคการศึกษา 1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559)“โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559”
2016-07-11 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2559 (รอบที่ 1) อนุมัติวันที่ 24 มิถุนายน 2559
2016-07-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำกับห้องสอบปลายภาค 1/2559 (นักศึกษาที่เปิดเรียนวันที่ 28 มี.ค. 2559)
2016-07-06 ตารางสอบปลายภาค 1/2559 (นักศึกษาที่เปิด 28 มี.ค. 2559)
2016-06-16 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน / 2558 (อนุมัติวันที่ 1 มิถุนายน 2559)
2016-06-15 โครงการ ติวสรุปเส้นทางสู่สายอาชีพ
2016-06-03 การจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ-1
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ-2
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาล
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการเรือน
2016-06-01 ตารางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน นศ.รหัส 59 (รอบสอบคัดเลือก) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
2016-06-01 รายชื่อ นศ. ขาดสอบปกติ มสด. 2 58 เปิด 15 มค 59
2016-06-01 รายชื่อ นศ. ขาดสอบปกติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 2 58 เปิด 15 มค 59
2016-05-30 สำนักส่้งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมบุคลากรสำนัก ครั้งที่ 2(2)/2559
2016-05-19 จัดประชุม โครงการปรับพื้นฐานและกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2016-05-19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2016-05-14 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์) ประจำปีการศึกษา 2559
2016-05-11 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2016-04-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2016-04-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
2016-04-20 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบภาคปกติ ประจำภาคเรียน 2/2558
2016-04-18 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 / 2558 (อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2559)
2016-03-31 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (อนุมัติวันที่ 22 มีนาคม 2559)
2016-03-28 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนห้องเรียน อาคาร 11
2016-02-26 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2558 (อนุมัติวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559) และภาคเรียนที่ 2 / 2558 (อนุมัติวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
2016-02-09 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ
2016-01-19 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น.
2016-01-07 ประกาศรายชื่อ นศ. ยื่นเรื่องขาดสอบ กรณี ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2558และ 2/2558 ในมหาวิยาลัย