เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  2553372 การวิเคราะห์องค์การ
  2553369 นโยบายสวัสดิการสังคม
  2553366 การอ่านภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2553364 หลักสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  2553349 ชนชั้นนำทางการเมือง
  2552601 ภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2552322 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  2552321 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ
  2551309 องค์การและการบริหาร
  2551131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
  2551130 พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
  2551129 กฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
  2551133 ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย
  2552327 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทย
  2553135 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2551132 หลักรัฐศาสตร์
  2554114 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
  2553359 ประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศ
  2553358 องค์การและการบริหารภาครัฐ
  2553244 สิ่งแวดล้อมกับการเมืองโลก
  2553136 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
  2553128 การเมืองไทยสมัยใหม่
  2553126 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
  2552130 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
  2552131 การเมืองเรื่องนโยบายสาธารณะ
  2553130 การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
  2552120 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2554115 ทหารกับการเมือง
  1553906 การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ
  1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1554907 การศึกษาด้วยตนเอง
  1554606 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการนำเสนอ
  1553931 ภาษาจีนเพื่อการพูดในที่ชุมชน
  1553923 การฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ
  1553924 ภาษาเกาหลีเพื่อการเข้าสังคม
  1553919 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น
  1553631 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและการศึกษา
  1553630 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  1553408 การพูดภาษาอังกฤษในยุคแห่งความหลากหลาาย
  1553317 เรื่องคัดสรรทางนวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
  1553237 การแปลบทบรรยายใต้ภาพ
  1553233 ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมัย
  1552918 วัฒธรรมเกาหลี
  1552913 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
  1552309 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  1552308 จิตวิเคราะห์วรรณกรรม
  1552207 หลักการแปล
  1552141 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
  1552139 วิทยาหน่วยคำภาษาอังกฤษ
  1552138 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
  1552135 การฟัง-พูดเชิงวิชาการ
  1551150 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  1551149 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษในบริบท
  1551148 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
  1551147 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท
  1553628 ภาษาเพื่องานประชาสัมพันธ์
  1553406 ภาษาเพื่อการบริการ
  1552205 ภาษาเพื่อการอาชีพ
  1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
  1544908 สัมมนาภาษาและการสื่อสาร
  1544907 การวิจัยทางภาษาและการสื่อสาร
  1543225 ภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์การ
  1542217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน
  1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
  1534204 การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
  1534203 การล่าม
  1533201 ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
  1533107 ศิลปะและลีลาของการสื่อสาร
  1571207 การฟัง - พูดภาษาจีนเชิงสถานการณ์
  1571128 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  1551401 การฟังพูดภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
  1634903 สัมมนาทางบรรณารัรกษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด
  1633130 การจัดการข้อมูลสาธารณมติ
  1632102 พื้นฐานการจัดการข้อมูล
  2514905 การค้นคว้าอิสระสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2514904 สัมมนาทางจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ
  2514707 การพัฒนาองค์การเบื้องต้น
  2513732 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ
  2513727 กฎหมายแรงงานสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2513725 จิตวิทยาบุคลากร
  2513724 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม
  2513316 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  2513203 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา
  2512726 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
  2512723 ภาษาอังกฤษวสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2512722 แรงจูงใจในการทำงาน
  2512721 จิตวิทยาการบริการ
  2512232 สุขภาพจิตในการทำงาน
  2511706 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
  2511303 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
  2511209 จิตวิทยาเบื้องต้น
  2511105 จิตวิทยาพัฒนาการ
  2513730 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
  1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่
  1500202 ความเป็นสวนดุสิต
  6011203 พัฒนาการมนุษย์ B
  6011203 พัฒนาการมนุษย์ A
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1 B
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1 A
  6021203 แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีการพยาบาล
  6011401 โภชนาการและสุขภาพ
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฺB
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น A
  4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล TQF.5
  4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน TQF.5
  2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี TQF.5
  2500116 สังคมอารยชน TQF.5
  1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด TQF.5
  1500201 ความเป็นสวนดุสิต
  1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน TQF.5
  1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ TQF.5
  3012502 ศักยภาพความเป็นนักนิเทศศาสตร์
  3011207 สื่อศิลป์ สื่อสร้างสรรค์
  3001401 กฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบในการผลิตสื่อ
  3001302 กราฟิดีไซน์และแอนิเมชัน เพื่อสร้่างนวัตกรรมทางธุรกิจ
  3002701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบธุรกิจ
  5072613 โภชนาการสำหรับผู้ออกกำลังกาย
  5072333 อาหารว่างไทยและเครื่องดื่ม
  3571331 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของนักบริการในธุรกิจโรงแรม
  5074601 การประเมินทางประสาทสัมผัสและวิทยาการผู้บริโภค
  5073614 อาหารสุขภาพ
  5073364 ทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร
  5074321 ธุรกิจอาหารฮาลาล
  5072107 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
  5073359 การผลิตอาหารเพื่อการบริการบนเครื่องบิน
  5073355 การประกอบอาหารเอเชีย 2
  5073354 ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย
  5073341 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอาหาร
  5073107 การประกอบอาหารโมเลกูลาร์
  4552111 ศิลปะงานใบตอง และการแกะสลักผัก-ผลไม้
  5074318 การประกอบอาหารเอเชีย 1
  5073357 อาหารหวานยุโรป
  5073353 อาหารว่างไทย
  5073352 การประกอบอาหารไทยท้องถิ่น
  5073342 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล
  5073333 การตลาดธุรกิจบริการ
  5073330 การจัดตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณา
  5073318 อาหารมังสวิรัต
  6024201 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล B
  6024201 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล A
  6023201 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ B
  6023201 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ A
  6023101 นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล B
  6023101 นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล A
  6013502 การสื่อสารเชิงวิชาชีพการพยาบาล
  6002201 การพยาบาลสาธารณภัย-B
  6002201 การพยาบาลสาธารณภัย-A
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 - B
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 - A
  4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
  4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
  2500116 สังคมอารยชน
  1500201 ความเป็นสวนดุสิต
  1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
  1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
  1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
  5074317 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิงวิชการและการนำเสนอ
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3572506 ภาษาจีนเชิงสถานการณ์
  3573551 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
  2073405 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงสำหรับอุตสหกรรมไมซ์
  3572309 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
  3572410 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพด้านงานบริการ
  3573318 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม
  3572306 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
  3572308 การดำเนินงานและการัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  1051204 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1022305 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
  1074503 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
  1023646 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
  1063105 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
  1091303 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
  1091302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
  1051204 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1092325 การเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
  1022305 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
  1093306 ปริทัศน์วรรณกรรม
  1023646 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
  1094409 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
  1094504 การเมืองการปกครองไทย
  1094505 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา
  1094302 คติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย
  1094202 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูประถมศึกษา
  1063105 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
  1044804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
  4141301 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142103 ชีววิทยาเของเซลล์
  4091114 แคลคูลัส 2
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4141302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142401 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142105 การตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142305 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142106 เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
  4143114 ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4144303 การจัดการสปาเพื่อสุขภาพ
  4144302 เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4144601 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและบริการความงาม
  4143108 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพขของผลิตภัณฑ์เครื่่องสำอาง
  4143406 กระบวนการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
  4143502 ปฏิบัติการสุคนธศาสตร์
  4143501 สุคนธศาสตร์
  4143404 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4143403 การตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4144115 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงาม และเครื่องสำอาง
  4144902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4202107 พลังงานสิ่งแวดล้อม
  4203501 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  4203503 การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  4203313 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  4203502 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
  4203401 การป้องกัน และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการ
  4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
  4064501 อุตินิยมวิทยา การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ
  4064503 หลักการจัดการมลพิษทางเสียง แสง ความร้อนและความสั่นสะเทือน
  4063412 สถิติและการวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4063302 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
  4063212 การป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ
  4063210 การจัดการเหตุฉุกเฉินและการบรรเทาสาธารณภัย
  4223205 การแสดงข้อมูลด้วยภาพ
  4223204 การเรียนรุ้ของเครื่อง
  4223302 การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
  4223203 วิธีวิทยาการวิจัย
  4223602 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ
  4223303 อินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง
  4121506 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121111 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
  4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121109 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
  4124606 การออกแบบตัวเชื่อมประสานสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ
  4123691 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4122708 ภาษาแอสเซมบลีและไมโครโพรเซสเซอร์
  4122619 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
  4122212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  4123685 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  4123722 การออกแบบเครือข่าย
  4123319 การทดสอบซอฟต์แวร์
  4123693 การตัดต่อเสียงและวีดิทัศน์สำหรรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123918 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีสื่อผสมและการพัฒนาเกม
  4124605 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123917 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย
  4123690 ิอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  4123689 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  4123679 เครือข่ายหน่วยประสาท
  4123608 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นขั้นสูง
  4123685 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  4123919 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4123682 การทำเหมืองข้อมูล
  4123687 เทคโนโลยีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  4123321 การโปรแกรมบนเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
  4123919 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121507 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121504 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  4121114 ปฏิบัติการการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121113 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121112 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121407 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ
  4122712 ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122711 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122624 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4122623 การออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4122320 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4122511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122404 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์
  4123671 การผลิตสื่อวิดิทัศน์
  4123325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4123675 ความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ
  4123668 การจัดการธุรกิจออนไลน์
  4124805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4023736 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน
  4023310 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์
  4023905 สัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
  4023734 การเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
  4023733 การจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
  4023525 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
  4023610 เคมีวิเคราะห์ชั้นสูงด้วยวิทยาการใหม่
  4024908 โครงการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีเคมี
  4071209 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
  4071207 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  4091113 แคลคูลัส 1
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4072330 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  4072213 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
  4072106 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
  4072511 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น
  4072328 วิทยาการระบาด
  4072606 การวิจัยดำเนินการเบื้องต้น
  4073341 โรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
  4073340 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านความปลอดภัยในองค์กร
  4073416 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
  4073337 การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม
  4073620 วิจัยทางสาธารณสุข
  4074816 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4014602 ศาสตร์และศิลป์การสอนฟิสิกส์
  4014301 ทัศนศาสตร์และการประยุกต์
  4013310 อุณหพลศาสตร์
  4013308 ฟิสิกส์ของคลื่น
  4013201 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
  4014509 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4014507 การจัดการเรียนรู้การทดลองทางฟิสิกส์
  4014903 สัมมนาและโครงงานการสอนฟิสิกส์
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
  4093704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
  4093703 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
  4093607 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
  4093203 ทฤษฎีเซต
  4094605 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
  4094604 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์
  4094411 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
  4094410 คณิตวิเคราะห์
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
  2073406 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
  2073508 การจัดประชุมและนิทรรศการ
  2073902 การค้นคว้าเพื่อโครงการพิเศษ
  2073510 อัตลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบ
  2073509 การออกแบบนิทรรและการจัดแสดง
  2073602 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานด้านนิทรรศการและการจัดแสดง
  3571503 Basic French
  3571501 Basic Japanese
  3571521 English for Hospitality Management
  3571333 Hotel Operation and Management Simulation
  3572109 Food and Beverage Management
  3571125 Marketing Hospitality Industry in the 21st Century
  1500119 Thai for Being Scholars
  3572508 France in Various Situations
  3572506 Chinese in Various Situations
  3572226 Policy, Planning and Development for Substainable
  3572227 Destination and Experience Management
  3572118 Leadership in Globalization
  3572119 Human Resource Management in Hospitality Industry
  2500116 Civilized People Societies
  4000113 Digital Literacy
  3571205 Asia and Tourism
  3573528 Chiness for Hospitality Industry
  3573529 France for Hospitality Industry
  3573129 Event Planning and Management
  3573128 Sale Promotion and Marketing Management in MICE Industry
  3573905 Research Methodology and Statistics for Hospitality Industry
  3571503 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  3572414 วัฒนธรรมการบริการในธุรกิจการบิน
  3571412 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน
  3571407 การจัดการท่าอากาศยานสาหรับธุรกิจการบิน
  3572508 ภาษาฝรั่งเศสเชิงสถานการณ์
  3572504 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสถานการณ์
  3572411 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือนธุรกิจการบิน
  3572417 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสารองที่นั่งในธุรกิจการบิน
  3573552 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน
  3573550 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน
  3572415 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน
  3572103 การเป็นผู้ประกอบการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
  3571520 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
  3573549 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน
  3573416 จิตวิทยาการบริการและมารยาทสังคมในธุรกิจการบิน
  3573415 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
  3574804 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน
  3571517 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
  3571516 ภาษาจีนพื้นฐาน
  3571515 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
  3573314 บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม
  3571332 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม
  3571330 การบริหารพหุวัฒนธรรม
  3571331 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของนักบริการในธุรกิจโรงแรม
  3572536 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาตน
  3572534 ภาษาจีนเพื่อพัฒนาตน
  3572532 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาตน
  3572307 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
  3572310 การควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3573568 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเป็นมืออาชีพ
  3573566 ภาษาจีนเพื่อความเป็นมืออาชีพ
  3573564 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเป็นมืออาชีพ
  3572312 สุนทรียภาพในพื้นที่บริการในธุรกิจโรงแรม
  3573308 การบริหารบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
  3573313 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่พัก
  3573307 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม
  3574802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรม
  3571507 ภาษาเกาหลีระดับต้น
  3571503 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  3573281 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3571206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3572516 ภาษาเกาหลีเชิงสถานการณ์
  3572508 ภาษาฝรั่งเศสเชิงสถานการณ์
  3572506 ภาษาจีนเชิงสถานการณ์
  3572504 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสถานการณ์
  3572217 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3572221 การตลาดและการขายสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
  3572315 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3572541 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1
  3573538 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
  3573534 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
  3573533 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
  3573532 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
  3573269 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
  3573271 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  3572543 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจนำเที่ยว 1
  3573267 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
  3573125 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3574807 ทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  2553129 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
  2551601 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์
  2551133 ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย
  2561504 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  2551308 หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน
  2552125 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
  2552211 ความคิดทางการเมืองตะวันตกและตะวันออก
  2552129 กฎหมายปกครอง
  2552128 การเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์
  2551125 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  2553244 สิ่งแวดล้อมกับการเมืองโลก
  2553359 ประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศ
  2553356 การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
  2554115 ทหารกับการเมือง
  2553241 ภูมิภาคอาเซียน
  2553355 หลักการกระจายอำนาจกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
  2553129 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
  2553138 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
  2552312 ภูมิรัฐศาสตร์
  2552209 กฎหมายและการเมืองของอาเซียน
  2554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
  2551309 องค์การและการบริหาร
  2561504 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  2551308 หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน
  2563525 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
  2552320 การบริหารและการจัดการท่้องถิ่น
  2552318 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2552316 การคลังและงบประมาณสาธารณะ
  2551125 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  2553371 พฤติกรรมองค์การ
  2553376 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
  2553374 การประเมินบุคคล
  2553367 การเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2553365 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
  2553363 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
  2552209 กฎหมายและการเมืองของอาเซียน
  2554806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
  2561501 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
  2561304 กฎหมายลักษณะหนี้
  2551308 หลักพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน
  2561504 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  2563419 กฎหมายภาษีอากร
  2563307 กฎหมายมรดก
  2562512 กฎหมายลักษณะละเมิด
  2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
  2562311 กฎหมายครอบครัว
  2562310 เอกเทศสัญญา 2
  2551125 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  2563418 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
  2564706 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
  2563522 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
  2563523 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
  2563503 กฎหมายลักษณะพยาน
  2552209 กฎหมายและการเมืองของอาเซียน
  2554802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6021503 การพยาบาลพื้นฐาน
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011301 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา
  6011104 หลักชีวเคมี
  6011202 กายวิภาค และสรีรวิทยา 2
  6011202 กายวิภาค และสรีรวิทยา 2
  6011103 วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับพยาบาล
  6022506 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073103 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6053106 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 2
  6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 2
  6024202 ปฏิบัติการพยาบาลสู่วิชาชีพ
  1071310 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
  1551151 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
  1071308 ภาษาพาเพลิน
  1071307 ศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
  1071406 สื่อ ของเล่นและการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล
  1072320 การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
  1072319 ภาษาอังกฤษเพื่อความสนุกสนาน
  1072314 โภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
  1072316 ว่ายน้ำและการปฐมพยาบาล
  1072603 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  1073313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
  1073312 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
  1073602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  1073101 การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
  1074104 สิทธิเด็ก
  1074907 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
  1074906 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
  1074102 การเขียนภาษาอังกฤษด้านการศึกษาปฐมวัย
  1014804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
  1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  1091305 สุขภาพและการออกกาลังกายสาหรับครูประถมศึกษา
  1091304 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
  1072316 ว่ายน้ำและการปฐมพยาบาล
  1083407 การศึกษาพิเศษ
  1092304 ศิลปะ ดนตรี และลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
  1093508 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
  1093507 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท
  1093405 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
  1093403 เรขาคณิตและการวัด
  1093307 ศาสตร์และศิลปะการอ่านและการเขียน
  1093206 สุนทรียภาพทางการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับครูประถมศึกษา
  1093205 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  1642705 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
  1094512 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
  1094511 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
  1094510 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  1094408 แรงและพลังงาน
  1094405 การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  5071704 เคมีอาหารและโภชนาการ
  5071319 เบเกอรี่และเพรสตรี้
  5071318 การเตรียมวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร
  5071204 จุลชีววิทยาอาหาร
  5071613 เคมีอาหารด้านโภชนาการ
  5071612 อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
  5071611 จุลชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร
  5074318 การประกอบอาหารเอเชีย 1
  5072609 โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 1
  5072608 ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านโภชนาการ 2
  5072330 การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
  5072329 เทคนิคการผลิตเบเกอรีและเพสตรี้
  5072616 สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับงานโภชนาการ
  5074603 การให้คำปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการสำหรับวิชาชีพนักกำหนดอาหาร
  5074602 โภชนาการชุมชน
  5074319 ระเบียบวิธีวิจัยทางการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร
  5073619 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ
  5073355 การประกอบอาหารเอเชีย 2
  5072322 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5072311 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม
  5071303 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
  5071701 ฟิสิกส์การประกอบอาหาร
  5071403 ชีวเคมีอาหาร
  5072604 โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร
  5072325 อาหารไทยดั้งเคิม
  5072313 เทคนิคการอบและผลิตเพสตรี้
  5072419 เทคโนโลยีข้าว
  5073349 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
  5074414 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  5073347 การจัดบริการเครื่องดื่ม
  5073347 การควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  5073348 การจัดการงานบริการอาหาร
  4553116 การแกะสลักผักและผลไม้
  4502506 ศิลปะสร้างสรรค์กับงานคหกรรมศาสตร์
  4541105 มนุษย์และครอบครัว
  4531102 การจัดการบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม
  4501113 ธุรกิจเบื้องต้น
  4552110 การจัดดอกไม้
  4523101 หลักการเบื้องต้นและการซ่อมแซมเสื้อผ้า
  4511205 หลักและทฤษฏีการประกอบอาหาร
  4512224 อาหารไทยและขนมไทย
  4553423 ดอกไม้ประดิษฐ์
  4553520 ศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทย
  4553118 การร้อยมาลัย
  4553117 การจัดดอกไม้ในพิธีมงคล
  4513246 เครื่องดื่ม
  4511108 โภชนาการในวัยต่าง ๆ
  5073310 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
  5073340 พื้นฐานการประกอบอาหารยุโรป
  4532308 การออกแบบเพื่อการตัดเย็บ
  4523202 การออกแบบและการเลือกเสื้อผ้า
  4503901 การสัมมนาคหกรรมศาสตร์
  4503902 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
  5071308 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในอุตสาหกรรมอาหาร
  5072702 เคมีอาหาร
  5071314 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
  5071203 จุลชีววิทยาอาหารและสุขาภิบาล
  5073415 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นม
  5072502 วิศวกรรมอาหารพื้นฐาน
  5072421 เทคโนโลยีข้าว
  5072420 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 1
  5072334 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1553215 การแปลไทยเป็นอังกฤษ
  5072321 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเทคโนโลยีอาหาร
  5072323 การออกแบบและการวางผังสถานที่ผลิตอาหาร
  5072108 การประกอบอาหารเอเชียตะวันออก
  5074413 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร
  5073420 ผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากน้ำตาลและขนมขบเคี้ยว
  5073419 ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป
  5074910 โครงงานทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ
  5073802 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอาหาร
  5073418 การประเมินคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร
  5073363 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอาหาร
  5073108 การประกอบอหารโมเลกูลาร์
  1552641 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการลูกค้า
  1552653 ภาษาอังกฤษสำหรับตัวแทนออกของมาตรฐาน 2
  1552649 ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  1553905 การจัดสัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  1553227 การแปลทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ)
  1553123 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
  1553906 การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ
  1551154 กลวิธีการเขียนอนุเฉท
  1551153 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร
  1551151 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
  1551152 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  1552208 การแปลอังกฤษ-ไทย
  1552310 ปกรณัมปรัมปรา
  1552140 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
  1552136 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
  1552137 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  1553925 ภาษาเกาหลีเพื่องานสำนักงาน
  1552917 ภาษาเกาหลีในสถานการณ์ที่หลากหลาย
  1552922 การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น
  1552919 ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น
  1552912 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์
  1552911 ภาษาญ๊่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  1553635 การแปลเอกสารเฉพาะทาง
  1553637 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  1554306 มิติแห่งศัพท์และสถานที่ในนวนิยาย
  1553229 การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  1553134 วัจนปฏิบัติศาสตร์
  1552133 การอ่่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  1554807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1633127 การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม
  1632314 การศึกษาผู้ใช้
  1633418 การจัดการความรู้ในองค์กรสารสนเทศ
  1633124 พื้นฐานการเริ่มต้นธุรกิจสารสนเทศ
  1634805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  1551140 วากยสัมพันธ์
  1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (ฺB1)
  1531205 ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (A1)
  1541118 ศิลปะและลีลาของการเขียน
  1541117 ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด
  1553139 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  1543608 นวัตกรรมการสือสารในยุคดิจิทัล
  1552204 การแปลอังกฤษเป็นไทย
  1542409 วรรณคดีวิจารณ์
  1542304 วัฒนธรรมอาเซียน
  1553132 การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน
  1553129 การอ่านเพื่อความเข้าใจและวิพากษ์
  1553131 การอภิปรายและการโต้แย้ง
  1553407 การสื่อสารบนสื่อสังคม
  1553125 การเขียนอนุเฉท
  1534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาและการสื่อสาร
  2511707 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยา
  2511211 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
  2511705 จิตวิทยาการเรียนรู้
  2511210 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
  2512727 จิตวิทยาการเป็นผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
  2512725 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ
  2512724 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยาในการทำงานข้ามวัฒนธรรม
  2512720 ความผาสุกในชีวิตและการทำงาน
  2512108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  2513908 การฝึกปฏิบัติในแหล่งงาน
  2513729 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2513603 การประยุกต์การให้คำปรึกษาในองค์การ
  2513728 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
  2513726 การปรับพฤติกรรมในองค์การ
  2514906 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2014901 การวิจัยทางศิลปศึกษา
  2014311 เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับครูศิลปะ
  2014310 สื่อและนวัตกรรมศิลปศึกษา
  2014309 ศิลปะระดับมัธยมศึกษา
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  1005811 การปฏิบัติการสอนนสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
  3663205 การจัดการความรู้
  3594302 การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
  3593901 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
  3593307 เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ และตัดสินใจทางธุรกิจ
  3592303 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ และแผนงาานทางเศรษฐศาสตร์
  3593306 การวิเคราะห์เศรษฐกิจอาเซียน เอเชีย และโลก
  3681203 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
  3681202 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  1551627 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง
  1572201 การฟัง-พูดภาษาจีนในที่ชุมชน
  3682102 กฎหมายระหว่างประเทศ
  3682203 การตลาดระหว่างประเทศ
  3682202 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
  3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
  3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  1553625 ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าและการธนาคาร
  3683202 ตัวแทนออกของมาตรฐาน
  3683203 การดำเนินงานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
  3633101 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3684802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  3644202 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
  3674304 การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
  3673601 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า
  3673102 การวิจัยสำหรับธุรกิจค้าปลีก
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3674901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  3623408 สัมมนาประชาคมอาเซียน
  3623401 จิตวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3623102 งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและภัยพิบัติ
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3624801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3634406 กลยุทธ์การสื่อสารผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  3633801 การวิจัยทางการเงิน
  3633308 นวัตกรรมทางการเงิน
  3633307 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเงิน
  3633202 ตราสารอนุพันธ์
  1552649 ภาษาอังกฤษสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3604803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน
  3641105 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3644103 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  1552635 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
  3642404 การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
  3642105 การจัดการราคา
  3632103 การเงินธุรกิจ
  3643601 ศิลปะการขายและการบริการ
  3644604 การตลาดเชิงกิจกรรม
  3643508 เทคนิคการนำเสนอเพื่องานทางการตลาด
  3643520 การตลาดดิจิทัล
  3643111 การพยากรณ์และการวัดผลทางการตลาด
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3644804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการตลาด
  3571121 จิตวิทยาเพื่อการบริการลูกค้า
  3571120 การคิดเชิงบวกและุนทรียสนทนา
  3822104 หลักการบัญชี
  3572116 การบริหารงานขายเพื่อการบริการ
  3572115 เทคนิคการนำเสนอในการบริการลูกค้า
  3572704 ทักษะการโน้มนำ เจรจาต่อรองและการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้า
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3573705 กลุ่มสัมพันธ์
  3662304 การจัดการโครงการ
  3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
  3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  3574806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริการลูกค้า
  3651207 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
  3651503 ระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
  3642101 หลักการตลาด
  3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
  3632103 การเงินธุรกิจ
  3652603 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ
  3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บ
  3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  3653117 การคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจดิจิทัล
  3653213 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
  3653606 เครือข่ายทางสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัล
  3653904 โครงงานธุรกิจดิจิทัล
  3654802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3512305 การจัดการสำนักงาน
  3511501 หลักการเลขานุการทางการแพทย์
  3822104 หลักการบัญชี
  3514602 โยคะ
  3512506 การดูแลสุขภาพตนเอง
  3512503 อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
  3512304 การจัดการงานในโรงพยาบาล
  3512405 เทคนิคงานเลขานุการทางการแพทย์
  3512603 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  3513301 การบริหารโครงการและงบประมาณ
  3513504 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3513401 การจัดประชุมทางการแพทย์
  3513306 วิธีวิจัยในโรงพยาบาล
  3513305 ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
  3514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์
  3821107 การบัญชีขั้นกลาง 1
  3821501 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ
  3821402 การเงินธุรกิจ
  3821402 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
  2562308 กฎหมายการพาณิชย์
  3822202 การภาษีอากร 2
  3822108 การบัญชีต้นทุน 2
  3822501 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักบัญชี
  3822403 หลักการตลาด
  3822402 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  3824904 การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
  3823307 การสอบบัญชี
  3823303 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี
  3823106 การบัญชีขั้นสูง 2
  3823402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3824803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
  3061401 ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อประกอบธุรกิจ
  3001301 นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวเชิงลึก
  3021501 การรู้เท่าทันสื่อและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  3051501 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ใช้สื่อ
  3002601 วิจัยการสื่อสารทางธุรกิจการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
  3012204 นวัตกรรมการสื่อสารและการบริหารวิสาหกิจชุมชน
  3042501 การบ่มเพาะต้นกล้าสู่นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการแสดง
  3012303 การสร้่างสรรค์นวัตกรรมสื่อเพื่อการปฏิรูป
  3004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
  3661203 จิตบริการ
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3661101 องค์การและการจัดการ
  3663304 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
  3662307 การจัดการโครงการ
  3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
  3662203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3662101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3663219 การจัดการสินค้าคงคลัง
  3663221 การจัดซื้อและจัดหา
  3663220 การจัดการกระจายสินค้า
  3663223 เทคนิคงานเลขานุการ
  3663307 เทคนิคการจัดประชุมและสัมมนา
  3664203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
  3663306 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
  3663305 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  3663105 การจัดการนวัตกรรม
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3664801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ
  3574309 การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์ในธุรกิจโรงแรม
  2500116 สังคมอารยชน
  1500201 ความเป็นสวนดุสิต
  4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
  2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
  1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
  1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
  1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
  40001112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  3572308 การดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3572309 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
  3571411 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและศิลปะกาาต้อนรับในธุรกิจการบิน
  3571403 ความรู้เบื้องต้นในการจัดการธุรกิจการบิน
  3571110 บริบทการจัดการเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  3571413 การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
  3572416 ศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการบิน
  3572416 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพื่อธุรกิจการบิน
  3572102 การบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  3573410 โภชนาการในธุรกิจการบิน
  3573548 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้น
  3573417 การจัดการทรัพยากรบุคคลบนเครื่องบิน
  3573121 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
  3572104 การจัดการที่พัก
  3574413 การตลาดในธุรกิจการบิน
  3574412 การสัมมนาวิจัยเบื้องต้นในธุรกิจการบิน
  3571408 ประชาคมอาเซียนกับธุรกิจการบิน
  3573411 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการบิน
  3571126 Personality Development for Hospitality Management
  3573316 Room Division Management
  3571124 Tourism and Hospitality Management
  1500120 English for Self Direction
  1500201 Suan Dusit Spirit
  1500120 English for Self Direction
  4000112 Science and Mathematics in Daily Life
  3572603 Creativity and Innovation in Tourism and Hospitality Management
  3572507 French in Daily Communication
  3572505 Chinese in Daily Communication
  3572225 Tourist behavior in digital age
  3572117 Accounting and Finance Management in Hospitality Industry
  1500121 English for Reflective Thinking
  3573509 French for careers
  3573507 Chinese for Careers
  3573127 MICE Industry Management
  3573126 Operation Management in Hospitality Industry
  3572108 Business Laws for Hospitality Management
  3571403 Course Title Introduction to Airline Business Management
  2500117 Smart Thai and Global Citizens
  3573505 ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ
  3572507 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572505 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3573507 ภาษาจีนเชิงวิชาชีพ
  3573509 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ
  3571305 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
  3571108 จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
  3571329 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรมและมาตรฐานโรงแรม
  3572535 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อความหมาย
  3572533 ภาษาจีนเพื่อการสื่อความหมาย
  3572531 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อความหมาย
  3572313 วัฒนธรรมการบริโภคอาหารโลก
  3573310 การดำเนินงานและการจัดการบาร์และเครื่องดื่ม
  3572310 การควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3573319 การจัดการการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจโรงแรม
  3572307 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
  3572306 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
  3573318 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม
  3573409 ธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง
  3574308 การจัดการธุรกิจสุขภาพในธุรกิจโรงแรม
  3574306 ธุรกิจอาหารและงานครัวในธุรกิจโรงแรม
  3574307 พื้นฐานวิจัยและการสัมมนาในธุรกิจโรงแรม
  3574305 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมืออาชีพในธุรกิจโรงแรม
  3573114 การประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการท่องเที่ยวกิจกรรมพิเศษ
  3571207 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  3571123 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3571122 จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  372515 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572507 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572505 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572503 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572222 หลักการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่่ยว
  3572220 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
  3573517 ภาษาเกาหลีเชิงวิชาชีพ
  3572509 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ
  3573507 ภาษาจีนเชิงวิชาชีพ
  3573505 ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ
  3573218 การขนส่งผู้โดยสารสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่่ยว
  3573266 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  3573903 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
  3573264 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3573265 ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
  3573573 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 2
  3573282 พระราชสำนักศึกษา
  3573219 ประวัติศาสตร์สากลเพื่อการนำเที่ยว
  3572542 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
  3572214 การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
  3574414 การสำรองที่่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
  3574914 การสัมมนาและประเด็นทางการท่องเที่ยว
  2073307 การสร้างแบบจำลองงานนิทรรศการและการจัดแสดง
  2072405 กราฟิกสำหรับสภาพแวดล้อม
  2073601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนิทรรศการและการจัดแสดง
  2073513 การเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
  2073304 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงขนาดกลาง
  2072403 สื่อมัลติมีเดียสำหรับนิทรรศการและการจัดแสดง
  2071102 บุคลิภาพและจริยธรรมสำหรับนักออกแบบ
  5071317 ทักษะงานครัวสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
  5071316 การสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร
  5071315 การจัดการวัตถุดิบอาหาร
  5071103 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
  5071610 การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
  5071609 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและการเตรียม
  5071608 โภชนาการมนุษย์และวิทยาศาสตร์การอาหาร
  5071607 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านโภชนาการ
  5072311 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม
  5071605 โภชนาการมนุษย์
  5071604 จรรยาบรรณและกฎหมายในวิชาชีพ
  5071311 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น
  3571108 จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
  5072607 ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านโภชนาการ 1
  5072606 การประเมินภาวะโภชนาการ
  5072605 โภชนาการและการกำหนดอาหารในวัยต่าง ๆ
  5072328 การประกอบอาหารไทย 2
  5072327 ข้าวและการประกอบอาหาร
  5072331 อาหารทางเลือก
  5073903 สัมมนาโภชนาการและการกำหนดอาหาร