วันที่ หัวข้อการประชุมรายเดือน
 
2019-09-26 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(43)2562
2019-08-29 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 8(42)2562
2019-07-25 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 7(41)2562
2019-06-27 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6(40)2562
2019-05-30 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5(39)2562
2019-04-25 ประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4(38)2562
2019-04-04 ระเบียบวาระการประชุมสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครั้งที่ 2(พิเศษ)/2562
2019-03-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3(35)2562
2019-02-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2(34)/2562
2019-02-12 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1(พิเศษ)/2562
2019-01-31 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1(33)/2562
2018-12-27 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 12(32)2561
2018-11-29 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 11(31)2561
2018-10-29 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(30)2561
2018-09-21 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(29)2561
2018-08-30 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 8(28)2561
2018-07-31 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 7(27)2561.pdf
2018-06-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6(26)2561
2018-05-31 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5(25)2561
2018-04-26 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4(24)2561
2018-03-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3(23)2561
2018-02-22 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2(22)/2561
2018-01-25 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1(21)/2561
2017-12-25 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 12(20)/2560
2017-11-23 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 11(19)/2560
2017-10-24 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(18)/2560
2017-09-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 9(17)/2560
2017-08-24 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 8(16)/2560
2017-07-31 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 7(15)/2560
2017-06-22 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 6(14)/2560
2017-05-29 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 5(13)/2560
2017-05-03 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4(12)/2560
2017-03-23 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-02-28 ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2(10)/2560