เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  1572217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน
  1533206 การพูดจูงใจทางธุรกิจ
  1533204 การเล่าเรื่องดิจิทัล
  1533107 ศิลปะและลีลาของการสื่อสาร
  1533106 จิตวิทยาการสื่อสาร
  1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
  1541117 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด
  1634806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ
  1573506 สุนทรียภาพในศิลปะจีน
  1571702 ความรู้เบื้องต้นในงานบริการ
  1571701 ภาษาจีนกับการประยุกต์ใช้
  1571303 กลวิธีการอ่่านภาษาจีน
  1551155 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
  2514906 การฝึกประสบการณ์วิชชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2513908 การฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน
  2513729 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2513728 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
  2513726 การปรับพฤติกรรมในองค์การ
  2513603 การประยุกต์การให้คำปรึกษาในองค์การ
  2512727 จิตวิทยาการเป็นผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
  2512720 ความผาสุกในชีวิตและการทำงาน
  2512108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  2511707 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยา
  2511705 จิตวิทยาการเรียนรู้
  2511210 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
  2512725 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ
  2512724 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยาในการทำงานข้ามวัฒนธรรม
  2511211 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
  4091114 แคลคูลัส 2
  4122623 การออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4121111 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
  4074816 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  4091113 แคลคูลัส 1
  4073620 วิจัยทางสาธารณสุข
  4073416 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
  4073341 โรคจากการประกอบอาชีพ
  4073340 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านความปลอดภัยในองค์กร
  4073337 การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม
  4072606 การวิจัยดำเนินการเบื้องต้น
  4072511 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น
  4072330 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  4072328 วิทยาการระบาด
  4072213 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
  4072106 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
  4071209 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
  4071207 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4204904 โครงการบูรณาการการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง และอุตสาหกรรม
  4203316 การประปาเบื้องต้น
  4014903 สัมมนาและโครงงานการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4013506 การประยุกต์ใช้มาร์ตโฟนเซนเซอร์สำหรับการทดลองฟิสิกส์
  4014509 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4014507 การจัดการเรียนรู้การทดลองทางฟิสิกส์
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  4094605 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาขาวิชาเฉพาะ 2
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  4094410 คณิตวิเคราะห์
  4094604 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์
  4094411 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
  4064701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4144902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4144601 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและบริการความงาม
  4144115 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงาม และเครื่องสำอาง
  4144113 ความปลอดภัยและการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143502 ปฏิบัติการสุคนธศาสตร์
  4143501 สุคนธศาสตร์
  4143404 ปฏิบ้ติการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4143403 การตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143141 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและศาสตร์ชะลอวัย
  4143113 การดูแลความงามและบุคลิกภาพ
  4143112 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
  4143111 กฎหมาย จริยธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143109 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง
  4143105 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142401 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142105 การตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142103 ชีววิทยาเของเซลล์
  4141301 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4124911 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4124606 การออกแบบตัวเชื่อมประสานสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ
  4124605 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123919 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4123918 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีสื่อผสมและการพัฒนาเกม
  4123916 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด
  4123722 การออกแบบเครือข่าย
  4123721 ความมั่นคงของเครือข่าย
  4123699 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์
  4123697 แอนิเมชัน 3 มิติ
  4123693 การตัดต่อเสียงและวีดิทัศน์สำหรรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123692 การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
  4123691 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4123690 อินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง
  4123689 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  4123684 การบริหารฐานข้อมูล
  4123683 เว็บเซอร์วิสและการประยุกต์ใช้งาาน
  4123682 การทำเหมืองข้อมูล
  4123680 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันชั้นสูง
  4123679 เครือข่ายหน่วยประสาท
  4123319 การทดสอบซอฟต์แวร์
  4122708 ภาษาแอสเซมบลีและไมโครโพรเซสเซอร์
  4122619 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
  4122212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  4121506 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121109 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
  4121107 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  4224801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4024908 โครงการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีเคมี
  4121805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121504 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  4123668 การจัดการธุรกิจออนไลน์
  4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์
  4123675 ความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ
  4123671 การผลิตสื่อวิดิทัศน์
  4123325 การพํฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4122712 ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122711 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122624 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4122511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122404 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4122320 ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4121507 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121407 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ
  4121114 ปฏิบัติการการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121113 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121112 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6024202 ปฏิบัติการพยาบาลสู่วิชาชีพ
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073201 การรักษาโรคเบื้องต้น
  6073201 การรักษาโรคเบื้องต้น
  6052101 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6052101 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  6023102 การดูแลแบบประคับประคอง
  6023102 การดูแลแบบประคับประคอง
  6023101 นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล
  6023101 นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011202 กายวิภาค และสรีรวิทยา 2
  6011104 หลักชีวเคมี
  3011103 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับพยาบาล
  1533204 การเล่าเรื่องดิจิทัล
  1093520 ประวัติศาสตร์และสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
  1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  1043410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  1043411 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1043411 การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1032103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  1032103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
  1021301 สมรรถนะทางภาษาไทยสำหรับครู
  1021301 สมรรถนะทางภาษาไทยสำหรับครู
  4124910 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123114 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  4074607 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
  4074335 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
  4073417 หลักวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4072211 อนามัยสิ่งแวดล้อม
  4121505 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์