หัวข้อ : ขั้นตอนการติดต่อขอใช้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

การรับคำร้องของผู้มาใช้บริการ
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/3_3.pdf
การให้บริการการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/1_1.pdf
การให้บริการการขอแก้ไขประวัติส่วนตัว
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/2_2.pdf