เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3021501 การรู้เท่าทันสื่อและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  3001301 นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวเชิงลึก
  3691302 ธรรมาภิบาลและกฎหมายดิจิทัล
  3691301 การพัฒนาศักยภาพและความเป็นพลเมืองดิจิทัล
  3691208 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
  3691207 การสร้างเนื้อหาและเส้นทางลูกค้า
  3691206 ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
  3663103 การจัดการการปฏิบัติการ
  3641105 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3644103 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3642404 การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
  3642105 การจัดการราคา
  3632103 การเงินธุรกิจ
  1552635 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
  3644604 การตลาดเชิงกิจกรรม
  3643601 ศิลปะกาขายและการบริการ
  3643508 เทคนิคการนำเสนอเพื่องานทางการตลาด
  3643507 การตลาดดิจิทัล
  3643111 การพยากรณ์และการวัดผลทางการตลาด
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3644804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการตลาด
  1551627 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง
  1573710 การสนทนนาภาษาจีนเชิงธุรกิจระดับกลาง
  1572201 การฟัง-พูดภาษาจีนในที่ชุมชน
  3681203 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
  3681202 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  3572505 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  1572704 การอ่าน-เขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
  3682209 การเงินระหว่างประเทศยุคดิจิทัล
  1552665 ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
  3654802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3653904 โครงงานธุรกิจดิจิทัล
  3653606 เครือข่ายทางสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัล
  3653213 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  3653117 การคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจดิจิทัล
  3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
  3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  3652603 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพื่องานธุรกิจ
  3652211 การเขียนโปรแกรมเว็บ
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3662102 การวางแผนและการควบคุม
  3661106 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
  3661203 จิตบริการ
  3663304 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
  3662307 การจัดการโครงการ
  3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
  3662203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3662101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  3663223 เทคนิคงานเลขานุการ
  3663305 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  3663219 การจัดการสินค้าคงคลัง
  3663220 การจัดการการกระจายสินค้า
  3664203 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
  3663307 เทคนิคการจัดประชุมและสัมมนา
  3663306 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
  3663105 การจัดการนวัตกรรม
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3663221 การจัดซื้อและจัดหา
  3664801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
  1553625 ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าและการธนาคาร
  3684802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ
  3633101 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
  3683202 ตัวแทนออกของมาตรฐาน
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3683203 การดำเนินงานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
  3604803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเงิน
  3674902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  3624801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  1554807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  1554206 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการสอนภาษาอังกฤษ
  1554115 ภาษาอังกฤษสำหรับศาสตร์การทำอาหาร
  1553318 เรื่องคัดสรรทางนวนิยายและเรื่องสั้นอเมริกัน
  1553230 การแปลไทย-อังกฤษ
  1553137 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
  1552310 ปกรณัมปรัมปรา