หัวข้อ
 
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(2)2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(1) 2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคสมทบ 2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ 2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติโครงการพิเศษ 1/52
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคสมทบ 1/52
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและปกติ(นอกเวลา) 1/52
  แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
  เครื่องมือสำหรับโครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตร
  คู่มือเปิด-ปิดหลักสูตร
  ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1)
  แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2552-2556
  ข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏสวนดุสิตพ.ศ. 2541
  ข้อมูลการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  คู่มือ นศ. รหัส 55 คณะพยาบาลศาสตร์
  คำสั่งภาคปกติ_ปกตินอกเวลา 1/56
  คำสั่งภาคปกติ_ปกตินอกเวลา เทอม1/56
  คำสั่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ(โครงการพิเศษ) 1-55
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ1/2554
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติและปกติ(นอกเวลา)1/2554