วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2021-08-05 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี ประจำปีการ
2021-08-03 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(54)/2564
2021-08-02 รายชื่อพร้อมลำดับในการรับบัตรนักศึกษารหัส 64 รอบ 2
2021-07-21 กำหนดการสอบปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS
2021-07-17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-07-15 รายชื่อการจัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ รอบส่ง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
2021-07-12 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2564)
2021-06-21 ตารางเรียนนักศึกษา รหัส 64 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (รอบ 3)(ครั้งที่ 9)
2021-06-11 รายชื่อนักศึกษา รหัส 64 มหาวิทยาลัยจัดส่งหนังสือเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2564 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ ศูนย์หนังสือ
2021-06-11 ตารางเรียนนักศึกษา รหัส 64 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
2021-05-31 ประกาศ ตารางสอบขาดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563
2021-05-25 รายชื่อรับบัตรนักศึกษารหัส 64 จำนวน 83 คน
2021-05-20 รายชื่อนักศึกษา รหัส 64 มหาวิทยาลัยจัดส่งหนังสือเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2564 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ ศูนย์หนังสือ
2021-05-13 รายชื่อนักศึกษา รหัส 64 มหาวิทยาลัยจัดส่งหนังสือเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2564 ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิกไซท์ ศูนย์หนังสือ
2021-05-12 รายชื่อจัดส่งหนังสือเรียนภาคฤดูร้อนรหัส 64
2021-05-11 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อนุมัติวันที่ 28 เมษายน 2564) และภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 29 เมษายน 2564)
2021-04-21 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 มิถุนายน 2564
2021-04-05 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564)
2021-04-05 ว่าที่คุณครู มาเตรียมความพร้อมกันเถอจ้า
2021-04-02 รายชื่อจัดส่งคู่มือนักศึกษาและหนังสือเรียน รหัส 64 จำนวน 3 เล่ม
2021-03-25 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อนุมัติวันที่ 17 มีนาคม 2564)
2021-03-25 รายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2-2563 ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 18 มกราคม 2564
2021-03-03 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)
2021-02-25 เอกสารข้อมูลการเตรียมความพร้อม ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต รหัส 59
2021-02-02 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อนุมัติวันที่ 21 มกราคม 2564)
2020-12-25 ประกาศรายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
2020-12-15 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 1 ธันวาคม 2563) และภาคการศึกษาที่ 1/2563 (อนุมัติวันที่ 2 ธันวาคม 2563)
2020-11-26 รายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2564)
2020-11-26 ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ( AEC)
2020-10-16 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 6 ตุลาคม 2563)
2020-10-16 ประกาศรายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (Updated 5 พ.ย.2563)
2020-10-01 รายชื่อนักศึกษาที่อัพโหลดเอกสารการรายงานตัวไม่สมบูรณ์
2020-09-28 รายชื่อนักศึกษารหัส 63 นำรูปเข้าระบบริหารการศึกษา
2020-09-23 รายชื่อรับบัตรนักศึกษา รหัส 63
2020-09-09 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อนุมัติวันที่ 26 สิงหาคม 2563) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 (อนุมัติวันที่ 27 สิงหาคม 2563)
2020-08-28 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียม 5% ภาคการศึกษาที่ 1/2563
2020-08-19 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2020-07-21 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (อนุมัติวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
2020-07-20 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2020-07-17 เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ นักศึกษา รหัส 63