เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  4553116 การแกะสลักผักและผลไม้
  4502107 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
  4504805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาคหกรรมศาสตร์
  4074337 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  4073334 การยศาสตร์ของการทำงาน
  4074336 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  4072510 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับงานอาชีวอนามัย
  4073335 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
  4072605 สถิติเบื้องต้น
  4031114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
  4031113 ชีววิทยาทั่วไป
  4071307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
  4073109 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น
  4072329 การป้องกันและควบคุมโรค
  4072327 การบริหารงานด้านสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ
  4074426 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและการจัดเก็บวัตถุอันตราย
  4072212 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
  4021116 เคมีทั่วไป
  4073904 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4072212 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
  4204903 สัมมนาสิ่งแวดล้อม
  4204501 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสารสาธารณะ
  4204313 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
  4014506 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4013603 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4014603 การเขียนบทความทางวิชาการสำรหับครูฟิสิกส์
  1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  4014508 ภาษาอังกฤษสำหรับครูฟิสิกส์
  1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาสาขาวิชาเฉพาะ 1
  4094412 โครงงานคณิตศาสตร์
  4094409 แนวโน้มทางคณิตศาสตรศึกษา
  4094603 คณิตศาสตร์ประยุกต์
  4094408 การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์
  1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  4094701 นวัตกรรมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
  4063503 การออกแบบ บำรุงรักษา และการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
  4064415 โครงการบูรณาการการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4064604 เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
  4064301 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการความขัดแย้ง
  4144903 สัมมนาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4144602 การสื่ิอสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
  4144302 เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4144301 ชีวสถิติ
  4144113 ความปลอดภัยและการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143406 กระบวนการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
  4143405 การตั้งตำรับเครื่องสำอางแต่งสี
  4143420 ปฏิบัติการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143141 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและศาสตร์ชะลอวัย
  4143112 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  4143111 กฎหมาย จริยธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143105 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143108 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4142601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสคร์เครื่องสำอาง
  4142305 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142107 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ใสวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1
  4142106 เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
  4141302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4091113 แคลคูลัส 1
  4031114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
  4031113 ชีววิทยาทั่วไป
  4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
  4021116 เคมีทั่วไป
  4124912 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4123720 ระบบปฏิบัติการ
  4123694 การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลมีเดียบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4123688 เทคโนโลยีเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่
  4123678 ระบบชาญฉลาด
  4123411 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
  4123318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  4123112 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
  4122707 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4122620 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
  4122618 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
  4122211 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  4121112 คณิตศาสตร์ดิสครีต
  4121706 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรรมคอมพิวเตอร์
  4121602 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
  4121505 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4121108 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4224903 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4224902 กรณีศึกษาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4224501 การตลาดดิจิทัลพลัส
  4224202 ศิลปะและศาสตร์แห่งการพยากรณ์
  4224201 ศาสตร์แห่งการประมวลผลภาพ
  4123324 ปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
  4123323 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
  4122710 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  4122790 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  4123913 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123914 ปฏิบัติการการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4124804 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4124115 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121406 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121705 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรรมคอมพิวเตอร์
  4123664 ปฏิบัติการการบริหารฐานข้อมูล
  4123663 การบริหารฐานข้อมูล
  4122110 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4124901 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4123410 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติ
  4123113 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  4122622 ปฏิบัติการการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
  4122621 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
  4122318 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
  4122317 ระบบปฏิบัติการ
  4122214 ปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล
  4122213 การจัดการฐานข้อมูล
  4121503 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4121106 วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123920 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4024705 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน
  4024909 สัมมนาเฉพาะทางเทคโนโลยีเคมี
  4023738 เคมีสีเขียว
  4023519 จุลชีววิทยาทั่วไป
  3573567 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม
  3573411 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการบิน
  3572314 การสนทนาภาษอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม
  3572309 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
  3571305 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
  3571503 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  3571413 การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
  3571403 ความรู้เบื้องต้นในการจัดการธุรกิจการบิน
  3571110 บริบทการจัดการเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  3573548 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้น
  3573416 จิตวิทยาการบริการและมารยาทสังคมในธุรกิจการบิน
  3573121 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
  3572507 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572505 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572503 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3573509 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ
  3573507 ภาษาจีนเชิงวิชาชีพ
  3573505 ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ
  3573548 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้น
  3573417 การจัดการทรัพยากรบุคคลบนเครื่องบิน
  3573410 โภชนาการนธุรกิจการบิน
  3573121 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
  3572104 การจัดการที่พัก
  3574412 การสัมมนาวิจัยเบื้องต้นในธุรกิจการบิน
  3573411 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการบิน
  3571408 ประชาคมอาเซียนกับธุรกิจการบิน
  3574413 การตลาดในธุรกิจการบิน
  3573114 การประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการท่องเที่ยวกิจกรรมพิเศษ
  3571207 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  3571123 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3571122 จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3572515 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572507 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572505 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572503 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572222 หลักการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่่ยว
  3572220 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
  3573903 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
  3573573 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 2
  3573509 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ
  3573507 ภาษาจีนเชิงวิชาชีพ
  3573505 ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ
  3573266 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  3573265 ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
  3573264 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3573218 การขนส่งผู้โดยสารสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่่ยว
  3574914 การสัมมนาและประเด็นทางการท่องเที่ยว
  3574414 การสำรองที่่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
  3573282 พระราชสำนักศึกษา
  3573280 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3573271 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  3573270 การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
  3573112 การจัดการภาวะวิกฤตสำหรับการท่องเที่ยว
  3572542 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
  3572214 การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
  3572603 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
  3572507 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572503 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572226 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
  3572225 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
  3572119 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
  3572117 การจัดการการบัญชีและการเงินในอุตสาหกรรมบริการ
  4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
  3574109 ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า
  3573509 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ
  3573507 ภาษาจีนเชิงวิชาชีพ
  3573127 การจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
  3573128 การจัดการการส่งเสริมการขายและการตลาดในอุตสาหกรรมไมซ์
  3573126 การจัดการการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมบริการ
  3572108 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  3574915 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยำหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมบริการ
  3574107 การเป็นผู้ประกอบการในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่
  3573412 การจัดการกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมบริการ
  1014803 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1
  1015802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  1093705 เสียงและสำเนียงภาษาอังกฤษ
  1094303 สังคมและวัฒนธรรมไทยสำหรับครูประถมศึกษา
  1093608 สถิติและความน่าจะเป็นกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093522 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
  1093511 ศิลปะการใช่ภาษาไทยในการสื่อสาร
  1093519 ศาสนาและหลักธรรมเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน
  1094301 ศาสตร์และศิลปะการแต่งคำประพันธ์ไทย
  1093615 วิทยาศาสตร์โลกกและอวกาศ
  1642705 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
  1094507 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
  1093706 ภาษาอังกฤษและความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม
  1092303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูประถมศึกษา
  1093707 ภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
  1093512 ภาษาไทย:มรดกของแผ่นดิน
  1092401 ภาษากายและวรรณกรรมสำหรับเด็ก
  1093617 ไฟฟ้าและพลังงาน
  1094404 พีชคณิตเบื้องต้น
  1093607 พีชคณิตกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093523 พลวัตสังคมและการเมืองไทย
  1093513 ปริทัศน์วรรณกรรม
  1094506 ปรัชญาและศาสนธรรม
  1093509 ทักษะการอ่านภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
  1093510 ทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
  1094407 ชีววิทยาของพืชและสัตว์
  1093605 จำนวนและการดำเนินการกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093619 เคมีสภาวะแวดล้อมพื้นฐาน
  1093708 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษา
  1093609 คณิตศาสตร์บูรณาการกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093606 การวัดและเรขาคณิตกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093521 การรู้เรื่องภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  1092302 การรู้ทักษะอาชีพเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนประถมศึกษา
  1094203 การพัฒนาอาชีพอย่างสร้างสรรค์
  1091102 การประถมศึกษา
  1091301 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
  1094509 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  1094508 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
  1014803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
  1015802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1074101 การอ่่านภาษาอังกฤษด้านการศึกษาปฐมวัย
  1074104 สิทธิเด็ก
  1074311 ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย
  1071109 มาตุเวทวิทยา
  1071309 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
  1073320 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนปฐมวัย
  1072318 นิทานและวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
  1074504 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  1073319 ฉลาดรู้คณิต-วิทย์
  1072315 คหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย
  1074314 การสอนแบบมอนเตสซอรี่
  1071110 การศึกษาปฐมวัย
  1072104 การเรือนสำหรับครูปฐมวัย
  1553408 การพูดภาษาอังกฤษในยุคแห่งความหลากหลาาย
  1074701 การบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาปฐมวัย
  1073318 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  1072317 ดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
  1083407 การศึกษาพิเศษ
  1011112 ความเป็นครูวิชาชีพ
  1011112 ความเป็นครูวิชาชีพ
  1042108 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  1042108 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  2553139 การเมืองท้องถิ่นของมหานครและภูมิภาค
  2563525 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
  2552212 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
  2564707 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
  2564521 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
  2563902 การเขียนงานวิจัยทางกฎหมาย
  2563707 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย
  2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
  2563605 การว่าความและศาลจำลอง
  2563521 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
  2563419 กฎหมายภาษีอากร
  2562516 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ 1
  2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  2561502 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
  2561304 กฎหมายลักษณะหนี้
  2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
  2563524 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  2562515 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
  2562101 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
  2554312 แรงงานสัมพันธ์
  2554311 การตรวจสอบและการประเมินผลการบริหารงานในภาครัฐ
  2554310 การวิเคระห์โครงการ
  2554309 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2554308 การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ
  2554307 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2553372 การวิเคราะห์องค์การ
  2553369 นโยบายสวัสดิการสังคม
  2553366 การอ่านภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2553364 หลักสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  2553349 ชนชั้นนำทางการเมือง
  2552601 ภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2552322 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  2552321 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ
  2551309 องค์การและการบริหาร
  2551131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
  2551130 พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
  2551129 กฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
  2551133 ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย
  2552327 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทย
  2553135 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2551132 หลักรัฐศาสตร์
  2554114 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
  2553359 ประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศ
  2553358 องค์การและการบริหารภาครัฐ
  2553244 สิ่งแวดล้อมกับการเมืองโลก
  2553136 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
  2553128 การเมืองไทยสมัยใหม่
  2553126 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
  2552130 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
  2552131 การเมืองเรื่องนโยบายสาธารณะ
  2553130 การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
  2552120 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2554115 ทหารกับการเมือง
  1553906 การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ
  1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1554907 การศึกษาด้วยตนเอง
  1554606 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการนำเสนอ
  1553931 ภาษาจีนเพื่อการพูดในที่ชุมชน
  1553923 การฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ
  1553924 ภาษาเกาหลีเพื่อการเข้าสังคม
  1553919 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น
  1553631 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและการศึกษา
  1553630 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  1553408 การพูดภาษาอังกฤษในยุคแห่งความหลากหลาาย
  1553317 เรื่องคัดสรรทางนวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
  1553237 การแปลบทบรรยายใต้ภาพ
  1553233 ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมัย
  1552918 วัฒธรรมเกาหลี
  1552913 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
  1552309 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  1552308 จิตวิเคราะห์วรรณกรรม
  1552207 หลักการแปล
  1552141 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
  1552139 วิทยาหน่วยคำภาษาอังกฤษ
  1552138 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
  1552135 การฟัง-พูดเชิงวิชาการ
  1551150 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  1551149 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษในบริบท
  1551148 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
  1551147 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท
  1553628 ภาษาเพื่องานประชาสัมพันธ์
  1553406 ภาษาเพื่อการบริการ
  1552205 ภาษาเพื่อการอาชีพ
  1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
  1544908 สัมมนาภาษาและการสื่อสาร
  1544907 การวิจัยทางภาษาและการสื่อสาร
  1543225 ภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์การ
  1542217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน
  1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
  1534204 การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
  1534203 การล่าม
  1533201 ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
  1533107 ศิลปะและลีลาของการสื่อสาร
  1571207 การฟัง - พูดภาษาจีนเชิงสถานการณ์
  1571128 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  1551401 การฟังพูดภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
  1634903 สัมมนาทางบรรณารัรกษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด
  1633130 การจัดการข้อมูลสาธารณมติ
  1632102 พื้นฐานการจัดการข้อมูล
  2514905 การค้นคว้าอิสระสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2514904 สัมมนาทางจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ
  2514707 การพัฒนาองค์การเบื้องต้น
  2513732 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ
  2513727 กฎหมายแรงงานสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2513725 จิตวิทยาบุคลากร
  2513724 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม
  2513316 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  2513203 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา
  2512726 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
  2512723 ภาษาอังกฤษวสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2512722 แรงจูงใจในการทำงาน
  2512721 จิตวิทยาการบริการ
  2512232 สุขภาพจิตในการทำงาน
  2511706 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
  2511303 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
  2511209 จิตวิทยาเบื้องต้น
  2511105 จิตวิทยาพัฒนาการ
  2513730 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
  1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่
  1500202 ความเป็นสวนดุสิต
  6011203 พัฒนาการมนุษย์ B
  6011203 พัฒนาการมนุษย์ A
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1 B
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1 A
  6021203 แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีการพยาบาล
  6011401 โภชนาการและสุขภาพ
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฺB
  6032103 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น A
  4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล TQF.5
  4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน TQF.5
  2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี TQF.5
  2500116 สังคมอารยชน TQF.5
  1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด TQF.5
  1500201 ความเป็นสวนดุสิต
  1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน TQF.5
  1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ TQF.5
  3012502 ศักยภาพความเป็นนักนิเทศศาสตร์
  3011207 สื่อศิลป์ สื่อสร้างสรรค์
  3001401 กฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบในการผลิตสื่อ
  3001302 กราฟิดีไซน์และแอนิเมชัน เพื่อสร้่างนวัตกรรมทางธุรกิจ
  3002701 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบธุรกิจ
  5072613 โภชนาการสำหรับผู้ออกกำลังกาย
  5072333 อาหารว่างไทยและเครื่องดื่ม
  3571331 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของนักบริการในธุรกิจโรงแรม
  5074601 การประเมินทางประสาทสัมผัสและวิทยาการผู้บริโภค
  5073614 อาหารสุขภาพ
  5073364 ทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร
  5074321 ธุรกิจอาหารฮาลาล
  5072107 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
  5073359 การผลิตอาหารเพื่อการบริการบนเครื่องบิน
  5073355 การประกอบอาหารเอเชีย 2
  5073354 ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย
  5073341 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอาหาร
  5073107 การประกอบอาหารโมเลกูลาร์
  4552111 ศิลปะงานใบตอง และการแกะสลักผัก-ผลไม้
  5074318 การประกอบอาหารเอเชีย 1
  5073357 อาหารหวานยุโรป
  5073353 อาหารว่างไทย
  5073352 การประกอบอาหารไทยท้องถิ่น
  5073342 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล
  5073333 การตลาดธุรกิจบริการ
  5073330 การจัดตกแต่งอาหารเพื่อการโฆษณา
  5073318 อาหารมังสวิรัต
  6024201 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล B
  6024201 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล A
  6023201 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ B
  6023201 การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ A
  6023101 นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล B
  6023101 นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล A
  6013502 การสื่อสารเชิงวิชาชีพการพยาบาล
  6002201 การพยาบาลสาธารณภัย-B
  6002201 การพยาบาลสาธารณภัย-A
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 - B
  6042103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 - A
  4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
  4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
  2500116 สังคมอารยชน
  1500201 ความเป็นสวนดุสิต
  1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
  1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
  1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
  5074317 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนเชิงวิชการและการนำเสนอ
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3572506 ภาษาจีนเชิงสถานการณ์
  3573551 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
  2073405 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงสำหรับอุตสหกรรมไมซ์
  3572309 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
  3572410 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพด้านงานบริการ
  3573318 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม
  3572306 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
  3572308 การดำเนินงานและการัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  1051204 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1022305 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
  1074503 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
  1023646 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
  1063105 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
  1091303 สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
  1091302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
  1051204 จิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  1092325 การเรียนรู้แบบบูรณาการและสะเต็มศึกษา
  1022305 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
  1093306 ปริทัศน์วรรณกรรม
  1023646 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้
  1094409 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
  1094504 การเมืองการปกครองไทย
  1094505 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา
  1094302 คติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย
  1094202 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูประถมศึกษา
  1063105 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
  1044804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
  4141301 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142103 ชีววิทยาเของเซลล์
  4091114 แคลคูลัส 2
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4141302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142401 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142105 การตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น
  4142305 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142106 เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
  4143114 ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4144303 การจัดการสปาเพื่อสุขภาพ
  4144302 เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4144601 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและบริการความงาม
  4143108 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพขของผลิตภัณฑ์เครื่่องสำอาง
  4143406 กระบวนการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
  4143502 ปฏิบัติการสุคนธศาสตร์
  4143501 สุคนธศาสตร์
  4143404 ปฏิบัติการการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4143403 การตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผมและเล็บ
  4144115 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงาม และเครื่องสำอาง
  4144902 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4202107 พลังงานสิ่งแวดล้อม
  4203501 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  4203503 การจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  4203313 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  4203502 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
  4203401 การป้องกัน และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษเชิงบูรณาการ
  4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
  4064501 อุตินิยมวิทยา การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์มลพิษทางอากาศ
  4064503 หลักการจัดการมลพิษทางเสียง แสง ความร้อนและความสั่นสะเทือน
  4063412 สถิติและการวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4063302 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
  4063212 การป้องกันมลพิษเชิงบูรณาการ
  4063210 การจัดการเหตุฉุกเฉินและการบรรเทาสาธารณภัย
  4223205 การแสดงข้อมูลด้วยภาพ
  4223204 การเรียนรุ้ของเครื่อง
  4223302 การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
  4223203 วิธีวิทยาการวิจัย
  4223602 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ
  4223303 อินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง
  4121506 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121111 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
  4121110 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121109 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
  4124606 การออกแบบตัวเชื่อมประสานสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ
  4123691 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4122708 ภาษาแอสเซมบลีและไมโครโพรเซสเซอร์
  4122619 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
  4122212 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  4123685 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  4123722 การออกแบบเครือข่าย
  4123319 การทดสอบซอฟต์แวร์
  4123693 การตัดต่อเสียงและวีดิทัศน์สำหรรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123918 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีสื่อผสมและการพัฒนาเกม
  4124605 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานดิจิทัลมีเดีย
  4123917 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่าย
  4123690 ิอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  4123689 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  4123679 เครือข่ายหน่วยประสาท
  4123608 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นขั้นสูง
  4123685 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  4123919 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4123682 การทำเหมืองข้อมูล
  4123687 เทคโนโลยีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  4123321 การโปรแกรมบนเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
  4123919 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4121507 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
  4121504 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  4121114 ปฏิบัติการการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121113 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
  4121112 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121407 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการคำนวณ
  4122712 ปฏิบัติการการออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122711 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย
  4122624 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4122623 การออกแบบกราฟิกส์สำหรับงานมัลติมีเดีย
  4122320 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4122319 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  4122511 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  4122404 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123677 การทดสอบซอฟต์แวร์
  4123671 การผลิตสื่อวิดิทัศน์
  4123325 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4123675 ความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ
  4123668 การจัดการธุรกิจออนไลน์
  4124805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4023736 เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน
  4023310 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์
  4023905 สัมมนาเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีเคมี
  4023734 การเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
  4023733 การจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
  4023525 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น
  4023610 เคมีวิเคราะห์ชั้นสูงด้วยวิทยาการใหม่
  4024908 โครงการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีเคมี
  4071209 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
  4071207 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  4091113 แคลคูลัส 1
  4011315 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
  4011314 ฟิสิกส์ทั่วไป
  4072330 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  4072213 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
  4072106 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน
  4072511 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น
  4072328 วิทยาการระบาด
  4072606 การวิจัยดำเนินการเบื้องต้น
  4073341 โรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ
  4073340 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านความปลอดภัยในองค์กร
  4073416 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
  4073337 การระบายอากาศในทางอุตสาหกรรม
  4073620 วิจัยทางสาธารณสุข
  4074816 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4014602 ศาสตร์และศิลป์การสอนฟิสิกส์
  4014301 ทัศนศาสตร์และการประยุกต์
  4013310 อุณหพลศาสตร์
  4013308 ฟิสิกส์ของคลื่น
  4013201 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
  4014509 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4014507 การจัดการเรียนรู้การทดลองทางฟิสิกส์
  4014903 สัมมนาและโครงงานการสอนฟิสิกส์
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
  4093704 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
  4093703 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
  4093607 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
  4093203 ทฤษฎีเซต
  4094605 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
  4094604 ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนคณิตศาสตร์
  4094411 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
  4094410 คณิตวิเคราะห์
  1004804 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
  2073406 ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
  2073508 การจัดประชุมและนิทรรศการ
  2073902 การค้นคว้าเพื่อโครงการพิเศษ
  2073510 อัตลักษณ์ไทยเพื่อการออกแบบ
  2073509 การออกแบบนิทรรและการจัดแสดง
  2073602 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานด้านนิทรรศการและการจัดแสดง
  3571503 Basic French
  3571501 Basic Japanese
  3571521 English for Hospitality Management
  3571333 Hotel Operation and Management Simulation
  3572109 Food and Beverage Management
  3571125 Marketing Hospitality Industry in the 21st Century
  1500119 Thai for Being Scholars
  3572508 France in Various Situations
  3572506 Chinese in Various Situations
  3572226 Policy, Planning and Development for Substainable
  3572227 Destination and Experience Management
  3572118 Leadership in Globalization
  3572119 Human Resource Management in Hospitality Industry
  2500116 Civilized People Societies
  4000113 Digital Literacy
  3571205 Asia and Tourism
  3573528 Chiness for Hospitality Industry
  3573529 France for Hospitality Industry
  3573129 Event Planning and Management
  3573128 Sale Promotion and Marketing Management in MICE Industry
  3573905 Research Methodology and Statistics for Hospitality Industry
  3571503 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  3572414 วัฒนธรรมการบริการในธุรกิจการบิน
  3571412 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน
  3571407 การจัดการท่าอากาศยานสาหรับธุรกิจการบิน
  3572508 ภาษาฝรั่งเศสเชิงสถานการณ์
  3572504 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสถานการณ์
  3572411 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือนธุรกิจการบิน
  3572417 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสารองที่นั่งในธุรกิจการบิน
  3573552 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจการบิน
  3573550 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน
  3572415 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน
  3572103 การเป็นผู้ประกอบการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
  3571520 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
  3573549 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน
  3573416 จิตวิทยาการบริการและมารยาทสังคมในธุรกิจการบิน
  3573415 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
  3574804 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบิน
  3571517 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
  3571516 ภาษาจีนพื้นฐาน
  3571515 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
  3573314 บริบทการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจโรงแรม
  3571332 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในธุรกิจโรงแรม
  3571330 การบริหารพหุวัฒนธรรม
  3571331 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของนักบริการในธุรกิจโรงแรม
  3572536 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาตน
  3572534 ภาษาจีนเพื่อพัฒนาตน
  3572532 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาตน
  3572307 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
  3572310 การควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3573568 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเป็นมืออาชีพ