หัวข้อ
 
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 386-2565- เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 47332564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4535/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4401-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2564
  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร Non degree 5.11.64 Word
  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร Non degree 5.11.64 PDF
  แบบฟอร์มหลักสูตร non degree ณ 17 ส.ค. 64 PDF
  แบบฟอร์มหลักสูตร non degree ณ 17 ส.ค. 64 word
  คำสั่งที่ 4084/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ รหัส 61
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4102/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
  คำสั่งที่ 2980-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับพ.ศ. 2559 และฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2564 ปีการศึกษา1-2564
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3862/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (กรณีเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน)
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 3863-2564 เรื่อง ถอนชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
  เงื่อนไขของระบบ TCAS 65 และปฏิทินการทำงาน
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2977_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 61
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2978_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 62
  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2979_2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 63
  คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่2901-2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564