เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
  2512702 การปรับพฤติกรรมในองค์การ
  2513705 การประยุกต์จิตวิทยาการ
  2513601 การให้คำปรึกษาครอบครัว
  2511206 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
  2511601 การฝึกบริหารความเครียด
  2513310 จิตวิทยาการเป็นผู้นำ
  1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
  1551604 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
  1551609 English in Business Situations
  1551610 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
  1552201 การแปล 1
  1551107 การเขียนตามรูปแบบ
  1553801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอังกฤษธุรกิจ 3
  2071102 บุคลิกภาพและจรรยาบรรณสำหรับนักออกแบบ
  2071101 พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
  2071103 การจัดองค์ประกอบการออกแบบ
  2071104 วาดเส้นสร้างสรรค์
  1554201 การแปล 2
  1553401 Thai Studies
  1552105 Reading for Text Interpretation
  1500107 Introduction to Reading Skills
  1533102 English Syntax 1
  1542101 หลักภาษาไทย
  1543204 สัมมนาภาษาไทย
  1544906 การวิจัยทางภาษาไทย
  1542208 การอ่านเพื่ออุดมคติ
  1543204 การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล
  1543413 วรรณกรรมสุนทรภู่
  1541102 กวีนิพนธ์ไทย
  1531102 โครงสร้างภาษาไทย
  1543422 เรื่องสั้นและนวนิยาย
  1541401 วรรณกรรมศึกษา
  1634502 สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์
  1632607 สารนิเทศเพื่อสื่อสารมวลชน
  1633103 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ
  1632304 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
  1633901 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
  1632202 การทำรายการ 1
  1633104 แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจไทย
  1633110 เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้
  2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  2562406 เอกเทศสัญญา 1
  2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
  2553104 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
  2552104 การเมืองไทยสมัยใหม่
  3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
  3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  3534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
  3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
  3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1
  3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
  3592210 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม
  3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
  3503816 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
  GEED 101 การสื่อสารด้วยภาษาไทย 5
  EDUC106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  EDUC105 การพัฒนาความเป็นวิชาชีพครู
  EDUC103 การจัดการเรียนรู้
  GEED 106 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  GEED 104 การคิดและการพัฒนาตน
  EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม
  4081402 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
  6012405 โภชนาการและสุขภาพ
  6012708 เภสัชวิทยา
  1551613 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
  6012607 พยาธิสรีรวิทยา
  6032101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6022806 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
  6042101 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6022303 กระบวนการพยาบาล
  2500103 วิถีโลก
  1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
  4011311 ฟิสิกส์
  2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
  6021101 ระบบสุขภาพและการพยาบาล
  6011101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
  4021301 เคมีอินทรีย์
  1632401 ห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่น
  2553303 การบริหารการพัฒนา
  2553201 นโยบายต่างประเทศของไทย
  2552201 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  1593701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 1
  1591103 ภาษาฝรั่งเศส 3
  1591102 ภาษาฝรั่งเศส 2
  1591105 ภาษาฝรั่งเศส 5
  15933031 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตีความ
  1593401 การเขียนภาษาฝรั่งเศสชิงริเริ่มสร้างสรรค์
  2512219 สุขภาพจิตในการทำงาน
  2511101 จิตวิทยาพัฒนาการ
  2513903 การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  2513311 มนุษยสัมพันธ์การทำงานในองค์การ
  4513212 การประกอบอาหารจีน
  4512219 ความรู้เกี่ยวกับสต็อก ซุป ซอสและการปรุ
  3573101 บาร์และเครื่องดื่ม
  4513208 น้ำพริกและเครื่องจิ้ม
  4513232 คุกกี้
  4512218 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และการปรุง
  4513302 การจัดการภัตตาคาร
  4063408 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  4063407 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  4064201 มลพิษทางอากาศ
  4064412 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
  4112105 สถิติธุรกิจ
  5072306 การบริหารและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  5073601 อาหารและโภชนาการ
  5073403 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  5074901 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  5003104 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  4034605 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
  5073701 เคมีอาหาร
  5073302 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
  5072403 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
  4022310 เคมีอินทรีย์
  4023501 ชีวเคมี 2
  4022506 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
  4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
  4022506 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  4023501 ชีวเคมี 2
  4021114 หลักเคมี
  4021301 เคมีอินทรีย์
  4022307 เคมีอินทรีย์ 1
  4021115 เคมีทั่วไป
  4021101 เคมีทั่วไป 1
  4022619 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
  4023603 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
  4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
  4023708 เคมีสภาวะแวดล้อม
  4022415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  4022414 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ I
  4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ I
  4123638 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  3563120 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  4123403 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
  1551613 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1544601 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย
  1633114 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้
  1633410 ผู้ให้บริการสารสนเทศ
  3011201 ทักษะการสื่อสารเพื่องานธุรกิจเทคโนโลยี
  4124107 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  1633409 การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง
  4123104 การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร
  4124105 การบริหารฐานข้อมูล
  1544605 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
  1633409 การจัดการศูนย์บริการสารสนเทศ
  4122205 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
  1632101 การจัดการเนื้อหา
  3563121 การโปรแกรมภาษาฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  2563408 กฏหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพสารสนเทศ
  4123706 โครงสร้างคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
  4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
  6012405 โภชนาการและสุขภาพ
  6012304 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
  6022505 การพยาบาลพื้นฐาน
  SPED209 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  SPED 204 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
  SPED 603 ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
  SPED 503 การสอนเสริมสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
  SPED303 การเตรียมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  SPED 212 การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
  SPED 210 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1
  SPED 206 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
  SPED 205 เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
  SPED 101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 1
  1083401 การฝึกฟัง ฝึกพูด และการแก้ไขการพูด สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  ECED 902 การสัมมนาการศึกษาด้านปฐมวัย
  ECED 901 การวิจัยการศึกษาด้านปฐมวัย
  ECED 602 อาหารและอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 601 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 501 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
  ECED 302 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 301 การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย
  ECED 101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1
  ECED 202 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
  1081301 ภาษามือ 1
  45132221 น้ำพริกและเครื่องจิ้ม
  4513233 พายและเพสตรี
  4513231 เค้ก
  4513230 หลักการผลิตเบเกอรี่
  4513216 การจัดการครัวมาตรฐาน
  4513214 การประกอบอาหารญี่ปุ่น
  4513207 ยำ ลาบ พล่า
  4513210 อาหารว่างละอาหารหวานไทย
  4513206 แกง
  4512221 การแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการตกแต่ง
  4512220 หลักการประกอบอาหารไทย
  4512219 ความรู้เกี่ยวกับสต็อก ซุป ซอสและการปรุง
  3573101 บาร์และเครื่องดื่ม
  4063501 การจัดการสิ่งแวดล้อม
  4063415 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  4063206 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1
  4063205 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
  4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อม
  4063105 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  4061203 มลพิษทางเสียง
  4033101 นิเวศวิทยา
  4142101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4031208 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4071107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น
  2561203 กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  4201202 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  SPED 701 การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  SPED 302 ทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  SPED 211 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2
  SPED 208 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
  SPED 207 การตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  SPED 203 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  SPED 202 พัฒนาการทางภาษาและการพูด
  SPED 201 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
  ECED 802 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย
  ECED 801 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 702 สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 701 สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 502 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 501 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 401 สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 201 การศึกษาปฐมวัย
  ECED 102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2
  6022404 การสร้างเสริมสุขภาพ
  6043202 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  6043804 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
  6033802 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
  6021202 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
  6011102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
  6012203 พัฒนาการมนุษย์
  ECED 801 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 802 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย
  ECED 702 สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 701 สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 502 .คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 401 สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 201 การศึกษาปฐมวัย
  6053103 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
  6053802 ปฎิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
  1551613 English for Service Communication
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร