เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3652603 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ
  3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บ
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3662102 การวางแผนและการควบคุม
  3661106 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
  3661203 จิตบริการ
  3663304 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
  3662307 การจัดการโครงการ
  3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
  3662203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3662101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3663223 เทคนิคงานเลขานุการ
  3663305 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  3663219 การจัดการสินค้าคงคลัง
  3663220 การจัดการการกระจายสินค้า
  3664203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
  3663307 เทคนิคการจัดประชุมและสัมมนา
  3663306 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
  3663105 การจัดการนวัตกรรม
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3663221 การจัดซื้อและจัดหา
  3664801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
  1553625 ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าและการธนาคาร
  3684802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ
  3633101 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
  3683202 ตัวแทนออกของมาตรฐาน
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3683203 การดำเนินงานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
  3604803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน
  3674902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  3624801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  1554807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  1554206 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ
  1554115 ภาษาอังกฤษสำหรับศาสตร์การทำอาหาร
  1553318 เรื่องคัดสรรทางนวนิยายและเรื่องสั้นอเมริกัน
  1553230 การแปลไทย-อังกฤษ
  1553137 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
  1552310 ปกรณัมปรัมปรา
  1552208 การแปลอังกฤษ-ไทย
  1552140 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
  1552137 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  1552136 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
  1551154 กลวิธีการเขียนอนุเฉท
  1551153 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร
  1551152 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  1551151 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
  1553147 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
  1534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาและการสื่อสาร
  1553407 การสื่อสารบนสื่อสังคม
  1553215 การแปลไทยเป็นอังกฤษ
  1553131 การอภิปรายและการโต้แย้ง
  1553129 การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิพากษ์
  1552204 การแปลอังกฤษเป็นไทย
  1551140 วากยสัมพันธ์
  1551138 หลักภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ
  1543608 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล
  1542409 วรรณคดีวิจารณ์
  1542304 วัฒนธรรมอาเซียน
  1572217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน
  1533206 การพูดจูงใจทางธุรกิจ
  1533204 การเล่าเรื่องดิจิทัล
  1533107 ศิลปะและลีลาของการสื่อสาร
  1533106 จิตวิทยาการสื่อสาร
  1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
  1541117 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด
  1634806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  1631104 ทักษะการรู้สารสนเทศ
  1573506 สุนทรียภาพในศิลปะจีน
  1571702 ความรู้เบื้องต้นในงานบริการ
  1571701 ภาษาจีนกับการประยุกต์ใช้
  1571303 กลวิธีการอ่่านภาษาจีน
  1551155 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
  2514906 การฝึกประสบการณ์วิชชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2513908 การฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน
  2513729 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2513728 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
  2513726 การปรับพฤติกรรมในองค์การ
  2513603 การประยุกต์การให้คำปรึกษาในองค์การ
  2512727 จิตวิทยาการเป็นผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
  2512720 ความผาสุกในชีวิตและการทำงาน
  2512108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  2511707 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยา
  2511705 จิตวิทยาการเรียนรู้
  2511210 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
  2512725 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ
  2512724 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยาในการทำงานข้ามวัฒนธรรม
  2511211 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
  4091114 แคลคูลัส 2
  4122623 การออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4121111 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
  4074816 การฝึกปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  4091113 แคลคูลัส 1
  4073620 วิจัยทางสาธารณสุข
  4073416 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
  4073341 โรคจากการประกอบอาชีพ
  4073340 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านความปลอดภัยในองค์กร
  4073337 การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม
  4072606 การวิจัยดำเนินการเบื้องต้น
  4072511 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น
  4072330 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  4072328 วิทยาการระบาด
  4072213 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
  4072106 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
  4071209 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
  4071207 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4204904 โครงการบูรณาการการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง และอุตสาหกรรม
  4203316 การประปาเบื้องต้น
  4014903 สัมมนาและโครงงานการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4013506 การประยุกต์ใช้มาร์ตโฟนเซนเซอร์สำหรับการทดลองฟิสิกส์
  4014509 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4014507 การจัดการเรียนรู้การทดลองทางฟิสิกส์
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  4094605 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาขาวิชาเฉพาะ 2