หัวข้อ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4401-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2564
เอกสารแนบ : คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๔๔๐๑-๒๕๖๔ แต่งตั้งอา.pdf
รายละเอียด :