วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 
2022-01-20 ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2564
2022-01-17 รับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
2022-01-10 รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส 64 รอบที่ 6
2022-01-07 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 (อนุมัติวันที่ 13 ธันวาคม 2564) และภาคการศึกษาที่ 1/2564 (อนุมัติวันที่ 14 ธันวาคม 2564)
2022-01-06 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-12-16 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 17 มกราคม 2565
2021-11-16 รายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษารหัส 64 รอบที่ 5
2021-11-11 รายวิชาจัดสอบปลายภาคในตาราง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1-2564 ระบบ AEC เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 กันยายน 2564
2021-10-26 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 7 ตุลาคม 2564) และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 (อนุมัติวันที่ 8 ตุลาคม 2564)
2021-09-22 รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายนักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษา จึงไม่สามารถผลิตบัตรนักศึกษาได้ จำนวน 526 คน
2021-09-14 รายชื่อนักศึกษารหัส 64 รับบัตรนักศึกษา รอบ 4
2021-08-31 ตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการเปลี่ยนแปลงตอนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1-2564
2021-08-27 ช่องทางการสื่อสารในการเรียน รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2564
2021-08-23 รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สามารถเข้าระบบยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดจากภาครัฐ 30%
2021-08-20 กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (อนุมัติวันที่ 10 สิงหาคม 2564)
2021-08-09 ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 1 กันยายน 2564)
2021-08-09 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่ รุ่น 2 และ รุ่น 3 ประจำภาคฤดูร้อน/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบ Ms team ของแต่ละตอนเรียน
2021-08-05 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน แผนการเรียนที่ 2 ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี ประจำปีการ
2021-08-03 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(54)/2564
2021-08-02 รายชื่อพร้อมลำดับในการรับบัตรนักศึกษารหัส 64 รอบ 2