เลือกปีการศึกษา     ภาคการศึกษา
ระดับ
คณะ
หลักสูตร
สาขา
  เอกสาร
 
  3572310 การควบคุมต้นทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3572308 การดำเนินงานและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  3572307 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
  3572306 การดำเนินงานและการัดการงานบริการส่วนหน้า
  3571331 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของนักบริการในธุรกิจโรงแรม
  3571329 ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรมและมาตรฐานโรงแรม
  3571108 จิตวิทยาในอุตสาหกรรมบริการ
  3682208 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
  3682207 การตลาดระหว่างประเทศยุคดิจิทัล
  1572703 การสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจระดับต้น
  1552664 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจพิเศษ
  3681201 การจัดการธุรกิจและการค้าจีน-อาเซียน
  3571502 ภาษาจีนระดับต้น
  1551626 ภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไป
  3691101 หลักเศรษฐศาสตร์
  3511401 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3512504 ระบบสุขภาพ
  3512505 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
  3512303 ทักษะงานธุรการและงานสารบรรณ
  3512602 การอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3514501 ศัพท์สามัญทางการแพทย์
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3513503 การจัดการการตลาดโรงพยาบาล
  3513505 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์
  3513603 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล
  3512305 การจัดการสำนักงาน
  5071603 โภชนาการมนุษย์
  3514303 ดิจิทัลสำหรับงานเลขานุการ
  3514601 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
  3643306 การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
  3674601 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
  3674802 สัมมนาการจัดก่รธุรกิจค้าปลีก
  3674303 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลึก
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3661101 องค์การและการจัดการ
  3642101 หลักการตลาด
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3822104 หลักการบัญชี
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  3643112 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
  3642104 การจัดการผลิตภัณฑ์
  3643901 การวิจัยตลาด
  3643603 การจัดการตราผลิตภัณฑ์
  3643110 การจัดการการตลาดระดับโลก
  3601601 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
  3644603 การวางแผนการตลาด
  3644901 สัมมนาทางการตลาด
  3643602 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  3643306 การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน
  3043602 การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
  3043304 การจัดรายการวิทยุออนไลน์
  3013901 โครงการพิเศษด้านนวัตกรรมสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
  3013501 ความสุขของการเป็นผู้ประกอบการ
  3013402 การบริหารแหล่งทุนเพื่อการผลิตสื่อ
  3003901 สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ
  3003202 นวัตกรรมสื่อสารสุขภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3042601 ทักษะการเป็นผู้ประกาศ พิธีกร การออกแบบลีลาและการแสดง
  3022601 วารสารศาสตร์ สารสนเทศและการประยุกต์ใช้
  3012501 การสร้างคุณค่าในตัวเองสู่เป้าหมายของชีวิต
  3002302 นวัตกรรมการออกแบบ การพัฒนาร้านค้าออนไลน์และการตลาดออนไลน์ด้านธุรกิจสุขภาพ
  3002202 นวัตกรรมการประกอบธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
  3011501 อารยสันดานความเป็นนักนิเทศศาสตร์
  3011206 การเล่าเรื่องและการสร้างสรรค์เนื้อหา
  3001501 การสร้างผู้ประกอบการสไตล์สตาร์ทอัพ
  3001303 นวัตกรรมการผลิตสื่อจากทุนความเป็นไทย
  1551137 โครงสร้างและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 1
  3653501 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  3683901 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
  3682101 การจัดการธุรกิจและการค้าจีน-อาเซียน
  3683902 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
  1553111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3692101 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  3683204 การจัดการนำเข้าและส่งออก
  3683201 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
  3683103 ภาษาต่างประเทศตามทสถานการณ์โลก
  3652113 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  3623901 การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3632407 การวิเคราะห์งานและการจำแนกตำแหน่ง
  3623404 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเชิงกลยุทธ์
  3623202 นวัตกรรมและเครื่องมือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3623104 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
  3623103 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การ
  3634405 การบริหารความมั่งคั่ง
  3634901 สัมมนาปัญหาทางการเงิน
  3634401 การบริหารความเสี่ยง
  3634201 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการลงทุน
  3633101 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3593902 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
  3593207 การบริหารแผนงานและโครงการ
  3593105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
  3594501 ภาษาอังกฤษสำหรบการนำเสนอทางเศรษฐศาสตร์
  3594304 เศรษฐศาสตร์ความคิดเชิงสร้างสรรค์
  3654906 สัมมนาออนไลน์สำหรับธุรกิจดิจิทัล
  3654607 ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล
  3653116 เทคโนโลยีทางการเงิน
  3562403 สำนักงานแบบสมาร์ต
  3653705 การออกแบบสื่อดิจทัล
  3653302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
  3653212 ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล
  3653104 การวิจัยทางธุรกิจและการประมวลผล้อมูล
  3653006 การสร้่างธุรกิจดิจิทัล
  3824301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  3652103 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  3652002 จริยธรรมและกฎหมายในเศรษฐกิจดิจิทัล
  3661101 องค์การและการจัดการ
  3642101 หลักการตลาด
  3571119 บุคลิกภาพเพื่อการบริการลูกค้า
  3561104 สติและการจัดการความเครียด
  3632103 การเงินธุรกิจ
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3572701 พฤติกรรมผู้บริโภค ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าในการบริการ
  3572114 การดำเนินงานของศูนย์บริการลูกค้า
  3563208 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการตอบโต้ทางธุรกิจ
  3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
  3663212 การจัดการคุณภาพ
  3573124 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการลูกค้า
  3572703 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
  2562302 กฎหมายธุรกิจ
  3604201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  3574701 การบริหารงานขณะทำงานจริงและผลกระทบ
  3574106 โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้า
  3574105 นวัตกรรมในกระบวนการบริการ
  2552206 ภาวะผู้นำ
  3661202 การพัฒนาบุคลิกภาพ
  3661201 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการ
  3661101 องค์การและการจัดการ
  3662306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจ
  3662103 การจัดโครงสร้างองค์การและการสื่อสาร
  3662102 การวางแผนและการควบคุม
  3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3663218 ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
  3663107 การจัดการสำนักงาน
  3663106 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  3663104 กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรม
  3663103 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
  3662104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัการข้อมูล
  3664303 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
  3664302 สัมมนาทางการจัดการ
  3664301 การวิจัยทางการจัดการ
  3664208 การประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3664202 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  3664201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
  3664102 การจัดการความเสี่่ยงและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์
  3663222 การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
  3821502 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ
  3821406 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  3821405 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
  3821108 การบัญชีขั้นต้น
  4112105 สถิติธุรกิจ
  3822401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
  3822201 การภาษีอากร 1
  3822107 การบัญชีต้นทุน 1
  3822106 การบัญชีขั้นกลาง 2
  3823401 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการการปฏิบัติการ
  3823311 การวางแผนกำไรและการควบคุม
  3823310 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  3823301 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
  3823105 การบัญชีขั้นสูง 1
  3824301 การบัญชีภาคปฏิบัติ
  3823312 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับนักบัญชี
  3824902 สัมมนาวิชาชีพบัญชี
  3824501 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี
  3824302 จรรยาบรรณวิชาชีพและบรรษัทภิบาล
  3824101 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
  3691205 เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมสร้างสรรค์
  3691204 ธุรกิจสร้างสรรค์และการจัดการองค์การ
  3691203 ความคิดและกระบวนการคิดสร้างสรรค์
  3691202 ภาษาอังเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์
  6024103 ศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
  6024103 ศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
  6023401 การเสริมสร้างสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  6023401 การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  6003103 วิจัยและนวัตกรรม
  6003103 วิจัยและนวัตกรรม
  6073102 การพยาบาลอนามัยชุมชน
  6073102 การพยาบาลอนามัยชุมชน
  6052102 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6052102 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
  6053105 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
  ุ6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
  6043106 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
  ุ6042102 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6041202 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
  6022406 การสร้างเสริมสุขภาพ
  6022406 การสร้างเสริมสุขภาพ
  6032102 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6032102 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6022305 กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพ
  6022305 กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพ
  6042201 การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6042201 การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6012709 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
  6012608 พยาธิสรีรวิทยา
  6022506 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
  ุ6074204 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
  6011201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
  6011201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  6074204 ปฏิบัติการรักษษโรคเบื้องต้น
  5073637 โภชนาการสำหรับการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
  5073633 อาหารไทยพื้นบ้าน
  5072619 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอแบบไม่เป็นทางการ
  5072632 สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทกล้ามเนื้อ
  5072625 การจัดการระบบการบริการอาหารตามหลักโภชนาการ
  5072618 เบเกอรี่และเพสตรี้่เพื่อสุขภาพ
  5072617 ชีวเคมีด้านโภชนาการ
  5072606 การประเมินภาวะโภชนการ
  5071317 ทักษะงานครัวสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
  5071316 การสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร
  5071315 การจัดการวัตถุดิบอาหาร
  5071103 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
  5072346 เครื่องดื่ม
  5072337 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารยุโรป
  5072366 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทย
  5072335 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
  5073903 สัมมนาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  5073902 หัวข้อปัจจุบันทางการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร
  5073618 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
  5073617 การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ
  5073616 โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 2
  5073349 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
  5072331 อาหารทางเลือก
  5074815 ฝึกปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหารโภชนาการ และการกำหนดอาหาร
  5072501 ฟิสิกส์วิศวกรรมอาหาร
  5072320 วัตถุดิบทางการเกษตร
  5072106 ทักษะพื้นฐานการประกอบอาหารยุโรป
  5072105 การประกอบอาหารไทย
  5071703 เคมีวิเคราะห์อาหาร
  5074413 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร
  5074320 สถิติและการวางแผนการทดลองในการวิจัยด้านอาหาร
  5073503 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
  5073417 เทคโนโลยีเบเกอรี่และเพสตรี้
  5073416 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรม 2
  5073362 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล
  5073343 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองานด้านเทคโนโลยีอาหาร
  5074809 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
  5073307 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล
  5071309 เทคโนโลยีการครัวและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  5071201 จุลชีววิทยาอาหาร
  5071102 คณิตศาสตร์การอาหาร
  5073358 การตกแต่งเบเกอรีและเพสตรี้
  5072326 อาหารไทยร่วมสมัย
  5072324 อาหารยุโรป 1
  5072312 เทคนิคการผลิตเบเกอรี่
  5071702 เคมีวิเคราะห์อาหาร
  5074804 การฝึกปฏิบัติงานในสถาบัน
  5074315 สถิติและการวางแผนการทดลองในการวิจัยด้านอาหาร
  5073357 อาหารหวานยุโรป
  5073354 ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย
  5073352 การประกอบอาหารไทยท้องถิ่น
  5073350 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในธุรกิจบริการอาหาร
  5073346 ขนมไทยดั้งเดิม
  5073345 อาหารยุโรป2
  5073318 อาหารมังสวิรัติ
  5073344 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  4552111 ศิลปะงานใบตอง และการแกะสลักผัก-ผลไม้
  5074813 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตและบริการอาหาร
  4552110 การจัดดอกไม้
  4511206 อาหารไทยร่วมสมัย
  4513247 การจัดจานอาหารแบบสร้างสรรค์
  4551105 ศิลปะการจัดดอกไม้
  4522104 พฤติกรรมมนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
  4511209 สุขาภิบาลและความปลอดภัยสำหรับการให้บริการอาหาร
  4511207 การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารและการเตรียม
  4511109 การจัดการโภชนาการสำหรับครอบครัวและเด็ก
  4501201 ทัศนศิลป์สำหรับงานคหกรรมศาสตร์
  5071304 ข้าว
  4523207 ความรู้เรื่องผ้าและการออกแบบตกแต่ง
  4512225 ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย
  4502108 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
  4502106 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  5073316 เบเกอรี่และเพสตรี้
  4553424 ศิลปะงานใบตอง
  4553116 การแกะสลักผักและผลไม้
  4502107 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
  4504805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาคหกรรมศาสตร์
  4074337 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  4073334 การยศาสตร์ของการทำงาน
  4074336 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
  4072510 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับงานอาชีวอนามัย
  4073335 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
  4072605 สถิติเบื้องต้น
  4031114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
  4031113 ชีววิทยาทั่วไป
  4071307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
  4073109 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น
  4072329 การป้องกันและควบคุมโรค
  4072327 การบริหารงานด้านสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ
  4074426 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและการจัดเก็บวัตถุอันตราย
  4072212 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
  4021116 เคมีทั่วไป
  4073904 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  4072212 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
  4204903 สัมมนาสิ่งแวดล้อม
  4204501 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสารสาธารณะ
  4204313 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
  4014506 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4013603 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์
  4014603 การเขียนบทความทางวิชาการสำรหับครูฟิสิกส์
  1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาสาขาวิชาเฉพาะ 1
  1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  4014508 ภาษาอังกฤษสำหรับครูฟิสิกส์
  1005810 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในาสาขาวิชาเฉพาะ 1
  4094412 โครงงานคณิตศาสตร์
  4094409 แนวโน้มทางคณิตศาสตรศึกษา
  4094603 คณิตศาสตร์ประยุกต์
  4094408 การวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์
  1044403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  4094701 นวัตกรรมการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
  4063503 การออกแบบ บำรุงรักษา และการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
  4064415 โครงการบูรณาการการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  4064604 เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
  4064301 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการความขัดแย้ง
  4144903 สัมมนาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4144602 การสื่ิอสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
  4144302 เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4144301 ชีวสถิติ
  4144113 ความปลอดภัยและการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143406 กระบวนการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
  4143405 การตั้งตำรับเครื่องสำอางแต่งสี
  4143420 ปฏิบัติการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง
  4143142 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4143141 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและศาสตร์ชะลอวัย
  4143112 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  4143111 กฎหมาย จริยธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143105 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4143108 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  4142601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสคร์เครื่องสำอาง
  4142305 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4142107 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ใสวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1
  4142106 เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
  4141302 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  4091113 แคลคูลัส 1
  4031114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
  4031113 ชีววิทยาทั่วไป
  4021117 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
  4021116 เคมีทั่วไป
  4124912 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4123720 ระบบปฏิบัติการ
  4123694 การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลมีเดียบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  4123688 เทคโนโลยีเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายและเคลื่อนที่
  4123678 ระบบชาญฉลาด
  4123411 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
  4123318 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  4123112 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
  4122707 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4122620 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
  4122618 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
  4122211 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  4121112 คณิตศาสตร์ดิสครีต
  4121706 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรรมคอมพิวเตอร์
  4121602 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
  4121505 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4121108 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4224903 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4224902 กรณีศึกษาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  4224501 การตลาดดิจิทัลพลัส
  4224202 ศิลปะและศาสตร์แห่งการพยากรณ์
  4224201 ศาสตร์แห่งการประมวลผลภาพ
  4123324 ปฏิบัติการการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
  4123323 การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
  4122710 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  4122790 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  4123913 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4123914 ปฏิบัติการการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4124804 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4124115 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121406 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4121705 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรรมคอมพิวเตอร์
  4123664 ปฏิบัติการการบริหารฐานข้อมูล
  4123663 การบริหารฐานข้อมูล
  4122110 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ