เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3514602 โยคะ
  3512506 การดูแลสุขภาพตนเอง
  3512503 อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
  3512603 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  3512405 เทคนิคงานเลขานุการทางการแพทย์
  3512304 การจัดการงานในโรงพยาบาล
  3513305 ระบบคุณภาพโรงพยาบาล
  3513504 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3513301 การบริหารโครงการและงบประมาณ
  3513306 วิธีวิจัยในโรงพยาบาล
  3513401 การจัดประชุมทางการแพทย์
  3514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเลขานุการทางการแพทย์
  3574806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริการลูกค้า
  3663102 การจัดการการปฏิบัติการ
  3662304 การจัดการโครงการ
  3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  3573705 กลุ่มสัมพันธ์
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3572704 ทักษะการโน้มนำ เจรจาต่อรองและการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้า
  3572115 เทคนิคการนำเสนอในการบริการลูกค้า
  3822104 หลักการบัญชี
  3571121 จิตวิทยาเพื่อการบริการลูกค้า
  3571120 การคิดเชิงบวกและุนทรียสนทนา
  3073202 ภาษาและการสื่อสารผ่านภาพยนตร์
  3013219 ภาษาเพื่อการบริการ
  3013218 การพูดจูงใจทางธุรกิจ
  3013217 การปราศรัยในที่ชุมชน ศิลปะลีลาของการฟังและการพูด
  3013216 การอภิปรายและการโต้แย้ง
  3013215 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  3013214 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
  3013213 ภาษาอังกฤษเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ
  3013212 การฟังและพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  3003201 การสื่อสารโภชนาการและสุขภาพ
  3042501 การบ่มเพาะต้นกล้าสู่นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการแสดง
  3012303 การสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อเพื่อการปฏิรูป
  3012204 นวตกรรมการสื่อสารและการบริหารวิสาหกิจชุมชน
  3002601 วิจัยการสื่อสารทางธุรกิจการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
  3061401 ศิลปะการถ่ายภาพเพื่อประกอบธุรกิจ
  3051501 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ใช้สื่อ