วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2013-03-22 ตัวอย่างรูปสวมครุย ระดับปริญญาตรี
2013-03-19 ตารางสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2555 ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2013-03-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2013-03-19 ตารางสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2555 ภาคปกติ (ศูนย์การเรียน/ศูนย์การศึกษา)
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2556
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555 อนุมัติวันที่ 22 ก.พ. 2556
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1/2555 (เพิ่มเติม) อนุมัติวันที่ 4 ม.ค.2556
2013-03-06 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2555 อนุมัติวันที่ 22 ก.พ. .2556
2013-02-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)
2013-02-20 ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ)
2013-02-20 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค
2012-12-19 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555
2012-12-06 กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเช่าชุดครุย ประจำปี 2554 - 2555
2012-12-06 กำหนดการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเช่าชุดครุย ประจำปี 2554 - 2555
2012-10-19 ประกาศ ตารางสอบ สำหรับนักศึกษาขาดสอบ ภาคเรียนที่ 1/2555
2012-10-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2555
2012-10-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คุมสอบปลายภาค 1/2555
2012-09-27 ย้ายห้องสอบ
2012-09-21 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-55 ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2012-09-21 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1-55 ภาคปกติ(ศูนย์วิทย์)
2012-06-13 ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 51 โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
2012-06-07 ประกาศผลการเรียนรายวิชาจริยศาสตร์และรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. รหัส 55
2012-05-31 เลื่อนประกาศผลการเรียน
2012-05-31 เลื่อนประกาศผลการเรียนในรายวิชาจริยศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ
2012-04-18 เลื่อน ประกาศผลการสอบการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ เป็นวันที่ 24 เมษายน 2555
2012-02-29 เลื่อนกำหนดการลงทะเบียน จองรายวิชานักศึกษา ภาคปกติและ ปกติ(นอกเวลา) ภาคการศึกษาที่ 1/55
2011-11-09 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 ทุกหลักสูตร เปิดเรียนวันที่ 6 ธันวาคม 2554
2011-02-11 แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารความเสี่ยง
2011-02-11 คู่มือแผนบริหารความสี่ยง
2009-06-04 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการบริหารหลักสูตร