หัวข้อ : ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าร้อยละแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.2562
ข่าว ณ วันที่ : 2021-03-15
เอกสารแนบ : 2562-ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต-ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่าระดับคะแนนฯ พ.ศ.2562.pdf
รายละเอียด :