เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3572115 เทคนิคการนำเสนอในการบริการลูกค้า
  3822104 หลักการบัญชี
  3571121 จิตวิทยาเพื่อการบริการลูกค้า
  3571120 การคิดเชิงบวกและุนทรียสนทนา
  3073202 ภาษาและการสื่อสารผ่านภาพยนตร์
  3013219 ภาษาเพื่อการบริการ
  3013218 การพูดจูงใจทางธุรกิจ
  3013217 การปราศรัยในที่ชุมชน ศิลปะลีลาของการฟังและการพูด
  3013216 การอภิปรายและการโต้แย้ง
  3013215 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  3013214 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
  3013213 ภาษาอังกฤษเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ
  3013212 การฟังและพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  3003201 การสื่อสารโภชนาการและสุขภาพ
  3042501 การบ่มเพาะต้นกล้าสู่นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการแสดง
  3012303 การสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อเพื่อการปฏิรูป
  3012204 นวตกรรมการสื่อสารและการบริหารวิสาหกิจชุมชน
  3002601 วิจัยการสื่อสารทางธุรกิจการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
  3061401 ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อประกอบธุรกิจ
  3051501 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ใช้สื่อ
  3021501 การรู้เท่าทันสื่อและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
  3001301 นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวเชิงลึก
  3691302 ธรรมาภิบาลและกฎหมายดิจิทัล
  3691301 การพัฒนาศักยภาพและความเป็นพลเมืองดิจิทัล
  3691208 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
  3691207 การสร้างเนื้อหาและเส้นทางลูกค้า
  3691206 ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
  3663103 การจัดการการปฏิบัติการ
  3641105 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3644103 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3642404 การสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
  3642105 การจัดการราคา
  3632103 การเงินธุรกิจ
  1552635 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
  3644604 การตลาดเชิงกิจกรรม
  3643601 ศิลปะกาขายและการบริการ
  3643508 เทคนิคการนำเสนอเพื่องานทางการตลาด
  3643507 การตลาดดิจิทัล
  3643111 การพยากรณ์และการวัดผลทางการตลาด
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3644804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการตลาด
  1551627 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง
  1573710 การสนทนนาภาษาจีนเชิงธุรกิจระดับกลาง
  1572201 การฟัง-พูดภาษาจีนในที่ชุมชน
  3681203 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
  3681202 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  3572505 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  1572704 การอ่าน-เขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
  3682209 การเงินระหว่างประเทศยุคดิจิทัล
  1552665 ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
  3654802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3653904 โครงงานธุรกิจดิจิทัล
  3653606 เครือข่ายทางสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัล
  3653213 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  3653117 การคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจดิจิทัล
  3653703 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
  3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3652105 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ