หัวข้อ : คำสั่งที่ 2980-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับพ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2564 ปีการศึกษา1-2564
เอกสารแนบ : คำสั่งที่ 2980-2564 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกต.pdf
รายละเอียด :