เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3663104 กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม
  3663103 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
  3662104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัการข้อมูล
  3664303 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
  3664302 สัมมนาทางการจัดการ
  3664301 การวิจัยทางการจัดการ
  3664208 การประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3664202 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  3664201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
  3664102 การจัดการความเสี่่ยงและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์
  3663222 การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
  3821502 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ
  3821406 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  3821405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
  3821108 การบัญชีขั้นต้น
  4112105 สถิติธุรกิจ
  3822401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
  3822201 การภาษีอากร 1
  3822107 การบัญชีต้นทุน 1
  3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2
  3823401 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการการปฏิบัติการ
  3823311 การวางแผนกำไรและการควบคุม
  3823310 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  3823301 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
  3823105 การบัญชีขั้นสูง 1
  3824301 การบัญชีภาคปฏิบัติ
  3823312 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับนักบัญชี
  3824902 สัมมนาวิชาชีพบัญชี
  3824501 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
  3824302 จรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล
  3824101 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
  3691205 เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมสร้างสรรค์
  3691204 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการองค์การ
  3691203 ความคิดและกระบวนการคิดสร้างสรรค์
  3691202 ภาษาอังเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์
  6024103 ศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
  6024103 ศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
  6023401 การเสริมสร้างสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  6023401 การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  6003103 วิจัยและนวัตกรรม
  6003103 วิจัยและนวัตกรรม
  6073102 การพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073102 การพยาบาลอนามัยชุมชน
  6052102 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6052102 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
  ุ6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
  6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
  ุ6042102 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6041202 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6022406 การสร้างเสริมสุขภาพ
  6022406 การสร้างเสริมสุขภาพ
  6032102 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6032102 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6022305 กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพ
  6022305 กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพ
  6042201 การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6042201 การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6012709 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
  6012608 พยาธิสรีรวิทยา
  6022506 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
  ุ6074204 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
  6011201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
  6011201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  6074204 ปฏิบัติการรักษษโรคเบื้องต้น
  5073637 โภชนาการสำหรับการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
  5073633 อาหารไทยพื้นบ้าน
  5072619 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอแบบไม่เป็นทางการ
  5072632 สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทกล้ามเนื้อ
  5072625 การจัดการระบบการบริการอาหารตามหลักโภชนาการ
  5072618 เบเกอรี่และเพสตรี้่เพื่อสุขภาพ
  5072617 ชีวเคมีด้านโภชนาการ
  5072606 การประเมินภาวะโภชนการ
  5071317 ทักษะงานครัวสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
  5071316 การสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร
  5071315 การจัดการวัตถุดิบอาหาร
  5071103 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
  5072346 เครื่องดื่ม
  5072337 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารยุโรป
  5072366 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย
  5072335 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
  5073903 สัมมนาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  5073902 หัวข้อปัจจุบันทางการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร
  5073618 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
  5073617 การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ
  5073616 โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 2
  5073349 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
  5072331 อาหารทางเลือก
  5074815 ฝึกปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหารโภชนาการ และการกำหนดอาหาร
  5072501 ฟิสิกส์วิศวกรรมอาหาร
  5072320 วัตถุดิบทางการเกษตร
  5072106 ทักษะพื้นฐานการประกอบอาหารยุโรป
  5072105 การประกอบอาหารไทย
  5071703 เคมีวิเคราะห์อาหาร
  5074413 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร
  5074320 สถิติและการวางแผนการทดลองในการวิจัยด้านอาหาร
  5073503 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
  5073417 เทคโนโลยีเบเกอรี่และเพสตรี้
  5073416 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 2
  5073362 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล
  5073343 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองานด้านเทคโนโลยีอาหาร
  5074809 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
  5073307 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล
  5071309 เทคโนโลยีการครัวและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  5071201 จุลชีววิทยาอาหาร
  5071102 คณิตศาสตร์การอาหาร
  5073358 การตกแต่งเบเกอรีและเพสตรี้
  5072326 อาหารไทยร่วมสมัย
  5072324 อาหารยุโรป 1
  5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่
  5071702 เคมีวิเคราะห์อาหาร
  5074804 การฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน
  5074315 สถิติและการวางแผนการทดลองในการวิจัยด้านอาหาร
  5073357 อาหารหวานยุโรป
  5073354 ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย
  5073352 การประกอบอาหารไทยท้องถิ่น
  5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจบริการอาหาร
  5073346 ขนมไทยดั้งเดิม
  5073345 อาหารยุโรป2
  5073318 อาหารมังสวิรัติ
  5073344 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  4552111 ศิลปะงานใบตอง และการแกะสลักผัก-ผลไม้
  5074813 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตและบริการอาหาร
  4552110 การจัดดอกไม้
  4511206 อาหารไทยร่วมสมัย
  4513247 การจัดจานอาหารแบบสร้างสรรค์
  4551105 ศิลปะการจัดดอกไม้
  4522104 พฤติกรรมมนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
  4511209 สุขาภิบาลและความปลอดภัยสำหรับการให้บริการอาหาร
  4511207 การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารและการเตรียม
  4511109 การจัดการโภชนาการสำหรับครอบครัวและเด็ก
  4501201 ทัศนศิลป์สำหรับงานคหกรรมศาสตร์
  5071304 ข้าว
  4523207 ความรู้เรื่องผ้าและการออกแบบตกแต่ง
  4512225 ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย
  4502108 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
  4502106 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  5073316 เบเกอรี่และเพสตรี้
  4553424 ศิลปะงานใบตอง
  4553116 การแกะสลักผักและผลไม้
  4502107 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
  4504805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาคหกรรมศาสตร์
  4074337 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  4073334 การยศาสตร์ของการทำงาน
  4074336 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  4072510 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับงานอาชีวอนามัย
  4073335 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
  4072605 สถิติเบื้องต้น
  4031114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
  4031113 ชีววิทยาทั่วไป
  4071307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
  4073109 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น
  4072329 การป้องกันและควบคุมโรค
  4072327 การบริหารงานด้านสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ
  4074426 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและการจัดเก็บวัตถุอันตราย
  4072212 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
  4021116 เคมีทั่วไป
  4073904 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4072212 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
  4204903 สัมมนาสิ่งแวดล้อม
  4204501 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสารสาธารณะ
  4204313 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
  4014506 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4013603 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4014603 การเขียนบทความทางวิชาการสำรหับครูฟิสิกส์
  1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  4014508 ภาษาอังกฤษสำหรับครูฟิสิกส์
  1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาสาขาวิชาเฉพาะ 1
  4094412 โครงงานคณิตศาสตร์
  4094409 แนวโน้มทางคณิตศาสตรศึกษา
  4094603 คณิตศาสตร์ประยุกต์
  4094408 การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์
  1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  4094701 นวัตกรรมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
  4063503 การออกแบบ บำรุงรักษา และการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
  4064415 โครงการบูรณาการการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4064604 เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
  4064301 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการความขัดแย้ง
  4144903 สัมมนาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4144602 การสื่ิอสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
  4144302 เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4144301 ชีวสถิติ
  4144113 ความปลอดภัยและการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143406 กระบวนการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
  4143405 การตั้งตำรับเครื่องสำอางแต่งสี
  4143420 ปฏิบัติการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143141 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและศาสตร์ชะลอวัย
  4143112 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  4143111 กฎหมาย จริยธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143105 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143108 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4142601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสคร์เครื่องสำอาง
  4142305 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142107 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ใสวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1
  4142106 เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
  4141302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4091113 แคลคูลัส 1
  4031114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
  4031113 ชีววิทยาทั่วไป
  4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
  4021116 เคมีทั่วไป
  4124912 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4123720 ระบบปฏิบัติการ
  4123694 การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลมีเดียบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4123688 เทคโนโลยีเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่
  4123678 ระบบชาญฉลาด
  4123411 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
  4123318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  4123112 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
  4122707 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4122620 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
  4122618 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
  4122211 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  4121112 คณิตศาสตร์ดิสครีต
  4121706 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรรมคอมพิวเตอร์
  4121602 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
  4121505 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4121108 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4224903 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4224902 กรณีศึกษาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4224501 การตลาดดิจิทัลพลัส
  4224202 ศิลปะและศาสตร์แห่งการพยากรณ์
  4224201 ศาสตร์แห่งการประมวลผลภาพ
  4123324 ปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
  4123323 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
  4122710 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  4122790 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  4123913 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123914 ปฏิบัติการการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4124804 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4124115 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121406 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121705 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรรมคอมพิวเตอร์
  4123664 ปฏิบัติการการบริหารฐานข้อมูล
  4123663 การบริหารฐานข้อมูล
  4122110 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4124901 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4123410 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติ
  4123113 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  4122622 ปฏิบัติการการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
  4122621 การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
  4122318 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
  4122317 ระบบปฏิบัติการ
  4122214 ปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล
  4122213 การจัดการฐานข้อมูล
  4121503 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4121106 วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123920 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4024705 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน
  4024909 สัมมนาเฉพาะทางเทคโนโลยีเคมี
  4023738 เคมีสีเขียว
  4023519 จุลชีววิทยาทั่วไป
  3573567 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม
  3573411 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการบิน
  3572314 การสนทนาภาษอังกฤษเพื่อผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม
  3572309 การดำเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง
  3571305 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
  3571503 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  3571501 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
  3571413 การสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
  3571403 ความรู้เบื้องต้นในการจัดการธุรกิจการบิน
  3571110 บริบทการจัดการเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  3573548 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้น
  3573416 จิตวิทยาการบริการและมารยาทสังคมในธุรกิจการบิน
  3573121 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
  3572507 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572505 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572503 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3573509 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ
  3573507 ภาษาจีนเชิงวิชาชีพ
  3573505 ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ
  3573548 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้น
  3573417 การจัดการทรัพยากรบุคคลบนเครื่องบิน
  3573410 โภชนาการนธุรกิจการบิน
  3573121 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
  3572104 การจัดการที่พัก
  3574412 การสัมมนาวิจัยเบื้องต้นในธุรกิจการบิน
  3573411 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจการบิน
  3571408 ประชาคมอาเซียนกับธุรกิจการบิน
  3574413 การตลาดในธุรกิจการบิน
  3573114 การประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการท่องเที่ยวกิจกรรมพิเศษ
  3571207 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  3571123 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3571122 จิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  3572515 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572507 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572505 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572503 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572222 หลักการมัคคุเทศก์และผู้นำเที่่ยว
  3572220 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
  3573903 การวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
  3573573 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 2
  3573509 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ
  3573507 ภาษาจีนเชิงวิชาชีพ
  3573505 ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ
  3573266 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  3573265 ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
  3573264 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3573218 การขนส่งผู้โดยสารสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่่ยว
  3574914 การสัมมนาและประเด็นทางการท่องเที่ยว
  3574414 การสำรองที่่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
  3573282 พระราชสำนักศึกษา
  3573280 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
  3573271 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  3573270 การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
  3573112 การจัดการภาวะวิกฤตสำหรับการท่องเที่ยว
  3572542 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
  3572214 การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
  3572603 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
  3572507 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572503 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  3572226 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
  3572225 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล
  3572119 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
  3572117 การจัดการการบัญชีและการเงินในอุตสาหกรรมบริการ
  4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
  3574109 ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า
  3573509 ภาษาฝรั่งเศสเชิงวิชาชีพ
  3573507 ภาษาจีนเชิงวิชาชีพ
  3573127 การจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
  3573128 การจัดการการส่งเสริมการขายและการตลาดในอุตสาหกรรมไมซ์
  3573126 การจัดการการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมบริการ
  3572108 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  3574915 การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยำหรับผู้บริหารในอุตสาหกรรมบริการ
  3574107 การเป็นผู้ประกอบการในสังคมเศรษฐกิจยุคใหม่
  3573412 การจัดการกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมบริการ
  1014803 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1
  1015802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
  1093705 เสียงและสำเนียงภาษาอังกฤษ
  1094303 สังคมและวัฒนธรรมไทยสำหรับครูประถมศึกษา
  1093608 สถิติและความน่าจะเป็นกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093522 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
  1093511 ศิลปะการใช่ภาษาไทยในการสื่อสาร
  1093519 ศาสนาและหลักธรรมเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน
  1094301 ศาสตร์และศิลปะการแต่งคำประพันธ์ไทย
  1093615 วิทยาศาสตร์โลกกและอวกาศ
  1642705 โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
  1094507 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
  1093706 ภาษาอังกฤษและความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม
  1092303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูประถมศึกษา
  1093707 ภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
  1093512 ภาษาไทย:มรดกของแผ่นดิน
  1092401 ภาษากายและวรรณกรรมสำหรับเด็ก
  1093617 ไฟฟ้าและพลังงาน
  1094404 พีชคณิตเบื้องต้น
  1093607 พีชคณิตกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093523 พลวัตสังคมและการเมืองไทย
  1093513 ปริทัศน์วรรณกรรม
  1094506 ปรัชญาและศาสนธรรม
  1093509 ทักษะการอ่านภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
  1093510 ทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
  1094407 ชีววิทยาของพืชและสัตว์
  1093605 จำนวนและการดำเนินการกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093619 เคมีสภาวะแวดล้อมพื้นฐาน
  1093708 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับระดับประถมศึกษา
  1093609 คณิตศาสตร์บูรณาการกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093606 การวัดและเรขาคณิตกับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
  1093521 การรู้เรื่องภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  1092302 การรู้ทักษะอาชีพเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนประถมศึกษา
  1094203 การพัฒนาอาชีพอย่างสร้างสรรค์
  1091102 การประถมศึกษา
  1091301 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
  1094509 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  1094508 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
  1014803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
  1015802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1074101 การอ่่านภาษาอังกฤษด้านการศึกษาปฐมวัย
  1074104 สิทธิเด็ก
  1074311 ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย
  1071109 มาตุเวทวิทยา
  1071309 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
  1073320 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนปฐมวัย
  1072318 นิทานและวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
  1074504 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  1073319 ฉลาดรู้คณิต-วิทย์
  1072315 คหกรรมศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย
  1074314 การสอนแบบมอนเตสซอรี่
  1071110 การศึกษาปฐมวัย
  1072104 การเรือนสำหรับครูปฐมวัย
  1553408 การพูดภาษาอังกฤษในยุคแห่งความหลากหลาาย
  1074701 การบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษาปฐมวัย
  1073318 การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  1072317 ดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
  1083407 การศึกษาพิเศษ
  1011112 ความเป็นครูวิชาชีพ
  1011112 ความเป็นครูวิชาชีพ
  1042108 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  1042108 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  2553139 การเมืองท้องถิ่นของมหานครและภูมิภาค
  2563525 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
  2552212 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
  2564707 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
  2564521 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
  2563902 การเขียนงานวิจัยทางกฎหมาย
  2563707 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านกฎหมาย
  2563701 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
  2563605 การว่าความและศาลจำลอง
  2563521 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
  2563419 กฎหมายภาษีอากร
  2562516 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ 1
  2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  2561502 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
  2561304 กฎหมายลักษณะหนี้
  2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
  2563524 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  2562515 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
  2562101 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
  2554312 แรงงานสัมพันธ์
  2554311 การตรวจสอบและการประเมินผลการบริหารงานในภาครัฐ
  2554310 การวิเคระห์โครงการ
  2554309 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2554308 การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ
  2554307 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2553372 การวิเคราะห์องค์การ
  2553369 นโยบายสวัสดิการสังคม
  2553366 การอ่านภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2553364 หลักสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  2553349 ชนชั้นนำทางการเมือง
  2552601 ภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2552322 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
  2552321 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ
  2551309 องค์การและการบริหาร
  2551131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
  2551130 พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง
  2551129 กฎหมายและการเมืองเบื้องต้น
  2551133 ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย
  2552327 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทย
  2553135 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางรัฐประศาสนศาสตร์
  2551132 หลักรัฐศาสตร์
  2554114 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
  2553359 ประชาสังคมกับการพัฒนาประเทศ
  2553358 องค์การและการบริหารภาครัฐ
  2553244 สิ่งแวดล้อมกับการเมืองโลก
  2553136 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
  2553128 การเมืองไทยสมัยใหม่
  2553126 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
  2552130 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
  2552131 การเมืองเรื่องนโยบายสาธารณะ
  2553130 การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
  2552120 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2554115 ทหารกับการเมือง
  1553906 การศึกษาด้วยตนเองด้านธุรกิจ
  1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1554907 การศึกษาด้วยตนเอง
  1554606 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการนำเสนอ
  1553931 ภาษาจีนเพื่อการพูดในที่ชุมชน
  1553923 การฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์เฉพาะ
  1553924 ภาษาเกาหลีเพื่อการเข้าสังคม
  1553919 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น
  1553631 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางและการศึกษา
  1553630 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  1553408 การพูดภาษาอังกฤษในยุคแห่งความหลากหลาาย
  1553317 เรื่องคัดสรรทางนวนิยายและเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
  1553237 การแปลบทบรรยายใต้ภาพ
  1553233 ภาษาอังกฤษโลกร่วมสมัย
  1552918 วัฒธรรมเกาหลี
  1552913 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
  1552309 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  1552308 จิตวิเคราะห์วรรณกรรม
  1552207 หลักการแปล
  1552141 สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
  1552139 วิทยาหน่วยคำภาษาอังกฤษ
  1552138 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
  1552135 การฟัง-พูดเชิงวิชาการ
  1551150 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  1551149 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษในบริบท
  1551148 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
  1551147 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท
  1553628 ภาษาเพื่องานประชาสัมพันธ์
  1553406 ภาษาเพื่อการบริการ
  1552205 ภาษาเพื่อการอาชีพ
  1551139 การออกเสียงเพื่อการสื่อสาร
  1544908 สัมมนาภาษาและการสื่อสาร
  1544907 การวิจัยทางภาษาและการสื่อสาร
  1543225 ภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์การ
  1542217 ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  1541116 ศิลปะและลีลาของการอ่าน
  1541115 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย
  1534204 การสื่อสารกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
  1534203 การล่าม
  1533201 ภาษามือเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
  1533107 ศิลปะและลีลาของการสื่อสาร
  1571207 การฟัง - พูดภาษาจีนเชิงสถานการณ์
  1571128 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  1551401 การฟังพูดภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
  1634903 สัมมนาทางบรรณารัรกษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  1634419 เทคโนโลยีและสื่อใหม่ในห้องสมุด
  1633130 การจัดการข้อมูลสาธารณมติ
  1632102 พื้นฐานการจัดการข้อมูล
  2514905 การค้นคว้าอิสระสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2514904 สัมมนาทางจิตวิทยาอุสาหกรรมและองค์การ
  2514707 การพัฒนาองค์การเบื้องต้น
  2513732 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ
  2513727 กฎหมายแรงงานสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2513725 จิตวิทยาบุคลากร
  2513724 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม
  2513316 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  2513203 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา
  2512726 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
  2512723 ภาษาอังกฤษวสำหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  2512722 แรงจูงใจในการทำงาน
  2512721 จิตวิทยาการบริการ
  2512232 สุขภาพจิตในการทำงาน
  2511706 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
  2511303 จิตวิทยาสังคมประยุกต์
  2511209 จิตวิทยาเบื้องต้น
  2511105 จิตวิทยาพัฒนาการ
  2513730 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
  1500123 ภาษาอังกฤษสำหรับวิถีชีวิตสมัยใหม่
  1500202 ความเป็นสวนดุสิต
  6011203 พัฒนาการมนุษย์ B
  6011203 พัฒนาการมนุษย์ A
  6042104 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1 B