การให้บริการผ่านระบบ E-Service ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต             

  รายงานการให้บริการผ่านระบบ E-Sevice ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

 
 
 

คู่มือการปฎิบัติงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือ กระบวนการ "พักสภาพการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี" ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562     
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

การตรวจสอบบันทึกข้อความขออนุญาตไปปฏิบัติงาน(กรณีไม่ใช้งบประมาณ)ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์               

การกลั่นกรองหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทะเบียนของนักศึกษา ผ่านระบบ e-office เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
การจัดการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
การเผยแพร่รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.4)ผ่านwww.regis.duist.ac.th  
การงานตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกิจกรรมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)ระดับปริญญาตรี
การบันทึกผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารการศึกษา(Academic)
ขั้นตอนกระบวนการการขออนุมัติหลักสูตร
ขั้นตอนกระบวนการการขอพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สรุปจำนวนผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม 2561 -  กันยายน 2562
สรุปจำนวนผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม 2562 -  กันยายน 2563
สรุปจำนวนผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม 2563 -  มีนาคม 2564
 
 
 
รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2561
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2562
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2563
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ
ขั้นตอนการลาออกจากการเป็นนักศึกษา
ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาช่องทางออนไลน์
ขั้นตอนการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน
ขั้นตอนการขั้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขั้นตอนการขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยระบบ KSP Self-Sevice สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
 
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร
 
 

การจัดการความรู้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Meeting Workflow

results of study Workflow

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/meeting%20academic%20council.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/Brochures%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/certificate%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/filter%20memorandum.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/Filter%20story%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/Setting%20Academic%20Calendar%20Workflow.pdf

http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/verify%20Qualification%20Workflow.pdf
พลิกโฉมอุดมศึกษา เพื่อสร้างคนยุคใหม่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/220900.pdf
พลิกโฉมอุดมศึกษา ด้วย Innovative Educationแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/221045.pdf
Teaching and Learning Outcome-Based Education 
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/221300%20OBE%20Suwat%20Mar%202018.pdf
The Futureof higher sducation ดร.บัณฑิต  ทิพากร
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/230900.pdf
100 years ago ดร.พีรเดช ทองอำไพ
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/23309000.pdf
PLC เพื่อพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย วิจารณ์ พานิช
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/231300%20PLC%20.pdf
Curriculum Design and PLO
http://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/SoTL_22Mar_Curriculum%20Design%20and%20PLO.pdf
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ttp://regis.dusit.ac.th/filemanager/files/The%20Fourth%20Scholarship%20of%20Teaching%20and%20Learning%20Disruptive%20Learning%20for%20Future%20Workforce.pdf


 


 


 

สรุปจำนวนผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม 2562 -  มีนาคม 2563
สรุปจำนวนผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม 2562 -  มีนาคม 2563