ลำดับ ปีการศึกษา หัวข้อ
1 2536 คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรอง พ.ศ.2536 Download
2 2541 คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรอง พ.ศ.2541 Download
3 2548 คุณวุฒิที่ ก.ค. รับรอง พ.ศ.2548 Download
4 2556 การเงิน(บธ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 2557 Download
5 2551 การเงิน(บธ.บ.)ปรับปรุง พศ. 2551-ศธ.0206.6-804-29 พ.ย.2554 Download
6 2554 การจัดการ(บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-801 ลว.31ก.ค.2555 Download
7 2549 การจัดการความรู้(วท.ม) ใหม่ พ.ศ.2549-ศธ.0206.3-1098 ลว.21มี.ค.2557 Download
8 2554 การจัดการงานบริการ หลักสูตรนานาชาติ(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-742 ลว.21 ตุลาคม 2559 Download
9 2557 การจัดการทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2557-ศธ 0206.6-793 ลว.17 มิถุนายน 2558 Download
10 2556 การจัดการธุรกิจค้าปลีก(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-77 ลว.23 มกราคม 2558 Download
11 2556 การจัดการบริการ(บธ.ม.)ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 2559 Download
12 2554 การท่องเที่ยว(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 2557 Download
13 2555 การบริการลูกค้า(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2555-ศธ.0206.3-1196 ลว.27ธ.ค.2556 Download
14 2550 การบริหารการศึกษาพิเศษ(ศ.ด.)ใหม่ พ.ศ.2550-ศธ.0206.3-1098 ลว.21มี.ค.2557 Download
15 2554 การประถมศึกษา หลักสูตร 5 ปี(ศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-124 ลว.11 กุมภาพันธ์ 2556 Download
16 2557 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา(ศศ.ม.)ใหม่ พ.ศ. 2557-ศธ 0206.6-577 ลว.17 สิงหาคม 2559 Download
17 2554 การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี(ศษ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-757 ลว.21ตุลาคม 2559 Download
18 2550 การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5ปี(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2550-ศธ 0206.6-569 ลว.11 สิงหาคม 2554 Download
19 2550 การศึกษาพิเศษ หลักสูตร 5 ปี(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2550-ศธ 0206.6-569 ลว.11 สิงหาคม 2554 Download
20 2553 การสอนภาษาอังกฤษ(ศศ.ม.)ใหม่ พ.ศ. 2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.2554 Download
21 2553 การสื่อสารธุรกิจบริการ(นศ.ม.)ใหม่ พ.ศ.2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.2554 Download
22 2556 คณิตศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 2557 Download
23 2556 คหกรรมศาสตร์(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2556-ศธ 0206.6-2397 ลว.26 สิงหาคม 2557 Download
24 2554 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551(16พ.ค.56) Download
25 2554 จิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-394 ลว.17พ.ค.2555 Download
26 2554 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ 0206.6-2450 ลว. 5 กันยายน 2557 Download
27 2554 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-2450 ลว. 5 กันยายน 2557 Download
28 2554 เทคโนโลยีเคมี(วท.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 2559 Download
29 2554 เทคโนโลยีสารสนเทศ(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 2557 Download
30 2554 ธุรกิจการบิน(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-1951 ลว.27 พฤษภาคม 2557 Download
31 2554 ธุรกิจการโรงแรม(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-212 ลว.14 มี.ค.2555 Download
32 2558 ธุรกิจระหว่างประเทศ(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2558-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 2559 Download
33 2549 นโยบายและการบริหารสังคม(รป.ด.)ใหม่ พ.ศ.2549-ศธ.0206.3-1098 ลว.21มี.ค.2557 Download
34 2554 นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว.16พ.ค.2556 Download
35 2554 นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ.0206.6-179 ลว.28ก.พ.2557 Download
36 2556 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-743 ลว.21 ตุลาคม 2559 Download
37 2551 บริหารธุรกิจ(บธ.บ.)ต่อเนื่อง ปรับปรุง พ.ศ. 2551-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.2554 Download
38 2550 บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2550-ศธ.0206.6-804-29 พ.ย.2554 Download
39 2554 บัญชีบัณฑิต(บช.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-978 ลว.21มี.ค.2557 Download
40 2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ปรับปรุง พ.ศ. 2556-ศธ 0206.3-463 ลว 27 มีนาคม 2558 Download
41 2551 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ใหม่ พ.ศ. 2551-ศธ.0206.3-1098 ลว.21 มี.ค.2557 Download
42 2555 พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ)ปรับปรุง พ.ศ.2555-ศธ 0206.3-458 ลว.27 มีนาคม 2558 Download
43 2550 พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2550-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย.2554 Download
44 2556 ฟิสิกส์ หลักสูตร 5ปี(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 2557 Download
45 2549 ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ(ปร.ด.) ใหม่ พ.ศ. 2549-ศธ.0206.6-749 ลว.24 ก.ค.2556 Download
46 2557 ภาวะผู้นำทางการศึกษา(ศ.ด.)ใหม่ พ.ศ.2557-ศธ 0206.6-405 ลว.27 มีนาคม 2558 Download
47 2556 ภาษาจีน(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2556-ศธ 0206.6-2729 ลว.13 พฤศจิกายน 2557 Download
48 2556 ภาษาไทย(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-2238 ลว. 23 กรกฎาคม 2547 Download
49 2554 ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-1987 ลว 27 พฤษภาคม 2547 Download
50 2557 ภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ซ. 2557-ศธ 0206.6-743 ลว.21 ตุลาคม 2559 Download
51 2547 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ)ปรับปรุง พ.ศ.2547-ศธ 0206.6-2296 ลว.30กรกฎาคม 2557 Download
52 2554 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว.16 พ.ค. 2556 Download
53 2554 รัฐศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว. 16 พ.ค. 2556 Download
54 2554 เลขานุการทางการแพทย์(บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 2557 Download
55 2554 วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2554-ศธ 0206.3-2428 ลว.3 กันยายน 2557 Download
56 2554 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-1836 ลว 21 พฤษภาคม 2557 Download
57 2558 ศิลปศึกษา หลักสูตร 5ปี(ศศ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2558-ศธ 0206.6-241 ลว.15 มีนาคม 2559 Download
58 2554 สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตาหกรรม(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-751 ลว.21 ตุลาคม 2559 Download
59 2554 ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-2239 ลว. 23 กรกฎาคม 2557 Download
60 2553 อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมฯ (ปร.ด.) ปรับปรุง พ.ศ. 2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย. 2554 Download
61 2554 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วท.บ.)ปรับปรุง พ.ศ. 2554-ศธ.0206.6-551 ลว.16 พ.ค. 2556 Download
62 2553 อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ(วท.บ.)-ปรับปรุง พ.ศ.2553-ศธ.0206.6-804 ลว.29 พ.ย 2554 Download
63 2547 หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ Download
64 2547 หลักสูตร 2547 Download
65 2543 รายชื่อคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง Download
66 2554 คุณวุฒิที่รับรองก่อน 6 กันยายน 2554 Download
67 2560 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ(ศศ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.62 Download
68 2560 ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.62 Download
69 2560 การประถมศึกษา หลักสูตร 5ปี (ศษ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.62 Download
70 2560 ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง(ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.62 Download
71 2560 การประถมศึกษา หลักสูตร 5ปี (ศษ.บ.)ปรับปรุง พ.ศ.2560-วิทยาเขต-ศูนย์การศึกษา-ศธ.0206.6-647 ลว.16 ต.ค.62 Download
72 2560 นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 62 Download
73 2560 นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 62 Download
74 2560 บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 62 Download
75 2559 รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) ใหม่ พ.ศ.2559-ศธ.0206.6-672 ลว.30 ตุลาคม 62 Download
76 2560 การตลาด (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-112 ลว.27 ก.พ.63 Download
77 2561 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2561-ศธ.0206.6-112 ลว.27 ก.พ.63 Download
78 2557 การศึกษาพิเศษ (ศษ.ม.) ปรับปรุง พ.ศ.2557-ศธ.0206.6-453 ลว.19 ก.ค.61 Download
79 2547 การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) ใหม่ พ.ศ.2547-ศธ.0206.6-177 ลว.24 มี.ค.63 Download
80 2536 รวมเล่มกรกฎาคม 2536 Download
81 2548 รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548 Download
82 2543 รวมเล่มเดือนมีนาคม 2543 Download
83 2560 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-871 ลว.30 ธันวาคม 63 Download
84 2560 ธุรกิจการบิน (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-871 ลว.30 ธันวาคม 63 Download
85 2559 คหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2559-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 64 Download
86 2560 การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 64 Download
87 2560 ธุรกิจการโรงแรม (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 64 Download
88 2560 การบริการลูกค้า (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 64 Download
89 2561 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2561-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 64 Download
90 2561 การเงิน(บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2561-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 64 Download
91 2562 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2562-ศธ.0206.6-19 ลว.21 มกราคม 64 Download
92 2560 เลขานุการทางการแพทย์ (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ.0206.6-212 ลว. 30 มีนาคม 64 Download
93 2563 อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร (วท.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ.0206.6-203 ลว. 30 มีนาคม 64 Download
94 2560 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พบ.ย.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ0206.6-195-ลว.30 มี.ค.2564 Download
95 2560 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ0206.6-195-ลว.30 มี.ค.2564 Download
96 2560 การจัดการงานบริการ นานาชาติ (ศศ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560-ศธ0206.6-195-ลว.30 มี.ค.2564 Download
97 2547 เล่มหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2547 สาขาวิทยาศาสตร์ Download
98 2563 โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพและการชะลอวัย (วท.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ 0206.6386 ลว.10 มิ.ย.64 Download
99 2563 ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน (บธ.บ.) ใหม่ พ.ศ.2563-ศธ 0206.6/386 ลว.10 มิ.ย.64 Download
100 2554 คุณวุฒิรับรองก่อนวันที่ 6 ก.ย.54 Download
101 2562 การประถมศึกษา(ศษ.บ.)-ปรับปรุง พ.ศ. 2562-ศธ 0206.6-681 ลว.11 ตุลาคม 64 Download
102 2543 คุณวุฒิที่ ก.ค.รับรอง ทุกสาขาหรือวิชาเอกของทุกสถาบันทุกสถาบัน Download
103 2554 การตลาด (บธ.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.2564 Download
104 2562 การศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2562-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.2564 Download
105 2560 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2560-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.2564 Download
106 2560 เครื่องสำอาง (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2560-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.2564 Download
107 2560 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ. 2560-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.2564 Download
108 2554 โภชนาการและการประกอบอาหาร (วท.บ.)ใหม่ พ.ศ. 2554-ศธ 0206.6-779 ลว.23 พ.ย.2564 Download
109 2563 กฎหมายปกครองและการบริหารภาครัฐ (ศศ.ม.) ใหม่ พ.ศ.2563- ศธ.0206.6-788 ลว.23 พ.ย.64 Download
110 2560 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560- ศธ.0206.6-789 ลว.23 พ.ย.64 Download
111 2560 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ปรับปรุง พ.ศ.2560- ศธ.0206.6-789 ลว.23 พ.ย.64 Download