หัวข้อ
 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (โครงการวันที่ 10 ก.พ. 59)
  เอกสารประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจรติ (Anti-Corruption)
  ประกาศการเปิด-ปิด ภาคเรียน พ.ศ. 2557
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 56 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 56 สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 57 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย-สุพรรณบุรี
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 56 สาขาวิชาการบริการลูกค้า
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1/2558
  เอกสารวันที่ 12 มีนาคม 2558-IQA ระดับหลักสูตร ปรับ26.02.58
  เอกสารวันที่ 12 มีนาคม 2558-template tqf7 (1มคอ.7และIQA 14 jan)
  เอกสาร วันที่ 12 มีนาคม 2558-กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน
  คู่มือประกันคุณภาพ 2557
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 ศูนย์การศึกษา
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 (เพิ่มเติม)
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2556
  แต่งตั้งอ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2556 ศูนย์การศึกษา
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่1/2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน
  คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 54
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 55 เพิ่มเติม
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 54 เพิ่มเติม
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส57
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและกำกับห้องสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียน รหัส57-2360
  คู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2557 ในมหาวิทยาลัย
  ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร 2554
  Video แนะนำการใช้งานระบบบริหารการศึกษาใหม่
  คำสั่ง87เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
  ขั้นตอนการจัดกลุ่มเรียน (ระบบบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ)
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มเติม
  คู่มือการเปิด-ปิด หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดศึกษาทั่วไป
  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  คู่มือ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 53
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 54
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 55
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ภาคปกติ(นอกเวลา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  คำสั่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ปกติ(นอกเวลา) ภาคเรียน1-55
  คำสั่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(โครงการพิเศษ) ภาคเรียน1-55
  คำสั่งแต่งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกตินอกเวลา 2-54
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ1/2554
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติและปกติ(นอกเวลา)1/2554
  รวมเล่มกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ข้อกำหนดการจัดการเรียนการสอน
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและภาคปกติ(นอกเวลา) ภาคฤดูร้อน
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและภาคปกติ(นอกเวลา)2-53 ต่อ
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคสมทบ 2-53
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและภาคปกติ(นอกเวลา)2-53
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ(โครงการพิเศษ)2-53
  สรุปผลการดำเนินการด้านจรรยาบรรณ 2553
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 3/52
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ 1/2553
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคสมทบ1/2553
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ1/2553
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(3)2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(2)2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติ(1) 2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคสมทบ 2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ 2/2552
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติโครงการพิเศษ 1/52
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคสมทบ 1/52
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติและปกติ(นอกเวลา) 1/52
  แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
  เครื่องมือสำหรับโครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตร
  คู่มือเปิด-ปิดหลักสูตร
  ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1)
  แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2552-2556
  ข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏสวนดุสิตพ.ศ. 2541
  ข้อมูลการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  คู่มือ นศ. รหัส 55 คณะพยาบาลศาสตร์
  คำสั่งภาคปกติ_ปกตินอกเวลา 1/56
  คำสั่งภาคปกติ_ปกตินอกเวลา เทอม1/56
  คำสั่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ(โครงการพิเศษ) 1-55
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติโครงการพิเศษ1/2554
  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคปกติและปกติ(นอกเวลา)1/2554