วันที่ หัวข้อการประชุมรายเดือน
 
2022-03-02 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
2022-01-31 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระบบ AEC ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระบบ AEC และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระบบเดิม
2022-01-26 การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2022-01-26 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง พ.ศ. 2564
2021-09-30 ข้อบังคับว่าด้วยการให้ทุนนักศึกษา พ.ศ.2564
2021-09-30 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
2021-09-23 ประกาศ มสด.-แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ
2021-09-13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
2021-09-13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.2564
2021-07-17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-07-17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
2021-03-15 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาอังกฤษ ของนักศึกษา พ.ศ.2563
2021-03-15 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การวัดและการประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2564
2021-03-15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ.2563
2021-03-15 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ค่าร้อยละแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.2562
2021-03-15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2021-03-15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2019-12-28 การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 12(46)2562
2019-11-21 การประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 11(45)2562
2019-10-31 การประชุมบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 10(44)2562