เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3663221 การจัดซื้อและจัดหา
  3664801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
  1553625 ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าและการธนาคาร
  3684802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ
  3633101 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
  3683202 ตัวแทนออกของมาตรฐาน
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3683203 การดำเนินงานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
  3604803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน
  3674902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  3624801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  1554807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  1554206 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ
  1554115 ภาษาอังกฤษสำหรับศาสตร์การทำอาหาร
  1553318 เรื่องคัดสรรทางนวนิยายและเรื่องสั้นอเมริกัน
  1553230 การแปลไทย-อังกฤษ
  1553137 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
  1552310 ปกรณัมปรัมปรา
  1552208 การแปลอังกฤษ-ไทย
  1552140 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
  1552137 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  1552136 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
  1551154 กลวิธีการเขียนอนุเฉท
  1551153 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร
  1551152 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  1551151 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
  1553147 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
  1534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาและการสื่อสาร
  1553407 การสื่อสารบนสื่อสังคม
  1553215 การแปลไทยเป็นอังกฤษ
  1553131 การอภิปรายและการโต้แย้ง
  1553129 การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิพากษ์
  1552204 การแปลอังกฤษเป็นไทย
  1551140 วากยสัมพันธ์
  1551138 หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ
  1543608 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล
  1542409 วรรณคดีวิจารณ์
  1542304 วัฒนธรรมอาเซียน
  1572217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน
  1533206 การพูดจูงใจทางธุรกิจ
  1533204 การเล่าเรื่องดิจิทัล
  1533107 ศิลปะและลีลาของการสื่อสาร
  1533106 จิตวิทยาการสื่อสาร
  1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
  1541117 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด
  1634806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ
  1573506 สุนทรียภาพในศิลปะจีน
  1571702 ความรู้เบื้องต้นในงานบริการ
  1571701 ภาษาจีนกับการประยุกต์ใช้
  1571303 กลวิธีการอ่่านภาษาจีน
  1551155 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
  2514906 การฝึกประสบการณ์วิชชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2513908 การฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน
  2513729 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2513728 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
  2513726 การปรับพฤติกรรมในองค์การ
  2513603 การประยุกต์การให้คำปรึกษาในองค์การ
  2512727 จิตวิทยาการเป็นผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
  2512720 ความผาสุกในชีวิตและการทำงาน
  2512108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  2511707 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยา
  2511705 จิตวิทยาการเรียนรู้
  2511210 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
  2512725 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ
  2512724 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยาในการทำงานข้ามวัฒนธรรม
  2511211 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
  4091114 แคลคูลัส 2
  4122623 การออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4121111 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
  4074816 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  4091113 แคลคูลัส 1
  4073620 วิจัยทางสาธารณสุข
  4073416 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
  4073341 โรคจากการประกอบอาชีพ
  4073340 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านความปลอดภัยในองค์กร
  4073337 การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม
  4072606 การวิจัยดำเนินการเบื้องต้น
  4072511 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น
  4072330 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  4072328 วิทยาการระบาด
  4072213 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
  4072106 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
  4071209 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
  4071207 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4204904 โครงการบูรณาการการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง และอุตสาหกรรม
  4203316 การประปาเบื้องต้น
  4014903 สัมมนาและโครงงานการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4013506 การประยุกต์ใช้มาร์ตโฟนเซนเซอร์สำหรับการทดลองฟิสิกส์
  4014509 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4014507 การจัดการเรียนรู้การทดลองทางฟิสิกส์
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  4094605 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาขาวิชาเฉพาะ 2
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  4094410 คณิตวิเคราะห์
  4094604 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์
  4094411 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
  4064701 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4144902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4144601 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและบริการความงาม
  4144115 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงาม และเครื่องสำอาง
  4144113 ความปลอดภัยและการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143502 ปฏิบัติการสุคนธศาสตร์
  4143501 สุคนธศาสตร์
  4143404 ปฏิบ้ติการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4143403 การตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143141 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและศาสตร์ชะลอวัย
  4143113 การดูแลความงามและบุคลิกภาพ
  4143112 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
  4143111 กฎหมาย จริยธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143109 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง
  4143105 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142401 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142105 การตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142103 ชีววิทยาเของเซลล์
  4141301 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4124911 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4124606 การออกแบบตัวเชื่อมประสานสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ
  4124605 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123919 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4123918 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีสื่อผสมและการพัฒนาเกม
  4123916 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบชาญฉลาด
  4123722 การออกแบบเครือข่าย
  4123721 ความมั่นคงของเครือข่าย
  4123699 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์
  4123697 แอนิเมชัน 3 มิติ
  4123693 การตัดต่อเสียงและวีดิทัศน์สำหรรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123692 การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
  4123691 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่