หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกสารแนบ : ประกาศ อว.เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง.pdf
รายละเอียด :