วันที่ หัวข้อคู่มือนักศึกษา
 
2021-09-14 คณะวิทยาการจัดการ
2021-08-27 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
2021-08-24 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-24 คณะพยาบาลศาสตร์
2021-08-24 คณะครุศาสตร์
2021-08-24 โรงเรียนการเรือน
2021-08-24 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
2021-04-02 คู่มือการอบรมภาษาอังกฤษ-English Discoveries Online
2021-04-02 คู่มือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2021-04-01 คู่มือนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
2020-07-17 คู่มือหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2563
2020-07-16 คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปี 2563
2020-07-15 คู่มือหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563
2020-07-06 คู่มือนักศึกษา ปี 2563
2020-07-02 คู่มือหลักสูตร โรงเรียนการเรือน ปี 2563
2020-06-19 คู่มือหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ปี 2563
2020-06-19 คู่มือหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563
2020-06-19 คู่มือหลักสูตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ปี 2563
2020-06-16 คู่มือหลักสูตร โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ปี 2563