หัวข้อ : ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การวัดและการประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2564
ข่าว ณ วันที่ : 2021-03-15
เอกสารแนบ : 2564-ประกาศ-การวัดประเมินผลคลังหน่วยกิต.pdf
รายละเอียด :