การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และโครงการจัดการความรู้ (KM)

คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (O13)

คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (O14)

รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การให้บริการผ่านระบบ E-Service (017)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (O15)


การจัดการความรู้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน