หัวข้อ
 
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที 2899-2564 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2646_2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 64
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2346_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 63
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2345_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 62
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2344_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 61
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2343_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 60
  คำ สั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2260-2564 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ รอบ 3 ประจำ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึ กษาให้ กับนักศึ กษารหัส 64
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2089-2564 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ รอบ 2 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ระบบAEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๑๙๘๔-๒๕๖๔เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระบบ AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๑๙๘๓-๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (กรณีพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระบบ AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่1724-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน-2563
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ ๑๘๖๗-๒๕๖๔ เรื่อง ให้เพิ่มเติมอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาให้กับนักศึกษารหัส ๖๔
  คำสั่งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑๗๒๕-๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่1722-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน-2563 (สำหรับนักศึกษา รหัส 64)
  เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระบบAEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 1629-2564 เรื่อง ขอเพิ่มเติมอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 AEC จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาให้กับนักศึกษารหัส 64
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 1451-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษาให้กับนักศึกษารหัส 64
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 862-2564 เรื่อง เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบAEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 618-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 728-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (ระบบAEC) (เพิ่มเติม)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 616-2564 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 144-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่189-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (ระบบAEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4638-2563 เรื่อง ให้เพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4384/2563 เรื่อง ให้เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4162-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4214-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC) (เพิ่มเติม)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4162-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4086-2563 เรื่อง ขอเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสั่งที่ 3180-2563 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC)
  คำสั่ง 3179-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสังมหาวิทยาลัยที่ 2616-2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบ AEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2604/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 63
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2170/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 2171/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระบบ AEC)
  คำสั่งที่ 3160/2563 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา 61
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๘๘๗-๒๕๖๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติะจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระบบAEC
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๑๒๗๖-๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระบบAEC