เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3572209 การเป็นผู้ประกอบการในการจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการ
  1662702 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ
  1592705 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ French for Service
  3573211 ศิลปะการสื่อสารสำหรับมัคคุเทศก์
  3573202 การส่งเสริมการขาย
  3574801 ทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
  3562128 การจัดการประชุมสัมมนา
  2523301 มรดกไทย
  3571116 การประยุกต์ใช้การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม(ห้องอาหาร)
  3571115 การประยุกต์ใช้การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม(ครัว)
  3571114 ความรู้พื้นฐานในการจัดการอุตสากรรมบริการ
  4500118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
  1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ
  4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  3572507 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572218 การจัดการการดำเนินงานธุรกิจนำเที่ยว
  3572217 ธุรกิจการท่องเที่ยว
  3572107 การตลาดอุตสาหกรรมบริการ
  3571305 การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการโรงแรม
  3571306 การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการโรงแรม
  3571304 การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ
  3571303 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรมและมาตรฐานโรงแรมไทย
  3573309 ธุรกิจอาหารและงานครัวในพื้นที่อาหารนานาชาติ
  3572313 วัฒนธรรมบริโภคอาหารโลก
  3572311 การสนทนาภาษาอังกฤษในธุรกิจโรงแรม(Conversational English in Hotel Business)
  3572309 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
  3572308 การดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3572307 การดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3572307 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
  3572306 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
  3572305 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการโรงแรม
  4514215 การจัดการและควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
  4513306 การจัดการและบริการงานจัดเลี้ยง
  4513305 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  4512223 วัฒนธรรมการบริโภคอาหารนานาชาติ
  3573306 การจัดการและบริการงานแม่บ้าน
  3573305 การจัดการฝ่ายห้องพัก
  3573304 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงแรม
  3573107 ศิลปะการตกแต่งเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  3571103 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
  1553620 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
  3574911 สัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม
  3574911 สัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม
  3574304 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับธุรกิจโรงแรม
  3573901 สัมนากฏหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  3573203 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
  4513241 การประกอบอาหาร
  3574801 ทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  3571103 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
  1554605 การสนทนาภาษาอังกฟษเพื่อการโรงแรม
  4124705 เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม
  4124515 การโปรแกรมเอสคิวแอล
  4124404 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์
  4124207 ฐานข้อมูลและเว็บ
  4124204 ความมั่นคงของฐานข้อมูล
  4124202 เหมืองข้อมูล
  4124112 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  4123906 การศึกษาเฉพาะเรื*องด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123710 ความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123709 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123708 ระบบปฏิบัติการ
  4123311 คอมพิวเตอร์กราฟิก2
  4123310 การโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123309 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
  4122609 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  4122403 คณิตศาสตร์ดิสครีต
  4122312 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
  4122109 กฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์
  4121501 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร
  4121404 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
  4121307 การเขียนโปรแกรมเบื(องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์
  4124705 เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม
  4124515 ภาษาโปรแกรมเอสคิวแอล
  4124404 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์
  4124207 ฐานข้อมูลและเว็บ
  4124204 ความมั่นคงของฐานข้อมูล
  4124202 เหมืองข้อมูล
  4124112 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  4123906 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123710 ความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123709 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123708 ระบบปฏิบัติการ
  4123311 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2
  4123310 การโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123309 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
  4122609 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  4122403 คณิตศาสตร์ดิสครีต
  4122312 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
  4122109 กฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์
  4121501 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121404 แคลคูลัสและเลขาคณิตวิเคราะห์
  4121307 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ
  3824302 การบัญชีการเงินและรายงานการเงิน
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3823302 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น
  3653504 การจัดการเทคโนโลยี
  3653110 ระบบสารสนเทศเพื่องานการบัญชี
  3653108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  3653107 การจัดการระบบสารสนเทศในสำนักงาน
  3653107 การจัดการระบบสารสนเทศในสำนัก
  3653106 การประมวลผลข้อมูลทางสถิติและงานวิจัยทางธึรกิจคอมพิวเตอร์
  3652402 สำนักงานอัตโนมัติ
  3652204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น
  3631101 การจัดการการเงิน
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3564801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์
  2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  3603101 การวิจัยทางธุรกิจ
  4124405 การประมวลผลภาพ
  4123617 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย
  4123311 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2
  3653003 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  4121701 ดิจิตอลเบื้องต้น
  4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
  5072310 ทักษะและความชานาญการประกอบอาหาร
  5071201 จุลชีววิทยาอาหาร
  5071101 คณิตศาสตร์การประกอบอาหาร
  5073307 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล
  2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  5071303 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
  5071403 ชีวเคมีอาหาร
  5071602 นิเวศวิทยาอาหาร (Ecology of food)
  4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5071603 โภชนาการมนุษย์ (Human Nutrition)
  2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
  5072301 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม
  5071403 ชีวเคมีอาหาร
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ
  2500114 สังคมไทยร่วมสมัย
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  5071603 โภชนาการมนุษย์ (Human Nutrition)
  5071101 คณิตศาสตร์การประกอบอาหาร
  2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  1500116 จริยศาสตร์
  1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
  3571305 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
  3571303 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรมและมาตรฐานโรงแรมไทย
  3571306 การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการโรงแรม
  3571304 การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ
  3573545 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ
  3573545 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
  3571311 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ
  3571203 พฤติกรรมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
  3571108 จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
  2500105 สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
  3571116 Applied Food and Beverage Management (Restaurant)
  3571115 Applied Food and Beverage Management (Kitchen)
  3571114 Hospitality Management
  1500114 Course Name English in Various Situations
  1500113 Course Name English for Study Skills
  4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3642101 หลักการตลาด
  3571702 การดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
  3571701 เทคนิคการนำเสนอผลงาน
  2500114 สังคมไทยร่วมสมัย
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  4072322 อาชีวอนามัย
  4031111 ชีววิทยาทั่วไป
  4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)
  4021116 เคมีทั่วไป (General Chemistry)
  4021112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
  4021112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
  2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment)
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1551125 รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์ (Situational English)
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1500116 จริยศาสตร์
  1551126 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
  1551129 English Listening & Speaking in Specific Situations
  1551128 1. Course title and code: Introduction to Writing English
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1544906 การวิจัยทางภาษาไทย
  1544608 นวัตกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย
  1543603 ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
  1543601 ภาษาไทยในองค์กร
  1542405 คติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย
  1542213 การเขียนภาคนิพนธ์
  1541202 ศาสตร์แห่งการเขียน
  1541212 ศาสตร์การอ่าน
  1541113 หลักภาษาไทย
  2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
  2564601 ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย
  วิชานิติปรัชญา
  2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  2000106 ศิลปะการดารงชีวิต
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ
  4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  2511703 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  2511302 จิตวิทยาสังคม
  2551113 จิตวิทยาสังคม
  2511203 จิตวิทยาเบื้องต้น
  2553215 การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration)
  2553121 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
  2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  2551201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  255116 ทักษะการค้นคว้าและการสื่อสารทางสังคมศาสตร  (The Skills in Social Enquiry )
  2551113 ปรัชญาการเมือง (Political Philosophy)
  2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
  2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
  2553324 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
  2552315 การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration)
  2552901 หลักสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  2552311 หลักการกระจายอำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2552310 องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่
  2551201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  2551113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
  2561104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Introduction to Laws
  2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
  1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
  1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1500116 จริยศาสตร์
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1500116 จริยศาสตร์
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1091101 หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา
  1031207 ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
  1011107 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
  1031207 ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1500116 จริยศาสตร์
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1071103 การศึกษาปฐมวัย
  1011107 หลักการศึกษาและปรัชญาการศึกษา
  1031207 ภาษาและการสื่อสารสำหรับครู
  3822104 หลักการบัญชี
  3641101 หลักการตลาด
  2500107 มนุษย(กับสิ่งแวดล,อม
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1500116 จริยศาสตร์
  5071702 เคมีวิเคราะห์อาหาร
  5071702 เคมีวิเคราะห์อาหาร
  5071202 สรีรวิทยาพื้นฐาน
  4513212 การประกอบอาหารจีน
  4513210 การประกอบอาหารไทยประเภทอาหารว่างและหวานไทย
  EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
  ECED 901 การวิจัยการศึกษาด้านปฐมวัย
  ECED402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
  ECED 302 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 301 การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย
  ECED 201 การศึกษาปฐมวัย
  ECED 101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาปฐมวัย
  1031206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  1011202 วิชาชีพครูและจริยธรรมในวิชาชีพ
  4084405 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
  4083408 แอโรบิคด๊านซ์
  4083308 การเสริมสร้างและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
  4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ
  4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ
  4081602 บาสเกตบอล (ทักษะการฝึกบาสเกตบอล)
  4081514 กอล์ฟ (ทักษะการฝึกกอล์ฟ)
  4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
  1092101 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
  1091401 ศิลปะสำหรับครูปฐมศึกษา
  1074403 นิทานและวรรณกรรม
  1071302 บุคลิกภาพและสมรรถนะสาหรับครูปฐมวัย
  1071104 พัฒนาการและการเติบโตของเด็ก
  1031206 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  1011202 วิชาชีพครูและจริยธรรมในวิชาชีพ
  5513308 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  4071701 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  4073520 การจัดการความปลอดภัย
  4071305 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
  4112304 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
  40743903 โครงการศึกษาเอกเทศ
  40743903 โครงการศึกษาเอกเทศ
  4073702 การยศาสตร์ของการทำงาน (Ergonomic of working)
  4071106 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
  4144501 สุคนธศาสตร์และสปา
  4143401 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสำหรับเเส้นผมและเล็บ
  4143103 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
  4144108 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
  3564216 ธุรกิจความงามและสปา
  4143105 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143901 โครงการศึกษาเอกเทศสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4144110 เครื่องสำอางคสมุนไพรไทย
  4141301 เคมีอินทรีย์
  4022310 เคมีอินทรีย์
  4144106 ความงามบำบัด
  3544106 การตลาดสำหรับเครื่องสำอาง
  4144111 การดูแลความงามและบุคลิกภาพ
  4141302 กายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4032209 กายวิภาคและสรีรวิทยา
  4142102 กฎหมาย จริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4022105 เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4022102 เคมี2
  4141301 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)
  4022103 ปฏิบัติการเคมี 2
  4022505 หลักชีวเคมี
  4203307 การจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง แสง และความสนั่ สะเทือน
  4203310 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  4203310 การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  4202301 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
  4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  4202205 กฎหมายและองค์การสิ่งแวดล้อม
  44203304 การจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ
  4203207 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  4203308 การป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ
  4203308 การป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ
  4003801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4124108 การพัฒนาโปรแกรมเว็บ (Web Programming)
  4124106 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
  4124101 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)
  4123617 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย (Multimedia Application)
  4123103 การออกแบบและการประยุกต์ใช้คลังข้อมูล
  4003904 วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3564110 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
  3563124 ระบบสารสนเทศทางบัญชีและการเงิน
  3593119 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิต
  3563117 การจัดการโครงการ
  3543107 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
  1634408 การจัดการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  1634405 การจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
  1633411 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
  1633411 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
  1633204 การบูรณาการสารสนเทศ
  1633203 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำนาย
  4124107 การออกแบบและพัฒนาเว็บ Web Design and Development
  4123505 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123205 ระบบการจัดการความรู้
  4123105 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
  4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
  4122506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  4123713 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123707 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm)
  4123706 โครงสร้างคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
  4122207 การจัดการฐานข้อมูล
  4022622 เคมีวิเคราะห์
  4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
  1592703 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
  2562501 กฎหมายปกครอง 1
  2554903 การศึกษาเอกเทศ
  2554902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
  2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ Seminar in Public Administration
  2553341 การวิเคราะห์องค์การ (Organization Analysis)
  2553334 หลักการวางแผนและการบริหารโครงการ
  2553309 วิเคราะห์นโยบาย
  2553309 วิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis)
  2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  2552116 กฎหมายปกครอง
  2551116 ทักษะการค้นคว้าและการสื่อสารทางสังคมศาสตร์
  2551116 ทักษะการค้นคว้าและการสื่อสารทางสังคมศาสตร์
  2551112 การเมืองการปกครองไทย
  2552902 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  1552629 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
  1552631 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 2
  1553612 ภาษาอังกฤษสำหรับนำเข้าและส่งออก (English for Import and Export)
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1551115 การอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 2
  1554903 การศึกษาเอกเทศ (Independent Studies)
  1553202 การแปลทางธุรกิจ 2
  1551116 การเขียนเชิงธุรกิจ 1
  1553613 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
  1553614 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว1
  1553510 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  1553211 การแปลเชิงการเมือง
  1553209 การแปลเชิงวิชาการ
  1552403 Course title and code: Socio Cultural Backgrounds of Native Speaking Countries
  1552113 Academic Listening – Speaking
  1551118 Listening – Speaking for Specific Situations
  1500115 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1571124 หลักและโครงสร้างภาษาจีน
  1543428 วรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
  1543427 วรรณกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
  1543425 วรรณกรรมวิจารณ์
  1543217 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  1543105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  1542214 เทคนิคการย่อและการสรุปความ
  1542105 ภาษากับสังคม
  1541215 ศาสตร์และศิลปะการพูด การฟัง
  1541214 วรรณคดีศึกษา
  1541114 โครงสร้างภาษาไทย
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  3573901 สัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  2564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
  2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
  2564506 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
  2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  2564305 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  2563503 กฎหมายลักษณะพยาน
  2563202 กฎหมายมรดก
  2562701 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมาย 1
  2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
  2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
  2562410 กฎหมายลักษณะประกันภัย
  2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  2561502 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
  2561304 กฎหมายลักษณะหนี้
  2561203 กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป
  2512709 จิตวิทยาการบริการ
  2512223 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา
  2511207 จริยธรรมสาหรับนักจิตวิทยา
  2511206 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
  2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
  1561111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
  1561110 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
  1562702 ภาษาญี่ปุ่นเพอื่ การบริการ
  1562701 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3642101 หลักการตลาด
  3571702 การดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
  3571701 เทคนิคการนำเสนอผลงาน
  2500114 สังคมไทยร่วมสมัย
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  6002303 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
  6030104 ความรัก และชีวิตของวัยรุ่น
  6003207 การดูแลตนเองและการช่วยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพ
  3571503 Basic French
  3571112 Course Hospitality Organisational Behaivior and Interpersonal Skills
  6002303 มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ
  6030104 ความรัก และชีวิตของวัยรุ่น
  6003207 การดูแลตนเองและการช่วยเหลือฉุกเฉินทางสุขภาพ
  6084805 ปฏิบัติเสริมทักษะการพยาบาล
  6024101 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
  6004201 การดูแลแบบประคับประคอง
  6024102 การดูแลสุขภาพข้ามวัฒนธรรม
  6021101 ระบบสุขภาพและการพยาบาล
  6021202 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
  6021501 การพยาบาลพื้นฐาน 1
  6021502 การพยาบาลพื้นฐาน 2
  6022304 กระบวนการพยาบาล
  6022601 การประเมินภาวะสุขภาพ
  6022404 การสร้างเสริมสุขภาพ
  6032101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6042101 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6043202 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  6043103 การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6003202 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
  6074203 การรักษาโรคเบื้องต้น
  6083101 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
  6084202 ศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
  6084303 ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล
  4000014 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  4011311 ฟิสิกส์
  4021301 เคมีอินทรีย์
  4081406 กิจกรรมเข้าจังหวะ
  4112108 สถิติ
  4022505 หลักชีวเคมี
  6011101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
  6011102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
  6012203 พัฒนาการมนุษย์
  6012304 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
  6012405 โภชนาการและสุขภาพ
  6013501 การสื่อสารเชิงวิชาชีพการพยาบาล
  6012607 พยาธิสรีรวิทยา
  6012708 เภสัชวิทยา
  6013810 สารสนเทศทางการพยาบาล
  6013910 วิทยาการระบาด
  2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
  4113105 สถิติเพื่อการวิจัย
  4121203 โครงสร้างอัลกอริทึ่ม
  4121704 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
  4123305 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
  4124801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4124706 เทคโนโลยีกริด
  4124703 การออกแบบและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4124209 คลังข้อมูล
  4123711 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
  4123639 ประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย
  4123204 การจัดการฐานข้อมูลชั้นสุง
  4123203 การบริหารฐานข้อมูล
  4122705 ไมโครโปรเซสเซอร์และภาษาแอสแซมบลี
  4122507 การิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122202 โครงสร้างข้อมูล
  4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
  4122101 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพคอมพิวเตอร์
  4121405 หลักสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  4121103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
  4124401 หลักการปัญญาประดิษฐ์
  3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  4122107 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  4124904 สัมมนางานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4124705 เทคโนโลยีการจัดกลุ่ม
  4124515 การโปรแกรมภาษาเอสคิวแอล
  4124405 การประมวลผลภาพ
  4124404 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์
  4124206 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายและการประมวลผลรายการ
  4124204 ความมั่นคงของฐานข้อมูล
  4124202 เหมืองข้อมูล
  4123907 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีสื่อผสม
  4123903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  4123709 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123708 ระบบปฏิบัติการ
  4123639 การประยุกต์ใช้มัลติมิเดีย
  4123404 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก1
  4123311 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก2
  4123310 การดปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4123309 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
  4123307 วิศวกรรมซอฟแวร์
  4122704 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  4122508 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
  4122308 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  4122206 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
  4121701 ดิจิตอลเบื้องต้น
  4121501 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121307 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์
  4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์1
  4000111 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3653504 การจัดการเทคโนโลยี
  3653111 ระบบสารสนเทศเพื่องานการตลาด
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3653106 การประมวลผลข้อมูลสถิติและงานวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
  3603101 การวิจัยทางธุรกิจ
  3654801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3564908 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ
  3643101 การจัดการทางการตลาด
  2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  3823303 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานการบัญชี
  3653302 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
  3824307 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
  3823203 การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  3653206 การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
  3653704 การออกแบบกราฟฟิกในงานธุรกิจ
  3653703 เทคโนโลยีมัลติมิเดียสำหรับงานธุรกิข
  3652602 การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3611201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
  3574801 ทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  4514218 การจัดการและควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (MoU)
  4513306 การจัดการและบริการงานจัดเลี้ยง (MoU)
  4513305 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (MoU)
  4512223 วัฒนธรรมการบริโภคอาหารนานาชาติ
  3574502 วิชากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารเร่งด่วน
  3574207 การจัดการช่องทางการจัดจัดหน่ายในธุรกิจท่องเที่ยว
  3573545 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการ
  3573408 ระบบสารสนเทศและการสำรองที่นั่งในธุรกิจสายการบิน
  3573306 การจัดการและบริการงานแม่บ้าน
  3573305 การจัดการฝ่ายห้องพัก
  3573304 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงแรม
  3573279 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  3573213 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3573212 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว (Tour Planning Itinerary Management)
  3573211 ศิลปะการสื่อสารสำหรับมัคคุเทศก์
  3573279 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  3573208 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริษัทจัดนำเที่ยว
  3573207 การจัดการการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
  3573107 ศิลปะการตกแต่งเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  3572405 การจัดการธุรกิจการบิน
  3572401 การวางแผนและกลยุทธ์การท่องเที่ยวนานาชาติ
  3572304 การจัดการภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน
  3572304 การจัดการภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน
  3572209 การเป็นผู้ประกอบการในการจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการ
  3572208 การจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
  3572101 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  3571311 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ
  3571306 การพัฒนาบุคลิกภาพในธุรกิจการโรงแรม
  3571303 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรมและมาตรฐานโรงแรมไทย
  3571203 พฤติกรรมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
  3571116 Applied Food and Beverage Management (Restaurant)
  3571115 Applied Food and Beverage Management (Kitchen)
  3571114 Hospitality Management
  3571107 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  3562128 การจัดการประชุมสัมมนา
  3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
  2073302 การออกแบบจัดแสงเบื้องต้น
  2071103 การจัดองค์ประกอบการออกแบบ Design Composition
  1662702 ภาษาเกาหลเี พ่อื การบริการ
  1661109 ภาษาเกาหลเี พ่อื การส่อื สาร
  1592705 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ (French for Service)
  1553623 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1
  1552632 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน ต้อนรับภาคพื้น
  1551624 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยว 3
  1500118 Course Name Undergraduate Writing for Academic Purposes
  1500114 Course Name English in Various Situations
  1500113 Course Name English for Study Skills
  3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ
  3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ
  3544902 การวิจัยตลาด
  3544901 การสัมมนาทางการตลาด
  3544103 การตลาดระหว่างประเทศ
  3543101 การบริหารการตลาด
  3533403 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
  3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
  3522102 การบัญชี 2
  3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
  3054504 กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา
  3053504 การวางแผนรณรงค์การโฆษณา
  3053402 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  3043408 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
  3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ์
  3033506 การวางแผนการประชาสัมพันธ์
  3033404 การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
  3033403 การจัดนิทรรศการและงานประชุม
  3023208 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารสนเทศ
  3021201 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3013205 การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
  3012301 มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร
  2551303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
  1553619 ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
  1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
  5074907 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  5074904 หัวข้อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  5074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร
  5074802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3
  5074412 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
  5074411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
  5074409 เทคโนโลยีผลไม้และผัก
  5072410 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
  5073703 เคมีอาหาร
  5073502 วิศวกรรมอาหาร 1
  5073204 จุลชีววิทยาทางอาหาร
  5073203 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา
  5073102 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
  5072415 การแปรรูปอาหาร 1
  5072414 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
  5072413 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
  5072309 การวางแผนและการควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  5003105 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  4511106 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
  4123637 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  1551618 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
  4543203 วิชาการดูแลสุขภาพในครอบครัว
  4533302 การออกแบบและตกแต่งบ้าน
  4514216 การประยุกต์และพัฒนาตำรับอาหาร
  4504904 การวิชาสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
  4503301 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
  4123404 คอมพิวเตอร์กราฟิก1
  4123309 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
  4122704 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  4122504 การวิจัยการดำเนินงาน 1
  4122308 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  4122206 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
  4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
  4121501 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4034605 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
  5003901 สถิติและการวางแผนการทดลอง
  5072308 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
  5072407 เทคโนโลยีขนมอบ
  5072414 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
  5073101 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
  5073405 การแปรรูปอาหาร 2
  5073501 วิศวกรรมอาหาร 1
  5073704 หลักการวิเคราะห์อาหาร
  5074308 ศิลปะการประกอบอาหาร
  5074309 วัตถุเจือปนอาหาร
  5074310 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
  5074406 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
  5074502 วิศวกรรมอาหาร 2
  5074902 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3573302 การบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม
  4503801 การจัดการงานธุรกิจบริการทางคหกรรมศาสตร์
  4552110 การจัดดอกไม้
  4513217 การประกอบอาหารเวียดนาม
  4513230 หลักการผลิตเบเกอรี่
  4512217 ความรู้เกี่ยวกับผัก พืชหัว ธัญพืช และการปรุง
  4513232 คุกกี้
  4513208 น้ำพริกเครื่องจิ้ม
  4542101 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  1551619 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
  5072309 การวางแผนและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  3821302 หลักบัญชีเบื้องต้น
  2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
  3643101 การจัดการตลาด
  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3611201
  2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
  4022506 ชีวเคมีพื้นฐาน
  4062202 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
  4202204 นิเวศวิทยา
  4203307 การจัดการ และควบคุมมลพิษทางเสียง แสง และความสั่นสะเทือน
  4064901 สัมมนาสิ่งแวดล้อม
  4091403 แคลคูลัสและสมการอนุพันธ์เบื้องต้น
  4091301 แคลคูลัส 1
  3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
  3652203 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
  3562307 การบริหารการผลิต
  3653002 จริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
  3653002 จริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
  3653003 การจัดการเทคโนโลยี
  3653504 การจัดการเทคโนโลยี
  SPED302 ทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  SPED102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 2
  GEED106 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  GEED 105 มนุษย์กับสังคม
  GEED 103 การสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น
  EDUC106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  EDUC106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  EDUC 105 การพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ
  EDUC 103 หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้
  EDUC 102 ธรรมชาติของผู้เรียน
  ECED 801 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 702 สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 701 สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 502 ECED 502
  ECED 501 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 401 สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED201 การศึกษาปฐมวัย
  2500101 พฤติกรรมนุษย์กับการพัฒนาตน
  1592703 ภาษาฝรั่งธุรกิจ
  1591113 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  3572208 การจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
  3572208 การจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
  4552112 การจัดดอกไม้ร่วมสมัย
  4512222 หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร
  4552111 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
  4552110 การจัดดอกไม้
  4543203 วิชาการดูแลสุขภาพในครอบครัว
  4522103 เส้นใยและผ้าเพื่อการตกแต่ง
  4513238 หลักการประกอบอาหารนานาชาติ
  4513104 โภชนศาสตร์เพื่อครอบครัว
  4503301 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
  4513212 การประกอบอาหารจีน
  4514214 อาหารจานหวาน
  4513209 อาหารไทยประเภทผัดและทอด
  4514209 หลักการประกอบอาหารเจและอาหารมังสวิรัติ
  4514908 การวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  4512218 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และการปรุง
  4512217 ความรู้เกี่ยวกับผัก พืชหัว ธัญพืช และการปรุง
  4513207 ยำ ลาบ พล่า
  3573101 บาร์และเครื่องดื่ม
  4513208 น้ำพริกและเครื่องจิ้ม
  4514212 การผลิตไอศกรีม
  4512216 การจัดการครัวมาตรฐาน
  4513206 แกง
  4513236 การตกแต่งเค้ก
  4513217 การประกอบอาหารเวียดนาม
  4513217 การประกอบอาหารเวียดนาม
  4513216 การประกอบอาหารเกาหลี
  2012105 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  3573203 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
  3571107 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  3571106 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  15533107 การอ่านงานธุรกิจเชิงวิเคราะห์
  1552108 การเขียนเชิงธุรกิจ 2
  2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  2553306 การวิเคราะห์องค์การและระบบงาน
  2552303 การประเมินบุคคล
  2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
  2553303 การบริหารการพัฒนา
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1552111 การเขียนอนุเฉทและความเรียง
  1552102 รูปแบบการเขียนอนุเฉท
  1553105 การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์
  1591106 ภาษาฝรั่งเศส 6
  2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
  2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
  2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  2563048 กฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพสารสนเทศ
  2531102 หลักสังคมวิทยา
  2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  2553309 การวิเคราะห์นโยบาย
  2553313 การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
  2562501 กฎหมายปกครอง 1
  1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
  1552607 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 4
  2500102 วิถีไทย
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  1541203 ภาษาไทยธุรกิจ
  1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
  2552303 การประเมินบุคคล
  255330 การบริหารการพัฒนา
  3521102 การบัญชี 2
  4123603 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี
  4112103 สถิติเศรษฐศาสตร์
  4092606 คณิตเศรษฐศาสตร์
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3823303 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี
  3823205 การบัญชีภาษีอากร
  3823101 การบัญชีชั้นสูง 1
  3822301 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  3822201 การภาษีอากร
  3822103 การบริหารต้นทุน
  3822102 การบัญชีขั้นกลาง 2
  3822101 การบัญชีต้นทุน
  3821302 หลักการบัญชีเบื้องต้น
  3821301 การบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  3643101 การจัดการทางการตลาด
  3642402 การสือสารทางการตลาด
  3641102 หลักการตลาดสมัยใหม่
  3641102 หลักการตลาดสมัยใหม่
  3634901 สัมมนาปัญหาพิเศษทางการเงิน
  3633401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
  3611201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
  3544901 การสัมมนาทางการตลาด
  3604401 จริยธรรมทางธุรกิจ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3603201 การจัดการผลิตและการดำเนินการ
  3593501 การออกแบบการประเมินผล
  3593305 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
  3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3593101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
  3592501 การออกแบบแผนงานและโครงการ
  3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
  3582101 การประกันภัยสินค้า
  3591201 เศรษฐศาสตร์ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
  3581101 การประกันภัย
  3573207 การตลาดสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
  3564906 การสัมมนาระหว่างประเทศ
  3564901 สัมมนาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3564204 การจัดการนำเข้าและส่งออก
  3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3564101 การควบคุมภาพ
  3563408 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
  3563403 การสรรหาและการบรรจุพนักงาน
  3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
  3563207 การค้าระหว่างประเทศ
  3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  356111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  3563110 การเป็นผู้ประกอบการ
  3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
  3562302 การพัฒนาองค์การ
  3562307 การบริหารการผลิต
  3562301 ทฤษฎีองค์การ
  3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ
  3561101 องค์การและการจัดการ
  3549401 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  3544902 การวิจัยตลาด
  3543303 การจัดซื้อ
  3543201 การมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  3543104 การตลาดบริการ
  3563207 การค้าระหว่างประเทศ
  3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3563111 การจัดการธุรกิจขนาดและขนาดเล็ก
  3563110 การเป็นผู้ประกอบการ
  3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
  3543103 กลยุทธ์ทางการตลาด
  353101 การขายส่งและขายปลีก
  3542402 การสื่อสารทางการตลาด
  3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
  3542305 การบริหารการขาย
  3542304 ศิลปะการขาย
  3542303 การบริหารการจัดส่งสินค้า
  3541102 การวิเคราะห์และประเมินโครงการและแผนงานทางเศรษฐศาสตร์
  3541101 หลักการตลาด
  3534404 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
  3534403 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
  2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
  2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
  4000014 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
  3503203 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
  3503201 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
  1551622 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 2
  1500113 ) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1551623 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติการด้านการบริการและการท่องเที่ยว 2
  3561101 องค์การและการจัดการ
  3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3534108 การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
  3533404 การวางแผนการควบคุมกำไร
  3533403 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
  3533401 การจัดการธนาคารพาณิชย๋
  3531171 การภาษีอากรธุรกิจ
  3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน
  3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ
  3524130 ทฤษฎีบัญชี
  353303 การรายงานทางการเงิน
  3523301 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
  3513204 การจัดการความรู้
  3511301 การบริหารงานสำนักงาน
  3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
  3503901 การวิจัยทางธุรกิจ
  3503816 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ 3
  3053402 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  3046201 การเขียนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  3024903 สัมมนาวารศาสตร์
  3023207 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
  3013206 วาทวิทยาและการนำเสนอ
  3012201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
  3011202 การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์
  3003601 การจัดการตลาดธุรกิจสื่อ
  4201102 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  402240 เคมีวิเคราะห์
  4511104 ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  หลักเคมี 4021114
  1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1500114 ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์
  2500114 สังคมไทยร่วมสมัย
  2000107 ศิลปการดำรงชีวิต
  2500102 วิถีไทย
  1500117 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  2500107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
  2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  1500116 จริยศาสตร์
  1500104 ความจริงของชีวิต
  250011 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
  1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  2553107 พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง
  2553107 กระบวนการนิติบัญญัติ
  2563305 สิทธิมนุษยชน
  3553106 การพัฒนาชุมชน
  2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  2554102 การเมืองกับธุรกิจ
  2552111 ปรัชญาและความคิดทางการเมือง 2
  2554403 จิตวิทยาการเมือง
  2554106 การเมืองเรื่องการพัฒนา
  2553105 แนววิเคราะห์ทางการเมือง
  2553101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
  2552201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  2554902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
  2532101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
  2504902 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  2551301 ระบบบริหารราชการไทย
  2553302 การวางแผนพัฒนาชุมชน
  2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
  2553303 การบริหารการพัฒนา
  2563301 แรงงานสัมพันธ์
  2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
  1552403 สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  1544102 ภาษากับสังคม
  1541203 ภาษาไทยธุรกิจ
  1542213 การเขียนภาคนิพนธ์
  2512713 จิตวิทยาการบริการ
  2513704 จิตวิทยาการฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม
  2512208 จิตวิทยาการทดลอง
  2513601 การให้คำปรึกษาครอบครัว
  2513601 การให้คำปรึกษาครอบครัว
  2512223 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
  2511601 การฝึกบริหารความเครียด
  2513705 จิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ
  4123617 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
  4123607 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
  4123604 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
  4122202 โครงสร้างข้อมูล
  3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  1551621 อังกฤษธุรกิจ 1
  4552112 การจัดดอกไม้ร่วมสมัย
  4512222 หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร
  4512222 หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร
  4552111 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
  4552111 ศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผักผลไม้
  4552110 การจัดดอกไม้
  4543203 ชื่อวิชาการดูแลสุขภาพในครอบครัว
  4522103 เส้นใยและผ้าเพื่อการตกแต่ง
  4513238 หลักการประกอบอาหารนานาชาติ
  4513104 โภชนศาสตร์เพื่อครอบครัว
  4503301 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
  4512219 ความรู้เกี่ยวกับสต็อก ซุป ซอสและการปรุง
  4513223 การประกอบอาหารอิตาเลียน
  4513210 การประกอบอาหารไทยประเภทอาหารว่างและหวานไทย
  4513222 การประกอบอาหารฝรั่งเศส
  4513209 การประกอบอาหารไทยประเภทผัดและทอด
  4513212 การประกอบอาหารจีน
  4514214 อาหารจานหวาน
  4513216 การประกอบอาหารเกาหลี
  4513207 ยำ ลาบ พล่า
  3573101 บาร์และเครื่องดื่ม
  4512224 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
  4513208 การประกอบอาหารไทยประเภทเครื่องจิ้ม
  4512217 ความรู้เกี่ยวกับผัก พืชหัว ธัญพืช และการปรุง
  4513235 ขนมปัง
  4514908 การวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
  4513236 การตกแต่งเค้ก
  4512216 การจัดการครัวมาตรฐาน
  4513302 การจัดการภัตตาคาร
  3011101 หลักนิเทศศาสตร์
  3011203 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
  3012601 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  3011202 การใช้ภาษาทางนิเทศศาสตร์
  3002401 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
  2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
  4000110 การคิดและการตัดสินใจ
  2500103 วิถีโลก
  3504803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป 3
  3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3823301 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  3822201 การภาษีอากร
  3822103 การบริหารต้นทุน
  3652203 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  3604901 โครงการพิเศษทางธุรกิจ
  3521102 การบัญชี 2
  1553619 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ
  6084202 ศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
  6084303 ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล
  6064803 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  6074802 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
  6083101 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
  6012506 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
  6043805 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
  6053802 ปฎิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
  6074203 การรักษาโรคเบื้องต้น
  6053103 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
  6003202 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
  6012607 พยาธิสรีรวิทยา
  6022806 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
  6042101 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6032101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6022303 กระบวนการพยาบาล
  6012708 เภสัชวิทยา
  6021101 ระบบสุขภาพและการพยาบาล
  6011101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
  3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3653301 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
  3652203 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
  3562307 การบริหารการผลิต
  3654901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3653002 จริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
  3653003 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  3653504 การจัดการเทคโนโลยี
  3021101 หลักวารสารสนเทศ
  3012601 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  3054905 การวิจัยโฆษณา
  3002401 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
  2500114 สังคมไทยร่วมสมัย
  2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
  2500103 วิถีโลก
  2553105 แนววิเคราะห์ทางการเมือง
  2553107 กระบวนการนิติบัญญัติ
  2552304 กระบวนการบริหารการคลังท้องถิ่น
  1572702 ภาษาจีนเพื่อการบริการ
  1571117 ภาษาจีน 2
  1571116 ภาษาจีน 1
  1571115 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  1571114 ภาษาจีนเบื้องต้น
  1571106 ภาษาจีน 6
  1571105 ภาษาจีน5
  2562411 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
  2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
  2562308 กฎหมายธุรกิจ
  2563201 กฎหมายครอบครัว
  2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  1553610 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการผู้บริหาร
  1552301 ภาษาวรรณคดี
  1551113 การออกเสียงและการประยุกต์ใช้
  1553201 การแปลทางธุรกิจ 1
  1552112 ภาษาอังกฤษเชิงศาสนาและจริยธรรม
  1553208 การแปลวรรณกรรม
  1553208 การแปลวรรณกรรม
  1553207 การแปลเพื่อการจัดเลี้ยงและอาหาร
  1553207 การแปลเพื่อการจัดเลี้ยงและอาหาร
  1553211 การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการแปล
  1551124 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
  1551119 โครงสร้างเชิงไวยกรณ์และการใช้
  1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
  1551120 การอ่านทั่วไป
  1592703 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  1591113 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  1592705 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ
  4112110 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  2513906 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
  2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
  2514302 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  2513903 การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  1542211 การพูดเพื่อสังคม
  2514702 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2512701 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
  2514701 การบริหารความขัดแย้ง
  2513711 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม
  2511703 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
  2511302 จิตวิทยาสังคม
  2512601 จิตวิทยาการปรึกษา
  2511104 จิตวิทยาพัฒนาการ
  2513705 จิตวิทยาวิศวกรรมและหลักการยศาสตร์
  4123903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  4123617 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
  4123605 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียน บุคคลและการจ่ายเงินเดือน
  4123404 คอมพิวเตอร์กราฟิก1
  4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
  4122704 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  4122702 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้
  4122602 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัติโนมัติ
  4122504 การวิจัยและการดำเนินงาน
  4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
  4122308 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  4121501 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121403 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
  4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
  4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
  1552115 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
  4203209 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์และการนำเสนองาน
  4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์
  4022414 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  6022505 การพยาบาลพื้นฐาน
  6064102 การสร้างสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2
  6013809 สารสนเทศทางการพยาบาล
  4081406 กิจกรรมเข้าจังหวะ
  6012405 โภชนาการและสุขภาพ
  1552401 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  2500114 สังคมไทยร่วมสมัย
  2500102 วิถีไทย
  1552403 สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  1500116 จริยศาสตร์
  2000105 สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
  1542213 การเขียนภาคนิพนธ์
  2000105 สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
  1541203 ภาษาไทยธุรกิจ
  1542212 วาทศาสตร์
  1544102 ภาษากับสังคม
  1500104 ความจริงของชีวิต
  2551103 การสร้างทีมงาน
  2551103 ความรู้เบื้องต้นรัฐประศาสนศาสตร์
  1551120 การฟังและพูด 4
  1553104 ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ
  3563109 การจัดการคุณภาพ
  3544902 การวิจัยตลาด
  3611201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
  3604901 โครงการพิเศษทางธุรกิจ
  3593301 การวิเคระห์เชิงปริมาณ
  3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ
  3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3563406 การวิเคราะห์งาน
  3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  3544903 ปัญหาพิเศษทางการตลาด
  3544103 การตลาดระหว่างประเทศ
  3543104 การตลาดบริการ
  3524102 การบัญชีชั้นสูง 2
  3511301 การบริหารงานสำนักงาน
  3823101 การบัญชีชั้นสูง 1
  3822201 การภาษีอากร
  3822102 การบัญชีขั้นกลาง 2
  3653205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
  3643105 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  3643101 การจัดการทางการตลาด
  3612102 งานสารบรรณ
  3563110 การเป็นผู้ประกอบการ
  3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
  3541101 หลักการตลาด
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3652101 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  4081505 ลีลาศ
  4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
  4091611 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3643501 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
  3643106 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
  3572207 จิตวิทยาบริการ
  3563121 การโปรแกรมภาษาฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  3563118 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตลาด
  3562307 การบริหารการผลิต
  3561101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  3544901 สัมมนาทางการตลาด
  3542402 การสื่อสารทางการตลาด
  3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
  3542306 การตลาดทางตรง
  3541205 พฤติกรรมผู้บริโภค
  3541101 หลักการตลาด
  3011201 ทักษะการสื่อสารเพื่องานธุรกิจเทคโนโลยี
  2553303 การบริหารการพัฒนา
  2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  2551102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
  1500107 Introduction to Reading Skills
  4312606 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  412602 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
  4123903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  4123608 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  4121501 หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  4513216 การจัดการครัวมาตรฐาน
  4513217 การประกอบอาหารเวียดนาม
  4513216 การประกอบอาหารเกาหลี
  GEED 102 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
  4123617 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
  4123604 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
  4121103 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
  3603101 การวิจัยทางธุรกิจ
  3564908 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3563403 การสรรหาและการบรรจุพนักงาน
  3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
  3562301 ทฤษฎีองค์การ
  3053501 การวางแผนสื่อโฆษณา
  3544901 สัมมนาทางการตลาด
  3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
  3034101 สื่อประชาสัมพันธ์
  3023203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
  4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
  4122603 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  4122504 การวิจัยการดำเนินงาน 1
  3653702 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
  4121005 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
  4312606 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  3593204 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
  3593204 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
  3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1
  3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
  3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
  3653401 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  3652201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
  3513201 การบริหารจัดการสมัยใหม่
  3613405 เทคนิคและแนวคิดการจัดการสมัยใหม่
  3562402 การสื่อสารทางการตลาด
  3603101 การวิจัยทางธุรกิจ
  3613406 การพัฒนาองค์การ
  3642102 การบริหารผลิตภัณฑ์
  3642103 การบริหารนโยบายราคา
  3612101 การบริหารงานสำนักงาน
  3644101 การตลาดระดับโลก
  3653601 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
  3611201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
  3603201 การจัดการการผลิตและการดำเนินการ
  3643101 การจัดการทางการตลาด
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3613403 การจัดการความรู้
  3631102 การเงินสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  3643501 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
  3643103 กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
  3544901 สัมมนาทางการตลาด
  3543201 การมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
  35443101 การพยากรณ์ยอดขาย
  3543101 การบริหารการตลาด
  3544901 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  3544103 การตลาดระหว่างประเทศ
  3542306 การตลาดทางตรง
  3542302 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
  3542303 การบริหารการจัดส่งสินค้า
  3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
  3533301 หลักการลงทุน
  3532101 สถาบันการเงินและตลาดเงิน
  3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
  3531101 การเงินธุรกิจ
  3533401 การธนาคารระหว่างประเทศ
  3534101 การเงินระหว่างประเทศ
  3533406 การจัดการสินเชื่อ
  3631101 การจัดการการเงิน
  3564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3563403 การสรรหาและการบรรจุพนักงาน
  3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
  3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
  3564101 การควบคุมคุณภาพ
  3503901 การวิจัยทางธุรกิจ
  3582101 การประกันภัยสินค้า
  3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3562307 การบริหารการผลิต
  3562211 การบริหารธุรกิจ
  SPED 302 ทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  SPED 208 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
  1633116 แหล่งสารสนเทศและการบริการ
  1633115 การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง
  1551615 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง1
  4022104 ชีวเคมีสำหรับเครื่องสำอาง
  4024306 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  1633115 การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง
  1551613 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4201102 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  4022506 ชีวเคมีพื้นฐาน
  4023501 เคมี
  4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
  4021115 เคมีทั่วไป
  4021101 เคมีทั่วไป 1
  4022414 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  4124107 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  1632101 การจัดการเนื้อหา
  4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์
  3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3562301 ทฤษฎีองค์การ
  3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
  3563110 การเป็นผู้ประกอบการ
  3573102 หลักการมัคคุเทศก์
  3573301 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม
  3573101 บาร์และเครื่องดื่ม
  3573120 การจัดเลี้ยง
  3572201 การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยว
  3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3572501 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  3562118 การจัดการส่วนหน้า
  3572208 การจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
  3572304 การจัดการภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน
  3562119 การจัดการงานแม่บ้าน
  3562120 การจัดการโรงแรม
  3573105 การจัดการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม
  3572302 การจัดการธุรกิจที่พัก
  3572101 การสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
  3572405 การจัดการธุรกิจการบิน
  4513201 อาหารว่าง
  4513201 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
  2012105 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  4513201 อาหารว่าง
  1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
  4511201 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
  4514208 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ
  4513202 ขนมไทย
  3561101 องค์การและการจัดการ
  3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ
  3564906 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
  3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
  3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
  3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
  3562306 พฤติกรรมองค์การ
  3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ
  3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  3562403 การสร้างทีมงาน
  3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
  3562302 การพัฒนาองค์การ
  3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
  3511301 การบริหารงานสำนักงาน
  3562128 การจัดการประชุมสัมมนา
  3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
  3562502 ) การจัดการคุณภาพ ISO 9000
  3563110 การเป็นผู้ประกอบการ
  3612104 เทคนิคงานเลขานุการ
  3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  1553801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอังกฤษธุรกิจ 3
  1552630 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 1
  1552301 ภาษาวรรณคดี
  1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อโรงแรม 2
  1552110 การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
  1552103 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
  1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
  1543213 การแปล
  1541111 หลักและโครงสร้างภาษาไทย
  1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
  1592704 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
  1554102 การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ
  1552304 สุนทรียภาพทางวรรณคดี
  1552302 วรรณคดีเบื้องต้น
  1552201 การแปล 1
  1533102 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1591113 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  1544902 สัมมนาภาษาไทย
  1544906 การวิจัยทางภาษาไทย
  1531103 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
  1541203 ภาษาไทยธุรกิจ
  1531102 โครงสร้างภาษาไทย
  1542208 การอ่านเพื่ออุดมคติ
  1543204 การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล
  3024301 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
  .3031101 หลักการประชาสัมพันธ์
  3013102 สื่อมวลชนกับสังคม
  3034101 สื่อประชาสัมพันธ์
  3034903 สัมมนาการประชาสัมพันธ์
  3013103 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
  3011102 ระบบสารนิเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
  3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
  3033602 ประชามติ
  3034501 การจัดนิทรรศการ
  3054301 นิเทศศิลป์เพื่อการโฆษณา
  3054503 ธุรกิจงานโฆษณา
  3013202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  3042203 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
  3023201 การสื่อข่าวเบื้องต้น
  3044904 การวิจัยวิทยุและโทรทัศน์
  3053501 การวางแผนสื่อโฆษณา
  3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ์
  3044403 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
  3023302 การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับงานวารสารศาสตร์
  3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
  3023203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
  3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  3022301 กราฟิกสำหรับวารสารศาสตร์
  3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3
  4513201 อาหารว่าง
  3571201 หลักการมัคคุเทศก์
  3571107 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  3572201 การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยว
  1551604 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
  3573203 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
  1643104 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
  3574101 ธุรกิจการบิน
  3572207 จิตวิทยาบริการ
  4513202 ขนมไทย
  3573301 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม
  3572501 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3572304 การจัดการภัตตาคารและร้านอาหารแบบเร่งด่วน
  3562117 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  3562119 การจัดการงานแม่บ้าน
  3562120 การจัดการโรงแรม
  3573105 การจัดการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม
  3573102 การจัดเลี้ยง
  3571106 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  3571106 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  4514205 ความรู้เกี่ยวกับอาหารจีน
  4514203 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
  3572101 การสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
  3572302 การจัดการธุรกิจที่พัก
  3561101 องค์การและการจัดการ
  3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ
  3564906 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
  3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
  3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
  3562205 ธุรกิจระหว่างประเทศ
  3562207 จิตวิทยาธุรกิจ
  3561502 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
  3562403 การสร้างทีมงาน
  3562302 การพัฒนาองค์การ
  3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
  3563114 การประกอบการธุรกิจ
  3511301 การบริหารงานสำนักงาน
  3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
  3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
  3041104 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ์
  3054401 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
  3022201 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
  3044904 การวิจัยวิทยุและโทรทัศน์
  3034905 การวิจัยการประชาสัมพันธ์
  3054905 การวิจัยการโฆษณา
  3013103 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
  3053203 วาทวิทยาการโฆษณา
  3034503 ระบบสารนิเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
  3032401 การผลิตวัสดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์
  3054502 การบริหารงานโฆษณา
  3023402 การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
  3043503 ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  3063205 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์
  3043501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  3043501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  3024302 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  3023202 การสื่อข่าวขั้นสูง
  3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร์
  3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
  3023502 การบริหารงานสิ่งพิมพ์
  3023205 การเขียนบทความและสารคดี
  3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
  3033601 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
  3543306 ศิลปะการขายในร้านอาหารและภัตตาคาร
  4112103 สถิติเศรษฐศาสตร์
  3821302 การภาษีอากร
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  3593305 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
  3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
  3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
  3592105 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
  3573203 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
  3573102 การจัดเลี้ยง
  3572210 การสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว
  3572208 การจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
  3564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
  3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
  3562403 การสร้างทีมงาน
  3562305 หลักการวางแผน
  3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
  3562207 จิตวิทยาธุรกิจ
  3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  3561101 องค์การและการจัดการ
  3542402 การสื่อสารทางการตลาด
  3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
  3542302 )การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
  3542107 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
  3541102 หลักการตลาดสมัยใหม่
  3534901 สัมมนาปัญหาทางการเงิน
  3534404 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
  3534401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
  3533301 การวางแผนพัฒนาชุมชน
  3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
  3513204 การจัดการความรู้
  3503901 การวิจัยทางธุรกิจ
  3042203 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  3034502 ) การวางแผนการประชาสัมพันธ์
  3522102 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี
  3524209 สัมมนาการบัญชีการเงิน
  3523101 หลักการบัญชีและการเงิน
  3821101 การบัญชีขั้นต้น
  3522105 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3524202 บัญชีระหว่างประเทศ
  3524303 การตรวจสอบภายใน
  3522103 บัญชีชั้นกลาง 1
  3523302 การวิเคราะห์งบการเงิน
  3522105 การบัญชีต้นทุน 2
  3522102 การบัญชีต้นทุน 1
  3524303 การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
  3524302 การสอบบัญชี
  3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  3524102 การบัญชีขั้นสูง 2
  3524101 การบัญชีขั้นสูง 1
  3523301 การวางระบบบัญชี
  3524305 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
  3521102 การบัญชี 2
  3521101 การบัญชี 1
  3524103 ทฤษฎีบัญชี
  3523101 หลักการเงินและการบัญชี
  3821101 การบัญชีขั้นต้น
  3821301 การบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  3544903 ปัญหาพิเศษทางการตลาด
  3542108 การตลาดเกษตรและสหกรณ์
  3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
  35443101 การพยากรณ์ยอดขาย
  3643105 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  3543104 การตลาดบริการ
  3543101 การขายส่งและการขายปลีก
  3542302 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
  3542303 การบริหารการจัดส่งสินค้า
  3543106 การตลาดเพื่อสังคม
  3643101 การจัดการทางการตลาด
  3643103 กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
  3534901 สัมมนาปัญหาทางการเงิน
  3563405 การภาษีอากรธุรกิจ
  3533401 การจัดการธนาคารพาณิชย์
  3534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
  3534403 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
  3534404 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
  3533403 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
  3532401 การบริหารการเงิน
  3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3563206 ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3503201 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
  3503203 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
  3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
  3021102 หลักวารสารศาสตร์
  3011101 หลักนิเทศศาสตร์
  3052102 หลักการสื่อสารการตลาด
  3051101 หลักการโฆษณา
  3034102 สื่อมวลชนสัมพันธ์
  3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
  3044501 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์
  3063204 การถ่ายโฆษณา
  3061101 การถ่ายภาพเบื้องต้น
  3003101 การวิจัยนิเทศศาสตร์
  3054502 การบริหารงานโฆษณา
  3043404 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น
  3053502 การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์
  3052105 การโฆษณากับสังคม
  3011102 การเขียนบทโฆษณา
  3012101 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
  3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
  1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
  3573201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  3571301 หลักการโรงแรม
  3574904 สัมมนาปัญหาธุรกิจโรงแรม
  1554905 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2
  1552611 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
  1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
  3504806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3
  3571103 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
  3562118 การจัดการส่วนหน้า
  3562116 การจัดการร้านค้าอาหาร
  3572208 การจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
  2563401 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  3503810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3
  3562305 หลักการวางแผน
  3562306 พฤติกรรมองค์การ
  3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
  3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
  3561101 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
  2563202 กฎหมายมรดก
  1551122 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
  1552401 ภูมิหลังทางสังคม และวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
  1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
  1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  1554101 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
  1551118 การฟัง-พูดในสถานการณ์เฉพาะ
  1552101 การเรียนภาษาด้วยการแสดง
  1551103 กลวิธีการอ่านอนุเฉท
  1552107 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
  1552103 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
  1591112 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
  1591102 ภาษาฝรั่งเศส 2
  1591112 ภาษาฝรั่งเศส 5
  2513303 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
  2552106 การเมืองการปกครองสหราชอาณาจักร
  2551105 การเมืองการปกครองของไทย
  2553203 การเมืองกับเศรษฐกิจโลก
  2554106 การเมืองเรื่องการพัฒนา
  2071201 การเขียนแบบงานแสดงและนิทรรศการ
  2071106 ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการออกแบบ
  2071105 การยศาสตรเพื่อการออกแบบ
  1551620 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
  1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
  1544102 ภาษากับสังคม
  1544201 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
  1541203 ธุรกิจภาษาไทย
  1543503 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย
  1541205 การพูดเพื่อสังคม
  1542205 การเขียนภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์
  1543211 การเขียนบท
  1544204 การเขียน
  1543203 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย
  2511205 2511205
  1551112 การฟังและการพูดในเชิงธุรกิจ 2
  1553801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอังกฤษธุรกิจ 3
  1551607 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
  1552616 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 2
  1551115 การอ่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 2
  1552107 การพูดในที่ชุมชน
  1552301 ภาษาวรรณคดี
  1553904 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
  1553106 ภาษาอังกฤษในสื่อสารมวลชน ๒
  1551116 การเขียนเชิงธุรกิจ 1
  1554101 Varieties in Contemporary English
  1551608 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
  1552621 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1
  1552102 รูปแบบการเขียนอนุเฉท
  1553608 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
  1551611 Business Correspondence.
  2513704 จิตวิทยาการฝึกอบรม
  2512214 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา
  2512708 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
  2512713 จิตวิทยาการบริการ
  3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
  2512702 การปรับพฤติกรรมในองค์การ
  2513705 การประยุกต์จิตวิทยาการ
  2513601 การให้คำปรึกษาครอบครัว
  2511206 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
  2511601 การฝึกบริหารความเครียด
  2513310 จิตวิทยาการเป็นผู้นำ
  1552610 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
  1551604 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
  1551609 English in Business Situations
  1551610 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
  1552201 การแปล 1
  1551107 การเขียนตามรูปแบบ
  1553801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอังกฤษธุรกิจ 3
  2071102 บุคลิกภาพและจรรยาบรรณสำหรับนักออกแบบ
  2071101 พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
  2071103 การจัดองค์ประกอบการออกแบบ
  2071104 วาดเส้นสร้างสรรค์
  1554201 การแปล 2
  1553401 Thai Studies
  1552105 Reading for Text Interpretation
  1500107 Introduction to Reading Skills
  1533102 English Syntax 1
  1542101 หลักภาษาไทย
  1543204 สัมมนาภาษาไทย
  1544906 การวิจัยทางภาษาไทย
  1542208 การอ่านเพื่ออุดมคติ
  1543204 การพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล
  1543413 วรรณกรรมสุนทรภู่
  1541102 กวีนิพนธ์ไทย
  1531102 โครงสร้างภาษาไทย
  1543422 เรื่องสั้นและนวนิยาย
  1541401 วรรณกรรมศึกษา
  1634502 สารนิเทศทางมนุษยศาสตร์
  1632607 สารนิเทศเพื่อสื่อสารมวลชน
  1633103 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ
  1632304 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
  1633901 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  1631202 การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
  1632202 การทำรายการ 1
  1633104 แหล่งสารสนเทศทางธุรกิจไทย
  1633110 เทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้
  2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  2562406 เอกเทศสัญญา 1
  2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
  2553104 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
  2552104 การเมืองไทยสมัยใหม่
  3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
  3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  3534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
  3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
  3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1
  3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
  3592210 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม
  3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
  3503816 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3
  GEED 101 การสื่อสารด้วยภาษาไทย 5
  EDUC106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  EDUC105 การพัฒนาความเป็นวิชาชีพครู
  EDUC103 การจัดการเรียนรู้
  GEED 106 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  GEED 104 การคิดและการพัฒนาตน
  EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม
  4081402 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
  6012405 โภชนาการและสุขภาพ
  6012708 เภสัชวิทยา
  1551613 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
  6012607 พยาธิสรีรวิทยา
  6032101 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6022806 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
  6042101 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6022303 กระบวนการพยาบาล
  2500103 วิถีโลก
  1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
  4011311 ฟิสิกส์
  2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
  6021101 ระบบสุขภาพและการพยาบาล
  6011101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
  4021301 เคมีอินทรีย์
  1632401 ห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่น
  2553303 การบริหารการพัฒนา
  2553201 นโยบายต่างประเทศของไทย
  2552201 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  1593701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 1
  1591103 ภาษาฝรั่งเศส 3
  1591102 ภาษาฝรั่งเศส 2
  1591105 ภาษาฝรั่งเศส 5
  15933031 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตีความ
  1593401 การเขียนภาษาฝรั่งเศสชิงริเริ่มสร้างสรรค์
  2512219 สุขภาพจิตในการทำงาน
  2511101 จิตวิทยาพัฒนาการ
  2513903 การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  2513311 มนุษยสัมพันธ์การทำงานในองค์การ
  4513212 การประกอบอาหารจีน
  4512219 ความรู้เกี่ยวกับสต็อก ซุป ซอสและการปรุ
  3573101 บาร์และเครื่องดื่ม
  4513208 น้ำพริกและเครื่องจิ้ม
  4513232 คุกกี้
  4512218 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และการปรุง
  4513302 การจัดการภัตตาคาร
  4063408 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  4063407 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
  4064201 มลพิษทางอากาศ
  4064412 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
  4112105 สถิติธุรกิจ
  5072306 การบริหารและการจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  5073601 อาหารและโภชนาการ
  5073403 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  5074901 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  5003104 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  4034605 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม
  5073701 เคมีอาหาร
  5073302 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
  5072403 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
  4022310 เคมีอินทรีย์
  4023501 ชีวเคมี 2
  4022506 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
  4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
  4022506 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  4023501 ชีวเคมี 2
  4021114 หลักเคมี
  4021301 เคมีอินทรีย์
  4022307 เคมีอินทรีย์ 1
  4021115 เคมีทั่วไป
  4021101 เคมีทั่วไป 1
  4022619 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
  4023603 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
  4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
  4023708 เคมีสภาวะแวดล้อม
  4022415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  4022414 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
  4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ I
  4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ I
  4123638 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
  3563120 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  4123403 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ
  1551613 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1544601 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย
  1633114 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้
  1633410 ผู้ให้บริการสารสนเทศ
  3011201 ทักษะการสื่อสารเพื่องานธุรกิจเทคโนโลยี
  4124107 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  1633409 การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง
  4123104 การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร
  4124105 การบริหารฐานข้อมูล
  1544605 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
  1633409 การจัดการศูนย์บริการสารสนเทศ
  4122205 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
  1632101 การจัดการเนื้อหา
  3563121 การโปรแกรมภาษาฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  2563408 กฏหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพสารสนเทศ
  4123706 โครงสร้างคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
  4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
  6012405 โภชนาการและสุขภาพ
  6012304 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
  6022505 การพยาบาลพื้นฐาน
  SPED209 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  SPED 204 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ
  SPED 603 ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
  SPED 503 การสอนเสริมสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
  SPED303 การเตรียมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  SPED 212 การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
  SPED 210 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1
  SPED 206 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
  SPED 205 เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
  SPED 101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 1
  1083401 การฝึกฟัง ฝึกพูด และการแก้ไขการพูด สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  ECED 902 การสัมมนาการศึกษาด้านปฐมวัย
  ECED 901 การวิจัยการศึกษาด้านปฐมวัย
  ECED 602 อาหารและอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 601 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 501 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
  ECED 302 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 301 การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย
  ECED 101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1
  ECED 202 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
  1081301 ภาษามือ 1
  45132221 น้ำพริกและเครื่องจิ้ม
  4513233 พายและเพสตรี
  4513231 เค้ก
  4513230 หลักการผลิตเบเกอรี่
  4513216 การจัดการครัวมาตรฐาน
  4513214 การประกอบอาหารญี่ปุ่น
  4513207 ยำ ลาบ พล่า
  4513210 อาหารว่างละอาหารหวานไทย
  4513206 แกง
  4512221 การแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการตกแต่ง
  4512220 หลักการประกอบอาหารไทย
  4512219 ความรู้เกี่ยวกับสต็อก ซุป ซอสและการปรุง
  3573101 บาร์และเครื่องดื่ม
  4063501 การจัดการสิ่งแวดล้อม
  4063415 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  4063206 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1
  4063205 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
  4063201 มลพิษสิ่งแวดล้อม
  4063105 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  4061203 มลพิษทางเสียง
  4033101 นิเวศวิทยา
  4142101 พื้นฐานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4031208 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4071107 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น
  2561203 กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  4201202 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  SPED 701 การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  SPED 302 ทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  SPED 211 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2
  SPED 208 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
  SPED 207 การตรวจสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  SPED 203 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  SPED 202 พัฒนาการทางภาษาและการพูด
  SPED 201 ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
  ECED 802 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย
  ECED 801 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 702 สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 701 สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 502 คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 501 วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 401 สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 201 การศึกษาปฐมวัย
  ECED 102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2
  6022404 การสร้างเสริมสุขภาพ
  6043202 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
  6043804 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
  6033802 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
  6021202 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
  6011102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
  6012203 พัฒนาการมนุษย์
  ECED 801 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 802 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย
  ECED 702 สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 701 สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 502 .คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 401 สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  ECED 201 การศึกษาปฐมวัย
  6053103 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
  6053802 ปฎิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
  1551613 English for Service Communication
  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร