หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4535/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
เอกสารแนบ : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ-๔๕๓๕-๒๕๖๔.pdf
รายละเอียด :

คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4535/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)