หัวข้อ
 
  คู่มือนักศึกษา 52 สาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  คู่มือนักศึกษา 52 สาขานิเทศศาสตร์
  คู่มือนักศึกษา 52 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  คู่มือนักศึกษา 52 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาบริหารธุรกิจ(ต่อเนื่อง)
  คู่มือนักศึกษา 52 สาขาคหกรรมศาสตร์
  คู่มือนักศึกษา 52 สาขาการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
  คู่มือนักศึกษา 52 สาขาการวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่
  การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
  ข้อมูลการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ขั้นตอนการปฏิบัติ ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียน
  ขั้นตอนและรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษา
  คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตามเรื่องการขอสำเร็จการศึกษา
  ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริหาร